taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Świadectwa pracy 2018 -Dokumentacja pracownicza - jak prawidłowo prowadzić akta pracownicze

Świadectwa pracy 2018 -Dokumentacja pracownicza - jak prawidłowo prowadzić akta pracownicze

Rozpoczęcie: 9. kwiecień 2018
Zakończenie: 9. kwiecień 2018
Kod: 3099WR
Lokalizacja: Wrocław
Cena dziś:
540.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

Cel

Cel szkolenia;

 • Przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
 • Omówienie zmian przepisów w zakresie prawa pracy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadająÂ  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Prowadzący

Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Manager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych PFRON . Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce

Program

 • Prowadzenie akt osobowych w praktyce:
  • podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, zachowanie chronologii, numeracja, kopiowanie dokumentacji
  • podejście organów kontrolnych do ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji
  • teczka osobowa przy ponownym zatrudnieniu po przerwie
  • prowadzenie dokumentacji osobowej w językach obcych
  • poświadczanie przez pracownika zagranicznych okresów pracy i edukacji w tym tłumaczenie dokumentacji na język polski
  • teczka osobowa pracownika zatrudnionego na podstawie kilku umów
  • najważniejsze rodzaje dokumentacji gromadzonej w poszczególnych częściach teczki osobowej w związku z rekrutacją, zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracownika
 • Wybrane dokumenty związane z zatrudnieniem nowego pracownika:
  • wybór optymalnego rodzaju umowy o pracę
  • rubryki umowy o pracę - krok po kroku
  • dodatkowe klauzule w umowach o pracę (np. poufność wynagrodzenia, dłuższy okres wypowiedzenia)
  • forma prawna i najważniejsze elementy zakresu czynności
  • uzgodnienie z pracownikiem zakazu konkurencji
  • umowa przedwstępna i list intencyjny
  • przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia
  • aktualizacja informacji w świetle nowych stanowisk PIP i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
  • poświadczenie zapoznania z regulaminem pracy
  • oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z uprawnień rodzicielskich
  • zapoznanie pracownika z zakresem informacji objętych tajemnicą
  • spełnienie wymogów w zakresie poinformowania o równym traktowaniu w zatrudnieniu
 • Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych:
  • rodzaje wymaganych badań
  • poprawne skierowanie pracownika na badania i skutki nie wykonania badania w terminie
  • dokumentacja poszczególnych rodzajów szkoleń bhp
  • karta oceny ryzyka i sposób poświadczania o zapoznaniu pracownika z kartą
  • zaświadczenie o niepełnosprawności wpływ na uprawnienia pracownicze przy terminowym i nieterminowym doręczeniu
 • Dokumentacja w zakresie uprawnień rodzicielskich po zmianach prawnych:
  • wnioskowanie o urlopy macierzyńskie i rodzicielskie, w tym problem oświadczeń o korzystaniu/niekorzystaniu z urlopu przez drugiego rodzica
  • wniosek o urlop wychowawczy po zmianach prawnych
 • Dokumentacja kar porządkowych:
  • wymogi formalne dla skutecznego wymierzenia kary
  • zacieranie kary porządkowej w aktach osobowych
  • umieszczanie w aktach osobowych notatek wskazujących na nieprawidłowości ze strony pracownika
 • Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności materialnej:
  • odpowiedzialność na zasadach ogólnych a odpowiedzialność za mienie powierzone
  • sporządzanie umowy dotyczącej mienia powierzonego w praktyce
 • Dokumentacja w zakresie wspierania pracownika w podnoszeniu kwalifikacji:
  • wspieranie pracownika w podnoszeniu kwalifikacji obowiązek czy możliwość dla pracodawcy?
  • zakres uprawnień pracownika związanych podnoszeniem kwalifikacji
  • przykładowa umowa z pracownikiem
 • Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy:
  • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
  • wypowiedzenie umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwo Sądu Najwyższego
  • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  • wydawanie świadectwa pracy i jego duplikatów
  • świadectwo pracy za okresy zatrudnienia terminowego problemy na tle aktualnych przepisów Kodeksu pracy
  • wypełnianie poszczególnych rubryk świadectwa pracy krok po kroku
  • czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy
  • porozumienie zmieniające
  • wypowiedzenie zmieniające
 • Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy
  • plan urlopów a wnioski urlopowe
  • rodzaje dokumentacji przedkładanej w związku z określonymi nieobecnościami w pracy
 • Dokumentacja czasu pracy
  • lista obecności i inne formy rejestracji obecności w pracy
  • rejestracja wyjść prywatnych w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy
  • rozliczanie czasu pracy
 • Regulaminy oraz dokumentacja potwierdzająca zapoznanie z regulaminami
  • regulamin pracy
  • regulamin wynagradzania i premiowania
  • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa
  • najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych
  • zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników
  • dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
  • stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych
  • referencje i zdjęcia pracowników

Lokalizacja

Wrocław

Informacje organizacyjne

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile