Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Aktualności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wprowadza m.in. procedurę certyfikacji ochrony danych osobowych. Mechanizmy certyfikacji ochrony danych osobowych, jako zupełnie nowe rozwiązania, mają zapewnić większą ochronę danych osobowych oraz zgodność ich przetwarzania z RODO oraz celami, w jakich dane osobowe zostały zebrane. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, certyfikacja będzie dobrowolna, niemniej wdrożenie przez administratora mechanizmów certyfikacji i uzyskanie stosownego certyfikatu będzie świadczyło o rzetelności przetwarzania danych osobowych. Procedura uzyskania certyfikatu została opisana w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 12 września 2017 r.

Rząd przyjął projekt pakietu ustaw określanych jako konstytucja biznesu. Według ministra Morawieckiego proponowane zmiany „odmienią rzeczywistość gospodarczą” oraz będą stanowić „kluczowy etap reformy prawa gospodarczego”. Na czym ma polegać rewolucja? Wicepremier tłumaczy, że chodzi o rozwiązania systemowe takie jak pewność prawa oraz nowe zasady relacji urzędnik-przedsiębiorca. Pojawia się jednak pytanie, czy nie jest w tym więcej marketingu niż rewolucji.

Pomimo pewnych rozbieżności w doktrynie co do charakteru przepisu art. 65 Kodeksu spółek handlowych, przeważa stanowisko, że jest to przepis o charakterze bezwzględnie obowiązującym. Powyższe ma istotne znaczenie, bowiem przepis art. 65 określa warunki wypłaty należności wspólnika występującego ze spółki jawnej. Zgodnie z art. 65 § 1 K.s.h. w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki, wartość udziału kapitałowego wspólnika lub też jego spadkobiercy oznacza się na podstawie odrębnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.

Do napisania niniejszego artykułu skłoniło mnie pytanie zadane przez naszego Klienta, które brzmiało: ”Czym tak naprawdę różni się przestępstwo skarbowe od wykroczenia skarbowego?” oraz „Czy istnieje możliwość popełnienia przestępstwa skarbowego nieumyślnie?”

Jakie największe problemy, natury prawnej, pojawiają się na rynku ziemi, która ma zostać przeznaczona pod budowę nieruchomości komercyjnych – a konkretnie – obiektów handlowych?

Wydanie przez organ II instancji decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję powoduje, iż podatnik znajduje się w trudnej sytuacji. Sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest w tym momencie jedyną możliwością walki z wydanymi przez organy skarbowe decyzjami. Sam fakt złożenia takiej skargi nie powoduje jednak, iż problemy podatnika ulegają czasowemu rozwiązaniu.

Przepis art. 25 Kodeksu spółek handlowych wymienia jedynie podstawowe, istotne i zarazem konieczne elementy umowy spółki jawnej, którymi są: (i) firma i siedziba spółki, (ii) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, (iii) przedmiot działalności spółki, (vi) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Ostatnimi czasy pojawiły się na rynku nieuczciwe agencje pracy tymczasowej (zarządzane przez jedną osobę) oferowały przedsiębiorcom, że wynajmą odpłatnie dotychczasowych pracowników i przejmą obowiązek opłacania zaliczek na PIT i składek ZUS od ich wynagrodzenia. Cena takiej usługi była niższa niż koszty zatrudnienia ponoszone przez pracodawcę. Agencje informowały, że pozyskały dotację unijną na ten cel. Z czasem przestały, jednak płacić zaliczki na PIT i składki ZUS za pracowników. Na tym procederze najwięcej stracą pracodawcy, ponieważ nie będą mogli zaliczyć do kosztów pracowniczych ceny płaconej agencji pracy tymczasowej. Nie przysługuje im także prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego przez pracodawcę agencji na podstawie wystawianych przez nią faktur VAT.

8 listopada 2017 roku Sejm skierował do dalszych prac komisji projekt zmiany kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń. Zmiany dotyczą przepadku rzeczy wykorzystanych do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Stwierdzić należy, iż proponowane zmiany są korzystne i zostały poparte przez wszystkie kluby sejmowe. Pomimo wszystko ministerstwo sprawiedliwości widzi możliwość oraz potrzebę dodatkowych korekt w proponowanych zmianach.

Cash pooling wewnątrz grupy kapitałowej powoduje obowiązek sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2016 r. sygn. 1462-IPPB5.4510.992.2016.1.JC.

piątek, 10 listopad 2017 08:40

Zmiany w podatkach w 2018 r.

Podatnicy powinni przygotować się na kolejne nowelizacje w prawie podatkowym. Poniżej wskazane zostały najważniejsze zmiany, które wejdą w życie już w 2018 r.

