Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Akcja bilans - podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku 2014 - Szkolenie wyjazdowe

Rozpoczęcie: 24. listopad 2014
Zakończenie: 26. listopad 2014
Kod: WYJ0354
Lokalizacja: Wzgórza Dylewskie, Hotel Spa Dr Irena Eris
Cena dziś:
2999.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

Podczas szkolenia nasi eksperci przedstawienią najważniejsze zagadnień związanych z bilansowym zamknięciem roku pod względem podatkowym i rachunkowym. Bazując na własnym doświadczeniu pokażemy problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów w podatkach VAT i podatkach dochodowych. Omówimy kwestie wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem niezbędnych uregulowań wewnętrznych. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez prakytyków na codzień zajmujących się tematyką podatkową i rachunkową.

Szkolenie odbywa się w Hotelu Dr Irena Eris ***** Wzgórza Dylewskie

Prowadzący

Andrzej Dmowski

Doktor Nauk Prawnych, Partner Zarządzający Russell Bedford, Adwokat, Doradca Podatkowy,Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Certified Internal Controls Auditor - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Doktorant z zakresu prawa finansowego, absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

 

Roman Seredyński

Doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z  MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą ECA. Autor  licznych artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowośc.

 

Michał Kołosowski

Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i Real Estate oraz Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. W Grupie ECA kieruje departamentem audytu oddział Warszawa. Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Jest także współautorem publikacji z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości.

Program

24 listopad: godz. 15:00 - 18:00

CZĘŚĆ PODATKOWA

Podatek dochodowy od osób fizycznych - koniec roku a obowiązki płatnika

 • Przychód pracownika i zleceniobiorcy
 • Świadczenia nieodpłatne a przychód pracownika
 • bowiazki informacyjne i odpowiedzialność płatnika

25 listopad: godz. 9:00 - 15:00

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych
 • Rok podatkowy
 • Zaliczki na podatek dochodowy i konsekwencje błędnego ich naliczenia w trakcie roku i po jego zakończeniu
 • proszczona metoda opłacania zaliczek
 • Przychód
  • należność a przychód
  • korekty przychodu - korekty dokonywane na bieżąco i historycznie
  • czynności nieodpłatne lub częściowo odpłatne
  • nieodpłatne służebności i inne nieodpłatne świadczenia
  • moment uzyskania przychodu w innych przypadkach niż świadczenie usług, dostawa towaru czy zbycie prawa ze szczególnym uwzględnieniem kar, odszkodowań i premii pieniężnych
 • Wyłączenie wydatków z kosztów uzyskania przychodów wprowadzone od 1 stycznia 2014 r:
  • amortyzacja
  • zapłata częściowa
  • zapłata w ratach
  • kredyt, kredyt kupiecki, pożyczka a korekta kosztów
  • zapłata przez podmiot trzeci a obowiązek korekty (np. korzystanie z usługi tzw. factoringu odwrotnego, przejęcie długu etc.)
 • Koszt uzyskania przychodu:
  • związek wydatku z przychodem a koszt
  • zasady rozliczania kosztów w czasie
   • koszty pośrednie a koszty bezpośrednie
   • momentu poniesienia kosztu
   • wynagrodzenia pracownicze i inne świadczenia na rzecz pracowników
   • koszty zaniechanych inwestycji
   • wydatki na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości
  • koszty wyrażone w walucie obcej
  • odpisy aktualizujące należności
  • reprezentacji , reklama, marketing

Podatek od towarów i usług

 • Obowiązki podatnika VAT związane z końcem roku - miesięczny/kwartalny charakter podatku od towarów i usług
 • VAT a roczne rozliczenie podatku dochodowego:
  • czynności opodatkowane i niepodlegające VAT, w szczególności kary umowne, odszkodowania, świadczenia z tytułu wykonania czynności nielegalnych
  • dostawy nieodpłatne i prawo do rozliczenia podatku naliczonego
  • usługi nieodpłatne
  • refakturowanie - rozliczenie mediów i innych świadczeń na przełomie 2014 i 2015 r. oraz zasady opodatkowania od 2015 r.
 • Premia pieniężna , bonusy, rabaty
 • Rozliczanie podatku naliczonego i jego wpływ na rozliczenia roczne:
  • Dotacje a prawo do odliczania
  • Korekty VAT naliczonego w 2014

26 listopad: godz. 9:00 - 15:00

CZĘŚĆ RACHUNKOWA

Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku

Inwentaryzacja

Podstawowe informacje

 • obowiązek sporządzania oraz badania sprawozdań finansowych,
 • odpowiedzialność za sporządzone sprawozdanie finansowe:
 • ogłaszanie sprawozdań finansowych.

Problemy sporządzania sprawozdania finansowego

 • sprawozdanie z sytuacji finansowej,
 • rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów,
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • zestawienie zmian w kapitale własnym/sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
 • informacje dodatkowe

Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości w oparciu o Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości:

Nowe Krajowe Standardy Rachunkowości nr 8 Działalność deweloperska oraz nr 9 Sprawozdanie z działalności.

Lokalizacja

Hotel Spa Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie

Wysoka Wieś 22, 14-100 Ostróda

{gallery}HotelWzgorza:300:::{/gallery}

Informacje organizacyjne

 • Cena specjalna 2799 zł, cena obowiązuje do 18 września 2014 roku.
 • Informacje o hotelu: Źródło: http://www.drirenaerisspa.pl/

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 20% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 15  dni osoba zgłoszona ponosi 60% kosztów.

Ilość miejsca ograniczona!

Cena zawiera

 • 2 noclegi w Hotelu Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie *****(zakwaterowanie w 2-osobowych pokojach,
  zakwaterowanie w 1-osobowym pokoju wiąże się z dopłatą 250 zł za dobę)
 • pełne wyżywienie
 • nielimitowany wstęp do strefy basenów i saun
 • dwa zabiegi
 • uroczysta kolacja
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe (materiały, certyfikat, długopis, notatnik, teczki)
 • opieka organizatora

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Organizator zastrzega, że ze względów losowych lub dbając o dobro i wygodę Klientów, może zmienić Hotel w którym odbędzie się szkolenie na identyczny lub wyższy standard, w najbliższym otoczeniu.

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Przypisane tagi

Nasze marki

Nasze marki mobile