taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Resort finansów publikuje roboczą wersję powiadomienia CbCR

Resort finansów publikuje roboczą wersję powiadomienia CbCR

Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 1 sierpnia 2017 r. poinformowało o opublikowaniu roboczej wersji wzoru powiadomienia CbCR w formie dokumentu elektronicznego a także zamiarze przygotowania formularza interaktywnego CBC-P.

Od 2016 roku zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące raportowania country-by-country, które uregulowane były początkowo w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ich przeniesienie do nowej Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa) obowiązującej już od 4 kwietnia 2017 r., miało na celu uregulować wszelkie zagadnienia dotyczące wymiany informacji podatkowych między państwami w jednym akcie.

Ustawa reguluje m.in. kwestie zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów a także dodatkowych obowiązków sprawozdawczych o jednostkach wchodzących w skład grupy (dalej: sprawozdanie CbCR) oraz nakłada na polskich podatników, należących do dużych grup międzynarodowych obowiązek zgłoszenia podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie sprawozdania CbCR (dalej: powiadomienie CbCR).

Sprawozdanie o grupie podmiotów

Sprawozdanie CbCR wymaga zgromadzenia i usystematyzowania wielu informacji o podmiotach działających w międzynarodowych grupach kapitałowych, ich opodatkowaniu a także prowadzonej działalności operacyjnej. Dokument ma służyć przede wszystkim weryfikacji, czy zysk powstający w międzynarodowych grupach kapitałowych jest opodatkowywany w poszczególnych jurysdykcjach odpowiednio do prowadzonej w nich działalności gospodarczej przez jednostki grupy.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy, sprawozdanie CbCR powinno zostać przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego.

Powiadomienie o jednostce raportującej

Ponadto art. 86 ust. 1 Ustawy, zawiera regulacje dotyczące powiadamiania właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej przez jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów (zlokalizowane w Polsce), jaką rolę posiadają w związku z przedmiotową sprawozdawczością (jednostka dominująca, wyznaczona jednostka, inna jednostka, składająca informację o grupie podmiotów w związku z regulacjami dotyczącymi tzw. wtórnej sprawozdawczości).

Powiadomienie CbCR składa się najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego, przy czym dla roku sprawozdawczego 2016 będzie to termin wynikający z przepisu przejściowego, tj. w tym przypadku CbCR należy złożyć najpóźniej w terminie 10 miesięcy od ostatniego dnia tego sprawozdawczego roku obrotowego, tj. do 31 października 2017 r. (zakładając, że rok obrotowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Wątpliwości podatników

Przepisy Ustawy jednak dość lakoniczne wyjaśniały podatnikom wątpliwości co do formy i sposobu sporządzania i przedkładania tego raportu.

Szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w tej informacji uzupełniono Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania.

Załącznik do Rozporządzenia zawiera instrukcję dotyczącą wypełniania CbCR, w szczególności doprecyzowującą pojęcia w zakresie jurysdykcji podatkowej, informacji o grupie podmiotów, źródeł danych wykorzystywanych do sporządzania CbCR, sposobu obliczania liczby pracowników czy w zakresie rodzaju działalności gospodarczej.

Pomimo opublikowania obu powyższych aktów prawnych podatnicy nadal mają problemy praktyczne w sporządzaniu sprawozdania m.in. w przypadku wystąpienia w trakcie badanego roku podatkowego przekształceń i likwidacji spółek grupy.

Wątpliwości dotyczą m.in.: w jaki sposób uwzględnić przychody wypracowane przez przejętą w trakcie badanego roku podatkowego spółkę z grupy przez inną spółkę zależną?

Powstaje pytanie czy spółkę przejętą należy wykazać w sprawozdaniu a następnie przyporządkować jej wypracowane do czasu przejęcia przychody czy też wypracowane przez spółkę przejętą przychody uwzględnić w przychodach spółki przejmującej.

Ponadto nie jest jasne, czy w przypadku likwidacji spółki z grupy w trakcie roku podatkowego, należy ją uwzględnić w raporcie za pełny rok obrachunkowy?

Wzór powiadomienia CbCR

Celem ułatwienia podatnikom wywiązania się z obowiązku nałożonego Ustawą, a także ujednolicenia zakresu przekazywanych informacji Ministerstwo Finansów poinformowało, iż przygotuje wzór powiadomienia CbCR w formie dokumentu elektronicznego

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, na stronie internetowej w zakładce Automatyczna wymiana informacji w sprawach podatkowych, opublikowana została robocza wersja powiadomienia CBC-P wraz z instrukcją, która zawiera opis elementów oraz wskazówki dotyczące jego wypełnienia. Planowane jest również przygotowanie formularza interaktywnego CBC-P.

Kary za brak sprawozdania oraz powiadomienia CbCR

Warto podkreślić, że Ustawa przewiduje kary za brak złożenia zarówno sprawozdania jak i powiadomienia. Jednostki, które nie wywiążą się z obowiązków nałożonych Ustawą, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości do 1 mln PLN (w zależności od rodzaju i zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności jednostki i możliwości finansowych), nakładanej w drodze decyzji przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Ponadto, w Kodeksie karnym skarbowym dodano art. 80d, zgodnie z którym osoba, która „działając w imieniu lub interesie podatnika, wbrew przepisom ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, składa nieprawdziwą informację dla celów informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów podatnik składający nieprawdziwe informacje o podmiotach wchodzących w skład grupy będzie podlegała karze grzywny do 240 stawek dziennych” (tj. w 2017 r. do ok. 6,4 mln PLN).

Warto pamiętać, że w przypadku grup o skomplikowanej strukturze wdrożenie sprawozdawczości CbCR będzie wymagać odpowiedniego, często skomplikowanego przygotowania, zwłaszcza że obejmuje ona nie tylko jednostki konsolidowane. Dlatego już dziś warto podjąć działania w grupie kapitałowej zmierzające do ustanowienia procedur raportowania na potrzeby CbCR.

Bożena Pawłowska

Bożena Pawłowska

Starszy konsultant podatkowy.

Od początku 2013 roku związana z kancelarią Russell Bedford Poland (biuro Katowice). Abslowent kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w prawie podatkowym, doradzając klientom w bieżących sprawach związanych przede wszystkim z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Oprócz wykształcenia prawniczego posiada wykształcenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Autorka artykułów o tematyce prawnopodatkowej.

Nasze marki

Nasze marki mobile