Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Aktualności

W dniu 22 września 2017 r. na ministerialnym portalu dedykowanym tematyce cen transferowych  zamieszczono informację o opublikowaniu finalnie podpisanych rozporządzeń w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej.

wtorek, 26 wrzesień 2017 07:43

Uwaga na outsourcing pracowniczy

Pracodawcy zamierzający skorzystać z usługi outsourcingowej, powinni zwrócić uwagę na skutki zawierania takich umów, bowiem „wynajmowanie” pracowników nie zawsze daje firmie zamierzone profity.

Ministerstwo rozwoju i finansów zapowiada rewolucję w strukturze specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Dotychczasowy system ma zostać zlikwidowany, a na jego miejscu powstać zupełnie nowy. Pojawia się jednak pytanie, czy polskie SSE osiągające sukcesy w międzynarodowych rankingach wymagają aż tak wielkiej przebudowy

W związku z obowiązującymi od 2017 r. zmianami dotyczącymi cen transferowych, dużo mówi się na temat obowiązków dokumentacyjnych. Niewątpliwie najwięcej podmiotów spełni warunki dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej na poziomie lokalnym (local file), ewentualie dokumentacji grupowej (master file). Jednak równie baczną uwagę warto zwrócić na wymianę informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (Country By Country Reporting, dalej zwane: CBCR). Czym zatem jest CBCR, i kogo ono dotyczy?

Objęcie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym podmiotu powiązanego w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny powoduje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. sygn. 0114-KDIP2-2.4010.103.2017.1.SO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością co do zasady reprezentowana jest przez ustanowiony w niej zarząd. Należy jednak wskazać kilka sytuacji, w których dojdzie do nieprawidłowej reprezentacji spółki z o.o., a której skutki będą odmienne w zależności od okoliczności, w jakich miała ona miejsce.

Oczywiście! Wystąpienie do organu podatkowego z wnioskiem o indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego niesie ze sobą szereg korzyści.

Przedsiębiorca jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jako osoba pełniąca funkcję w przedsiębiorstwie na podstawie ustawy, umowy ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Jednocześnie taka osoba może zostać pociągnięta do odpowiedzialności przez organy ścigania z tytułu niedopełnienia nadzoru nad przestrzeganiem reguł obowiązujących w danej działalności.

środa, 13 wrzesień 2017 08:48

Klauzula o unikaniu opodatkowania

Od ponad roku obowiązują przepisy, na podstawie których ponownie podjęto próbę wprowadzania do polskiego systemu prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (zwanej również klauzulą obejścia prawa podatkowego). Po raz pierwszy instytucja ta pojawiła się w polskim prawie 1 stycznia 2003 r. Z uwagi na dalece nieprecyzyjne zapisy, klauzula obejścia prawa podatkowego została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 maja 2004 r. (sygn. akt K 4/03). Aktualnie obowiązujące przepisy w sposób znacznie bardziej szczegółowy regulują tą materię. Istnieje jednak szereg niebezpieczeństw, które mogą dotknąć nieprzygotowanego podatnika.   

Porównanie wyników kontroli skarbowej przeprowadzonej w okresie III kwartałów 2015 roku w stosunku do III kwartałów 2016 roku pokazuje na większą jej skuteczność w biegiem czasu. Przeglądając dane w zakresie wyników kontroli skarbowej w lat ubiegłych w obecnej chwili jest ona najskuteczniejsza od lat. Pomiędzy III kwartałem 2015 roku, a 2016 roku różnica jest olbrzymia tj. niespełna 870 milionów złotych porównują z ponad 1,5 miliarda złotych.

25 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok uchylający interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r.  Interpretacja dotyczyła wniosku podatnika, który zamierzał w przyszłości nabyć od jednego do trzech lokali mieszkalnych, które następnie miałyby zostać oddane w najem. Zakup ten miał być finansowany z prywatnego majątku podatnika, a wszelkie sprawy organizacyjne i techniczne oddane miałyby zostać w ręce profesjonalnej firmie świadczącej usługi w zakresie krótko i długoterminowego najmu. Podatnik we wniosku wskazał, iż prowadzi działalności gospodarczą, jednak nie jest ona związana z najem nieruchomości ani z zarządzaniem nieruchomościami. Przedstawiwszy przyszłe zdarzenie, podatnik zadał organowi pytanie czy będzie uprawniony do zastosowania 8,5% stawki zryczałtowanego podatku dochodowe, liczonej od wartości otrzymanego przychodu, a także czy osiągane przychody będą zakwalifikowane jako przychody, które nie są osiągane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 1 sierpnia 2017 r. poinformowało o opublikowaniu roboczej wersji wzoru powiadomienia CbCR w formie dokumentu elektronicznego a także zamiarze przygotowania formularza interaktywnego CBC-P.

