taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Obniżenie podstawy opodatkowania w podatku VAT w zakresie rabatu posprzedażowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Obniżenie podstawy opodatkowania w podatku VAT w zakresie rabatu posprzedażowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

 

Otrzymanie rabatu posprzedażowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT także w przypadku nieotrzymania faktury lub noty korygującej od kontrahenta. Według interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (akceptującej w całości stanowisko własne wnioskodawcy) z dnia 15 marca 2017 r. sygn. 3063-ILPP1-3.4512.14.2017.1.JNa w takim przypadku wystarczające jest otrzymanie np. potwierdzenia zmiany ceny od kontrahenta drogą e-mailową.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (dalej: WNT) stanowi w dużym uproszczeniu konstrukcję analogiczną do importu jednak wewnątrz Unii Europejskiej. Wymiana handlowa z przedsiębiorcami z innych krajów może jednak powodować pewne trudności np. w kwestii terminowego otrzymywania dokumentacji od zagranicznego kontrahenta.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje zakupu niezbędnych do produkcji materiałów w ramach WNT. Niekiedy spółka otrzymuje rabaty posprzedażowe związane z przekroczeniem określonej ilości zakupionych towarów.

Pytanie wnioskodawcy dotyczyło możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT przy WNT w momencie udzielenia rabatu posprzedażowego bez konieczności oczekiwania na fakturę/notę korygującą, jeśli posiada potwierdzenie udzielenia rabatu posprzedażowego.

Wnioskodawca interpretacji zwrócił uwagę, że „ustawodawca nie przewidział reguł określających formalne obowiązki niezbędne do obniżenia podstawy opodatkowania (wystawianie faktur korygujących)”.

Narzucanie warunków nieprzewidzianych ustawą mogłoby być uznane za niedopuszczalna wykładnię rozszerzającą na niekorzyść podatnika.

Zwrócono także uwagę, że w różnych krajach UE odmiennie kształtują się obowiązki dokumentacyjne a polskie uregulowania nie mogą być narzucane unijnym kontrahentom.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest korzystna dla podatników handlujących z przedsiębiorcami z innych krajów UE. Nadmierny rygoryzm w omawianej kwestii mógłby bezzasadnie ograniczać rozwój gospodarczy

 

Paweł Kula

Paweł Kula

Od 2016 roku związany z Russell Bedford Poland. Absolwent studiów prawniczych, Doradca Podatkowy nr 12969. Specjalizuje się w podatku akcyzowym oraz dokumentacji cen transferowych. Autor artykułów o tematyce podatkowej publikowanych na branżowych portalach internetowych.

Nasze marki

Nasze marki mobile