Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Aktualności

Zbliżają się kolejne zmiany, które zamierza wprowadzić rząd dla dalszego usprawniania systemu podatkowego. Po zmianach w podatku od towarów i usług przyszedł czas na zmiany w podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Nie trudno się domyślić, że będą to zmiany bardziej korzystne dla finansów publicznych niż dla podatników, bowiem cały czas celem proponowanych nowelizacji jest zabezpieczenie wpływów budżetowych.

13 października 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt II FSK 2288/14) poruszający dwa istotne zagadnienia dotyczące cen transferowych. Niedawno natomiast opublikowane zostało pisemne uzasadnienie, w którym oba zagadnienia zostały szczegółowo wyjaśnione. W pierwszej kolejności poruszono zagadnienie dotyczące braku możliwości zastosowania sankcyjnej stawki podatku po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a następnie omówiono zagadnienie dotyczące okresu, w którym podatnik powinien sporządzić dokumentację cen transferowych.

Po pierwszych pięciu miesiącach roku budżetowego dochody podatkowe wzrosły o całe 18,8 proc., a w zakresie podatku od towarów i usług, znanym jako VAT aż o 30 proc. Inne dane pokazują jednak, że nastąpiło to niekoniecznie na skutek walki z wyłudzeniami VAT

 

Otrzymanie rabatu posprzedażowego przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT także w przypadku nieotrzymania faktury lub noty korygującej od kontrahenta. Według interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (akceptującej w całości stanowisko własne wnioskodawcy) z dnia 15 marca 2017 r. sygn. 3063-ILPP1-3.4512.14.2017.1.JNa w takim przypadku wystarczające jest otrzymanie np. potwierdzenia zmiany ceny od kontrahenta drogą e-mailową.

Obowiązkowe składki na turystyczny fundusz gwarancyjny wpłacane przez biura podróży stanowią koszt uzyskania przychodu w podatku CIT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 maja 2017 r. sygn. 0114-KDIP2-3.4010.81.2017.1.JBB

We wtorek 23 maja bieżącego roku w Brukseli doszło do porozumienia pomiędzy Ministrami państw Unii Europejskiej w sprawie systemu rozwiązywania sporów dotyczących kwestii podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej. Opracowywane zmiany mają dać większe bezpieczeństwo i pewność podmiotom płacącym podatki w różnych krajach Wspólnoty.

Przepisy ustawy o podatku VAT nie regulują wprost wymogów dotyczących sposobu wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej. Orzecznictwo oraz interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wskazują jednak na pewne kluczowe elementy, które należy uwzględnić przy tworzeniu wewnętrznych procedur dokumentacyjnych.

wtorek, 27 czerwiec 2017 13:34

Legalizacja a apostillel

W celu dopuszczenia polskich dokumentów urzędowych do szeroko pojętego obrotu prawnego za granicą potrzebne jest ich urzędowe poświadczenie

W XXI wieku w dobie postępującego procesu globalizacji, transformacja społeczeństw oraz gospodarki oparta jest na wiedzy oraz informacji, która obecnie staje się kluczowym determinantem bezpieczeństwa. Pojęcie bezpieczeństwa, jest obecnie szeroko stosowane i interpretowane na różne sposoby np. jako bezpieczeństwo: jednostki, rodziny, pracy, grupy społecznej, kulturowe, ekonomiczne, państwa, międzynarodowe i narodowe itp.

Należy pamiętać, że u podstaw każdego przestępstwa, czy wykroczenia skarbowego najczęściej leżą naruszenia przepisów podatkowych. Naszym ogromnym atutem jest fakt, że Russell Bedford Poland Sp. z o.o. jest spółką doradztwa podatkowego. Od ponad 30 lat naszym doświadczeniem z zakresu prawa podatkowego wspieramy naszych klientów na całym świecie. Naszą skuteczność wzmacnia fakt, że do minimalizacji odpowiedzialności karnej skarbowej aktywnie wykorzystujemy również instrumenty oferowane przez przepisy podatkowe.