Od dnia 1 stycznia 2017 roku z uwagi na wprowadzenie tzw. sankcja VAT (szerzej w artykule z dnia xyz) przedsiębiorcy celem uniknięcia odpowiedzialności karnej skarbowej zmuszeni zostali przez ustawodawcę do wprowadzenia w sposobie prowadzenia swojej działalności zmian m. in w zakresie weryfikowania swoich kontrahentów.

czwartek, 07 wrzesień 2017 10:56

Katalogi szkoleń październik-grudzień 2017

Zbliża się najgorętszy okres szkoleniowy w roku, październik-grudzień. Kontynuując założenia promocji i kontaktu z Klientem zachęcamy do pobrania lub zamówienia naszego katalogu do firmy (pobranie jak i przesłanie tradycyjną pocztą jest bezpłatne).

W maju br. resort finansów, w komunikatach opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,zaczął ostrzegać przedsiębiorców, że wykorzystanie przez firmy określonych schematów agresywnej optymalizacji podatkowej może prowadzić do zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania i pozbawienia przedsiębiorstwa nienależnej korzyści podatkowej, którą trzeba będzie zwrócić, wraz z odsetkami od zaległości podatkowych.

poniedziałek, 04 wrzesień 2017 06:47

Dobra wiara jako ochrona przed sankcją VAT

Od dnia 1 stycznia 2017 roku została wprowadzona tzw. sankcja VAT tj. dodatkowe zobowiązanie, które można na podatnika nałożyć w przypadku gdy ten zaniżył zobowiązanie VAT, zawyżył kwotę obniżającą wysokość zobowiązania lub kwotę podlegającą zwrotowi. Ustawodawca przewidział trzy stawki sankcja VAT. Pierwsza wynosi 30% zaniżonej kwoty zobowiązania VAT lub zawyżonej kwoty obniżającej wysokość zobowiązania lub kwoty podlegającej zwrotowi. W sytuacji, gdy podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej lub celno-skarbowej w sposób dobrowolny skoryguje swoje błędne rozliczenie obowiązywać go będzie sankcja w wysokości 20%. W przypadku, gdy błędne rozliczenie wynikać będzie z popełnienia oszustwa podatkowego sankcja wyniesie nawet 100% naliczonego podatku. Ustawodawca wskazuje na prewencyjny charakter wprowadzonych sankcji niemniej jednak pojawia się pytanie czy podatnik będzie mógł się powołać na dobrą wiarę celem uniknięcia zapłaty sankcji.

piątek, 01 wrzesień 2017 07:30

Niedorzeczności w ustawie o podatku VAT

Niewątpliwie system podatkowy to jedna z najbardziej skomplikowanych gałęzi prawa. Kilka tysięcy stron ustaw i rozporządzeń, ogromna ilość sprzecznych ze sobą interpretacji indywidualnych oraz nieustanne zmiany przepisów to tylko część problemów z którymi na co dzień muszą zmagać się przedsiębiorcy

piątek, 01 wrzesień 2017 07:20

Będzie łatwiej odzyskać dług

Ustawa wprowadza liczne narzędzia dyscyplinujące nierzetelnych kontrahentów

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, której znaczna część przepisów weszła w życie 1 czerwca 2017 r., wprowadza liczne narzędzia mające wpłynąć na ograniczenie nierzetelności kontrahentów związanej m.in. nieterminowym regulowaniem zaciągniętych przez nich zobowiązań

Ministerstwo Finansów przedstawiło nowy - uwzględniający postulaty przedsiębiorców - projekt ustawy zakładający wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w VAT (split payment).

Zmiany dotyczące kk

Niezależnie od konieczności przeciwdziałania praktykom polegającym wyłudzeniach podatku VAT poprzez nowelizacje unormowań podatkowych oraz karno-skarbowych, ustawodawca uznaje również za niezbędne zwalczanie zjawiska wyłudzenia podatku VAT przy użyciu instrumentów prawnokarnych. Chodzi bowiem o to, by tego typu zachowania zmierzające do nielegalnego uzyskania środków finansowych kosztem budżetu państwa stały się nieopłacalne, a odpowiednio surowa sankcja karna miała walor odstraszający potencjalnych sprawców. Jest bowiem oczywiste, że osoby popełniające przestępstwa karno- -skarbowe w większym stopniu niż sprawcy przestępstw kryminalnych planują swe działania, dokonując swoistego rachunku zysków i strat związanych z ich popełnianiem. Zagrożenie tych czynów jedynie sankcjami wynikającymi z Kodeksu karnego skarbowego trudno uznać za wystarczające, szczególnie w sytuacji, gdy powodują one znaczne uszczuplenia dochodów budżetowych.

 

Wojna z oszustwami podatkowymi była jednym ze sztandarowych postulatów wyborczych obecnej władzy. Obiecywano dodatkowe miliardy złotych dla budżetu państwa, które zostaną odebrane bandytom i przekazane na społecznie użyteczne cele. Każde narzędzie zwalczające patologie może się jednak okazać mieczem obosiecznym. Statystyki, którymi chwali się rząd stanowią sukces od strony liczbowej, ale ukrywają drugie dno. Mogą spowodować zaburzenie płynności finansowej uczciwych przedsiębiorców.

Strona 1 z 30

Nasze marki

Nasze marki mobile