O pułapkach outsourcingu pracowniczego i wynikających z tego konsekwencjach pisaliśmy już kilkakrotnie na naszych stronach. Tym razem chcielibyśmy zwrócić uwagę na niekorzystne konsekwencje podatkowe, które mogą być skutkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z usług agencji pracy tymczasowej, w sytuacji, gdy zostanie uznane, że osoby fizyczne będące zleceniobiorcami/usługobiorcami i jednocześnie pracownikami u swojego pracodawcy, nie podlegali faktycznie kierownictwu agencji i nie wykonywali czynności pod jej nadzorem, ale nadal pracowali w zakładzie swojego pracodawcy na tych samych stanowiskach i wykonując w ramach umowy o pracę i w ramach przykładowo umów zlecenia te same czynności.

Sprawa rozpoczęła się z powództwa M. W. i K. F. przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawie o zapłatę z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokali w jednej z warszawskich nieruchomości. Powodowie bowiem, w rezultacie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej o nabyciu lokali przez jednostkę organizacyjną miasta, nabyli własność lokali mieszkalnych, które były dotychczas wynajmowane przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce zmienić ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt zakłada zniesienie limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a to oznacza, że osoby zamożniejsze będą musiały oddać więcej pieniędzy do ZUS-u. Oficjalnie resort kieruje się szlachetnymi intencjami - w rzeczywistości jednak ukrywa swoje prawdziwe motywy, a na nowej reformie prawdopodobnie nikt nie zyska

Dla wielu spółek czas na przekazanie informacji po raz pierwszy upłynął z końcem października, sprawdź czy Twojej spółki dotyczy ten obowiązek i jaki termin na złożenie pierwszej informacji znajdzie zastosowanie?

poniedziałek, 06 listopad 2017 07:39

Ubytki naturalne są kosztem uzyskania przychodów

W trakcie transportu, magazynowania i sprzedaży dochodzić może do uszkodzeń nabytych towarów, czy pogorszenia ich jakości, które uniemożliwiają ich dalszą sprzedaż. Tego typu okoliczności nazywa się ubytkami naturalnymi. Analizując orzecznictwo oraz wydane interpretacje indywidualne prawa podatkowego w tym zakresie, wydaje się, że można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ubytek naturalny w towarze. Muszą być spełnione trzy warunki: straty muszą być rzeczywiste, nie mogą być zawinione przez podatnika oraz powinny być we właściwy sposób udokumentowane. Wydatki związane z likwidacją towarów, utylizacją oraz transportem likwidowanych towarów także korzystają z powyższego prawa.

piątek, 03 listopad 2017 13:53

Zwolnienie z VAT badań medycznych

Badania medyczne typu morfologia, EKG, USG, oraz zdjęcia rtg są zwolnione z VAT zarówno w przypadku gdy są wykonywane na podstawie skierowania lekarskiego jak i wtedy, gdy stanowią usługę na życzenie pacjenta. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 sierpnia 2017 r. sygn. 0111-KDIB3-2.4012.301.2017.2.MD.

czwartek, 02 listopad 2017 12:19

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego przygotowała projekt nowej Ordynacji podatkowej. Komisja wskazuje, że jego celem jest zwiększenie efektywności realizacji zobowiązań podatkowych oraz poszerzenie praw podatnika w jego relacjach z organami podatkowym. Projekt jest dwa razy obszerniejszy niż obowiązująca obecnie ustawa.

Cash Pooling Wirtualny, jak wspomniano, był pierwszym rodzajem optymalizacji wyniku odsetkowego grupy w polskich realiach. Rozwiązanie to nie wiąże się z fizycznym transferem środków (nie ma dziennych księgowań widocznych na wyciągach bankowych). W ramach scenariusza „co by było gdyby dokonać fizycznego transferu?” (w literaturze występuje pojęcie „what-if scenario”) kalkulowany jest wynik wirtualnej konsolidacji sald.

Trwają prace Sejmu nad nowym narzędziem do uszczelnienia VAT. Split payment to mechanizm zakładający zapłatę za towar lub usługę na dwa różne konta. Na jedno trafia kwota netto a na drugie wartość podatku VAT. Pojawia się jednak obawa zaburzenia płynności finansowej mikroprzedsiębiorców. Zastrzeżenia zgłasza też sektor finansowy. Wiceprezes Związku Banków Polskich przewiduje, że koszty poniosą posiadacze zwykłych rachunków bankowych.

poniedziałek, 30 październik 2017 14:13

Jeden przelew do ZUS od 1 stycznia 2018 roku

Nowelizacja ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła m.in. zmiany dotyczące rachunków bankowych, na które mają być dokonywane wpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia. Zmienione przepisy nałożyły na ZUS obowiązek wygenerowania indywidualnych numerów rachunków bankowych dla każdego przedsiębiorcy w Polsce.

Strona 1 z 32

Nasze marki

Nasze marki mobile