Zwolnienie z podatku CIT dla spółek inwestujących w nieruchomości – to najważniejsze założenie rządowego projektu ustawy. Podobne regulacje istnieją już w innych krajach UE oraz Stanach Zjednoczonych. Umożliwiają inwestorom uzyskiwanie regularnych dochodów z wynajmu nieruchomości jednak bez konieczności ich bezpośredniego nabywania.

Jak wynika z informacji pojawiających się na stronach Ministerstwa Finansów prace legislacyjne związane z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących dokumentowania transakcji w grupach kapitałowych nadal trwają. Mimo, że przepisy wprowadzające nowe wymogi obowiązują już od 1 stycznia 2017 r., do dnia dzisiejszego nie uchwalono istotnych rozporządzeń wykonawczych, które są konieczne dla doprecyzowania szczegółowych dotyczących poszczególnych wymogów nakładanych na podatników, takich jak sporządzanie raportu CbC Reporting czy procedura zawiadamiania organów podatkowych o jednostce sporządzającej ten raport

Przedsiębiorca sprzedający wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie nie musi weryfikować ich wykorzystania przez nabywcę aby uzyskać takie zwolnienie. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 marca 2017 r. sygn. 2461-IBPP4.4513.400.2017.1.MK.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przedstawiło projekt ustawy zakładający możliwość regulowania płatności wynikających z faktur VAT z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Nabywca będzie miał możliwość wyboru czy płatność na rzecz kontrahenta ureguluje tak jak dotychczas wpłacając mu kwotę należną za towar lub usługę wraz z podatkiem, czy dokona płatności z wykorzystaniem rachunku VAT kontrahenta, a więc dokona podziału płatności.

wtorek, 06 czerwiec 2017 06:40

Katalogi szkoleń lipiec-wrzesień 2017

Kontynuując założenia z 2 kwartału 2017 roku, po raz kolejny prezentujemy Państwu rozbudowaną ofertę szkoleniową we wszystkich oferowanych zakresach.

Zgodnie z art. 249 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała wspólników spółki z o.o. sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. W związku z zastosowaniem ww. przepisu w praktyce, powstało szereg wątpliwości na tle charakteru (samodzielności) przesłanki „sprzeczności uchwały z umową spółki” jako samodzielnej przesłanki do zaskarżenia.

W braku odmiennego postanowienia umownego lub zwyczaju, dla określenia skutków wręczenia zadatku znajdzie zastosowanie szczególna reguła interpretacyjna, o której mowa w art. 394 k.c. –wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 listopada 2016 r., sygn. akt I ACa 350/16.

Znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym precyzuje m.in. kwestie korzystania ze zwolnienia od akcyzy w obrocie alkoholem etylowym całkowicie skażonym. Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. rejestracji podmiotów, zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym i zabezpieczenia akcyzowego. Ustawa weszła w życie 27 maja 2017 r.

Od 1 czerwca 2017 r., aby wnieść skargę na interpretację indywidualną nie trzeba będzie wzywać Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do usunięcia naruszenia prawa. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw podatnik, który otrzymał interpretację indywidualną będzie uprawiony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia.

Szkolenia wyjazdowe proponowane są wymagającym firmom, które oprócz nabycia praktycznej wiedzy z zakresu aktualnych przepisów i zmian w podatkach, kadr i płac, prawie czy rachunkowości, chcą zapewnić swoim pracownikom możliwość regeneracji i nabrania sił do dalszej owocnej pracy.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów 8 maja 2017 r. opublikowało na swojej stronie internetowej ostrzeżenie o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a Ordynacji Podatkowej) wobec określonych schematów agresywnej optymalizacji podatkowej. Ministerstwo w komunikacie ostrzega przed wykorzystywaniem optymalizacji podatkowej przy użyciu funduszów inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych.

Strona 1 z 28

Nasze marki

Nasze marki mobile