taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Optymalizacja finansowa i podatkowa Grupy Kapitałowej – Planowanie zdarzeń gospodarczych

Rozpoczęcie: 22. marzec 2018
Zakończenie: 23. marzec 2018
Kod: 4234WA
Lokalizacja: Warszawa, ul. Marynarska 11
Cena dziś:
1100.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

Szkolenie skierowane jest dla do Grup Kapitałowych. W trakcie szkolenia zostaną omówione ryzyka podatkowei bilansowe w działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej i sposoby na ich ograniczenie. Dodatkowo uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak w prawidłowy sposób przygotować się do optymalne modele działalności Grupy Kapitałowej, wyboru organizacji prawnej, planowanie bilansowego i podatkowego, itp.

Prowadzący

dr Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający Russell Bedford, Adwokat, Doradca Podatkowy,Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Certified Internal Controls Auditor - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Doktorant z zakresu prawa finansowego, absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

Program

Dzień 1 – Ograniczenie ryzyka podatkowego i bilansowego w działalności operacyjnej

Ryzyka związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego

 • Sporządzenie sprawozdania finansowego
 • Obowiązki sprawozdawcze w zakresie KRS i US, NBP,
 • Odpowiedzialność podatkowa i karno-skarbowa za rzetelność sprawozdania finansowego i prawidłowość rozliczeń obowiązków publicznoprawnych,
 • Odpowiedzialność dyrektora finansowego i pracowników działów księgowości za sprawozdanie finansowe,

Struktura Grupy Kapitałowej – optymalne modele działalności

 • Modele operacyjne Grup Kapitałowych
 • Wykorzystanie spółek osobowych w działalności gospodarczej
 • Struktury agencyjne i powiernicze
 • Realokacja funkcji, użytych aktywów oraz podejmowanych ryzyk pomiędzy podmiotami w ramach Grupy Kapitałowej a powstanie ryzyk podatkowych i bilansowych

Wybór formy organizacyjno prawnej

 • struktura wielooddziałowa
 • podatkowa grupa kapitałowa
 • spółka osobowa osób prawnych – nowe aspekty dotyczące S.k. oraz S.k-a,
 • świadomy wybór siedziby spółki
 • specjalne strefy ekonomiczne

Planowanie bilansowe i podatkowe przy przejęciach oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych – kluczowe aspekty podatkowe i bilansowe

 • zakup akcji / udziałów
 • zakup przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 • przekształcenia
 • wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci akcji oraz innych aktywów
 • łączenie spółek
 • podział spółki
 • zamiana udziałów z preferencjami

Polityka wykazywania dochodów – różnice w prezentacji przychodów podatkowych i bilansowych

 • przesuwanie terminu zapłaty podatku a stawki podatkowe
 • przeszacowanie aktywów nie generujące przychodu podatkowego
 • zwiększenie „zdolności kredytowej” poprzez umiejętno politykę prezentacji wyniku z działalności operacyjnej

Polityka wykazywania kosztów bilansowych i podatkowych

 • przeszacowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • wydatki inwestycyjne a wykreowanie znaków towarowych
 • amortyzacja podatkowa jako narzędzie optymalizacji podatkowej
 • różnice kursowe i odsetki
 • optymalizacja „złych długów”
 • optymalizacja podatkowa wydatków marketingowych
 • kontrakty długoterminowe a prezentacja wyniku bilansowego
 • obrót papierami wartościowymi jako instrument optymalizacji

Podatki a rozliczenie strat bilansowych i podatkowych

 • metody „ratowania” straty podatkowej
 • rozliczanie strat, a rok podatkowy
 • sprzedaż wybranych aktywów
 • sprzedaż części przedsiębiorstwa
 • przejęcie podmiotu dochodowego

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

 • aktywne uczestnictwo podczas kontroli
 • kontakty z urzędem skarbowym
 • wiążące interpretacje urzędu skarbowego
 • porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych


Dzień 2 – Planowanie podatkowe i bilansowe w Grupie Kapitałowej

Planowanie podatkowe w grupie kapitałowej

 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • finansowanie wewnątrzgrupowe
 • podwyższenie kapitału zakładowego
 • wniesienie dopłat przez wspólników
 • „Cienka kapitalizacja”
 • raje podatkowe

Ceny transferowe

 • określenie wartości rynkowej transakcji
 • wymogi w zakresie dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych
 • ryzyko oszacowanie dochodu na transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • ryzyko karno-skarbowe z tytułu prawidłowości dokonywanych rozliczeń obciążeń publicznoprawnych

Zarządzanie płynnością finansową w Grupie Kapitałowej – Cash pooling

 • przepływy finansowe pomiędzy uczestnikami Cash poolingu
 • korzyści w zakresie zwiększonej płynności finansowej
 • ryzyka podatkowe i bilansowe dot. Cash poolingu (podatek u źródła, opodatkowanie odsetek, VAT a PCC)
 • netting a różnice kursowe

Aspekty bilansowe przepływów w ramach Grupy Kapitałowej

 • wyłączenia konsolidacyjne
 • wycena udziałów w podmiotach zależnych
 • wycena aktywów inwestycyjnych
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Rodzaje działań optymalizacyjnych

 • optymalizacja podatkowa, a obejście przepisów prawa
 • oszustwa podatkowe
 • sprzedaż nieudokumentowana / faktury puste
 • przychody z nieujawnionych źródeł

Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodu

 • Back-to-back loans
 • Capital gain/Participation exemption
 • Dyrektorzy (Director’s fees)
 • Exit tax

Holdingi oraz inwestycje transgraniczne

 • fundusze inwestycyjne
 • fundacje
 • raje podatkowe (OECD: Harmful tax practices)
 • Trusty
 • Transparent entities
 • Treaty shopping
 • Tax sparing credit

Finansowanie długiem:

 • pojęcie odsetek na gruncie umów międzynarodowych
 • niedostateczna kapitalizacja (thin capitalization)
 • instrumenty pochodne
 • odsetki a dyskonto
 • sposób opodatkowania odsetek
 • struktury singapurskie
 • planowanie z wykorzystaniem hybrydyzacji

Lokalizacja

Russell Bedford Poland

ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, budynek Antares

//www.google.pl/maps/place/Russell+Bedford+Poland/@52.1780846,21.001742,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471932df5450b401:0x634a58a21d97a595" target="_blank" data-mce-href="https://www.google.pl/maps/place/Russell+Bedford+Poland/@52.1780846,21.001742,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x471932df5450b401:0x634a58a21d97a595">

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile