taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Konferencja Kadry i Płace 2017 – najważniejsze zmiany oraz aktualne problemy

Rozpoczęcie: 16. marzec 2017
Zakończenie: 17. marzec 2017
Kod: 2792KO
Lokalizacja: Warszawa, Hotel Golden Tulip
Cena dziś:
1690.00 PLN (+VAT)

Opis szkolenia

O konferencji

Russell Bedford Akademia zaprasza Państwa na przegląd aktualnych i planowanych zmian w przepisach z zakresu kadr i płac w 2017 roku.

Pierwszego dnia konferencji omówione zostaną praktyczne aspekty nowych obowiązków dotyczących wynagradzania osób fizycznych wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których mają zastosowanie przepisy o zleceniu, obowiązujące od 01.01.2017 r.

Prowadzący przedstawią również aktualne i planowane zmiany w Kodeksie Pracy oraz poruszą kwestię nowych zasad wydawania świadectw pracy.

Dodatkowo omówione zostanie zagadnienie dotyczące potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w 2017 r.

Na zakończenie pierwszego dnia zaprosimy Państwa do teatru.

Nie mniej ciekawym będzie drugi dzień konferencji, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia związane z czasem pracy, kontrolami ZUS umów o dzieło oraz kwestiami problematycznymi, które pojawiły się po zmianach wprowadzonych w umowach na czas określony.

Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów i praktyków, na co dzień zajmujących się omawianą tematyką: Monikę Frączek, r.pr. Annę Telec, Monikę Wacikowską, Pawła Ziółkowskiego, Annę Kopyść, Tomasza Czyża.

Udział w wydarzeniu stanowi doskonałą okazję do uzupełnienia wiedzy o aktualny stan prawny, dobre praktyki czy poznania uczestników konferencji oraz wzajemną wymianę doświadczeń.

Konferencja skierowana jest do  pracowników działów kadr i płac, księgowych zajmujących się kwestiami rozliczania płac czy kadr oraz do wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Organizator

Partner strategiczny

Partnerzy

 

Prelegenci

Mec. Anna Telec

Anna Telec - Radca prawny, założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, pracowników działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, a obecnie wykłada w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy na łamach m.in. “Rzeczpospolitej”, “Gazety Prawnej”, Wydawnictwa C.H.Beck, Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Redaktor merytoryczny poradnika dla pracowników działów personalnych “Płace w Firmie” wydawanego przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Współautor Komentarza do Kodeksu pracy pod redakcją dr. Krzysztofa Walczaka Wydawnictwo C.H.Beck. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy.

Monika Frączek

 Prawnik, główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zatrudniona od 1998 r. Od 2003 r. w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie.  Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych.  Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim.

Monika Wacikowska

Doświadczony prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, w szczególności - czasem pracy oraz wynagrodzeniami.  Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy - ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów o czasie pracy kierowców, konsultant zmian w zakresie przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem.  Autorka książki,,Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego'' oraz licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita. Konsultant Portalu zajmującego się w doradztwem w zakresie prawa pracy.

Tomasz Czyż

 

Ekspert w zakresie zarządzania sprzedażą i przywództwa. Jeden z prekursorów grywalizacji wykorzystywanej w rozwoju kompetencji managerskich. Trener, konsultant, doradca zarządów, manager, psycholog specjalizujący się w prowadzeniu mentoringu wyższej kadry zarządzającej. Autor wielu narzędzi i programów szkoleń z zakresu modelowania kultury organizacyjnej, zarządzania zespołami, negocjacji, sprzedaży, windykacji, obsługi klienta, prezentacji i wystąpień publicznych, a także psychologii marketingu politycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako manager wysokiego szczebla największych na świecie banków i firm z branży retail. Absolwent Akademii Telewizyjnej przy Telewizji Polskiej w Warszawie. Należy do grupy Kreatorów Wizerunku pracujących dla polityków i biznesmenów. Jest mówcą motywacyjnym, a także doradcą i trenerem w programach rozwojowych dla kadry menedżerskiej najwyższego szczebla. Bogata wiedza praktyczna, interesująca osobowość i umiejętność wydobycia potencjału z ludzi, z którymi pracuje, stanowią o jego doskonałych kompetencjach trenerskich i mentorskich.

Anna Kopyść

Wieloletni praktyk - czynny specjalista ds. kadr i płac, doradca prawa pracy. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę. W Russell Bedford zajmuje się projektami szkoleniowymi w obszarze tematyki płac, ubezpieczeń społecznych i zasiłków. Zajęcia prowadzi w formie warsztatowej, kładąc nacisk na praktyczne rozwiązywanie problemów, analizę przypadków i aktywność uczestników. Autor publikacji z zakresu płac, zasiłków, ubezpieczeń społecznych i zfśs.

 

Paweł Ziólkowski

Prawnik, trener, publicysta, konsultant. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności gospodarczej.

Program

Dzień I – 16.03.2016 r.

09:30 – 10:00 – Przywitanie, rejestracja oraz kawa powitalna

10:00 – 11:30 – Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych – nowość 2017 – aspekty praktyczne – Monika Frączek

 • zasady ustalania kategorii osób fizycznych, wobec których istnieje obowiązek wypłacania wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnej stawki godzinowej (potrzeba uzyskiwania oświadczeń od osób wykonujących własną działalność gospodarczą),
 • rodzaje umów cywilnoprawnych oraz przypadki, w których wyłączone jest stosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej,
 • zasady określania terminu wypłaty wynagrodzenia w przypadku, gdy umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług została zawarta na dłużej niż 1 miesiąc,
 • zasady wprowadzania do umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu postanowień w zakresie zasad ustalania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, za które przysługuje co najmniej minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia (przykładowe, praktyczne propozycje rozwiązań w tym zakresie),
 • zasady przechowywania dokumentacji związanej z realizacją obowiązku wypłacania co najmniej minimalnej stawki godzinowej pracującym na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, (rodzaje dokumentów, czas i forma przechowywania),
 • odpowiedzialność za niestosowanie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej dla przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi, zasady kontroli PIP oraz sankcje.

11:30 – 11:45 – Przerwa kawowa

11:45 – 13:00 – Nowe zasady wydawania świadectw pracy – Monika Wacikowska

 • Termin na wydanie świadectwa pracy po umowie na czas nieokreślony.
 • Termin na wydanie świadectwa pracy po umowie terminowej - na czas określony i na okres próbny.
 • Przypadki, w których pracodawca nie ma obowiązku wydania świadectwa pracy mimo zakończenia umowy o pracę.
 • Nowe zasady wydawania świadectwa pracy na wniosek pracownika.
 • Treść świadectwa pracy.
 • Wątpliwości prawne co do obowiązku zamieszczania w świadectwie pracy informacji o skorzystaniu uprawnień rodzicielskich po zmianie przepisów dotyczących tych uprawnień.
 • Informacje dodatkowe w świadectwie pracy - ograniczona możliwość zawierania dodatkowych informacji.
 • Prostowanie świadectwa na wniosek i bez wniosku pracownika.
 • Termin na sprostowanie świadectwa i skutek jego upływu.
 • Kopie i odpisy świadectwa pracy - zasady i okoliczności wydawania.

13:00 – 13:45 – Lunch

13:45 – 14:45 – Aktualne i planowane zmiany w Kodeksie Pracy – Anna Kopyść

 • Tworzenie regulaminu pracy
 • ZFŚS po zmianach w 2017 r.
 • Pozostałe modyfikacje Kodeksu Pracy: skrócenie okresu przechowywania akt osobowych, elekrtonizacja dokumentacji pracowniczej

14:45 – 15:00 – Przerwa kawowa

15:00 – 16:15 – Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w 2017 r. – Anna Kopyść

 • Definicja wynagrodzenia w kontekście potrąceń
 • Potrącenia poszczególnych składników wynagrodzeń
 • Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych
 • Postępowanie pracodawcy w razie zbiegu z egzekucji po zmianach
 • Potrącenia obligatoryjne
 • Potrącenia dobrowolne – konieczność zgody wyrażonej na piśmie
 • Poprawne stosowanie kwoty wolnej od potrąceń
 • Zasady dokonywania potrąceń z zasiłków
 • Zmiany w stosowaniu kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków w 2017 r.

16:15 – 16.30 – Panel dyskusyjny

Dzień II – 17.03.2016 r.

09:30 – 10:00 – Przywitanie, rejestracja oraz kawa powitalna

10:00 – 11:15 – Czas pracy 2017 – r.pr. Anna Telec

 • Czas pracy – praca w godzinach nadliczbowych
 • Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych
 • Czas wolny
 • Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

11:15 – 11:30 – Przerwa kawowa

11:30 – 12:45 – Jak wybronić umowę o dzieło podczas kontroli ZUS – Paweł Ziółkowski

 • Dzieło a zlecenie
 • Język umowy
 • Konkretyzowanie rezultatu
 • Umowy terminowe, a umowy okresowe
 • Umowy z prawami autorskimi
 • Argumenty ZUS przy podważaniu umów o dzieło

12:45 – 13:30 – Lunch

13:30 – 14:30 – Umowy na czas określony - podsumowanie pierwszego roku wg nowych zasad, praktyczne aspekty, kwestie problematyczne– Paweł Ziółkowski

 • Limity umów na czas określony
 • Konsekwencje naruszenia limitów
 • Okresy wypowiadania umów na czas określony
 • Umowy nielimitowane
 • Jakie mogą być obiektywne przesłanki zawierania umów nielimitowanych
 • Jakie są warunki zawierania umów nielimitowanych

14:30 – 14:45 – Przerwa kawowa

14:45 – 16:00 – Rozwój i selekcja kompetencji w trakcie pracy i podczas rekrutacji - Tomasz Czyż

 • Rozwój i selekcja kompetencji w trakcie pracy i podczas rekrutacji.
 • Rządzić czy zarządzać? – która z postaw podnosi moja pracę na wyższy poziom.
 • Model kompetencji niezbędny dla wyróżniającego się pracownika.
 • Zarys badań nad ekspresją emocji – od Charlsa Darwina do Paula Eckmana.
 • Ustalanie związku pomiędzy gestykulacją a wiarygodnością.
 • Co powoduje, że ulegamy urokowi podczas rekrutacji?
 • Po czym poznać kłamców? Fizjologiczne objawy.
 • Gestykulacja - świadoma i nieświadoma
 • Co chcemy weryfikować? Czy zgodność opowieści z CV, czy wiarygodność opowiadającego?
 • Co robi lider by pozyskać najlepszych do swojego kręgu wpływu?
 • Kiedy odbywa się selekcja klakierów, supporterów i wyznawców?
 • Charyzma – prezent zapisany w genach czy „carte blanche” do zapisania w trakcie życia?

Lokalizacja

Warszawa, Hotel Golden Tulip

Informacje organizacyjne

Strona konferencji: www.konferencjakadry.pl

Cena promocyjna do 8 marca 2017

Cena zawiera

 • materiały konferencyjne,
 • notatnik, długopis i torby,
 • przerwy kawowe,
 • lunch,
 • certyfikat,
 • bilet na spektakl teatralny

Cena dla osób już uczestniczących w szkoleniach Russell Bedford

1520 zł netto + VAT

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Dla uczestników

Anita Majkowska
Starszy Specjalista ds. Marketingu i Szkoleń
e-mail: szkolenia@russellbedford.pl
tel: +48 22 276 61 84
kom: +48 533 339 507

Dla partnerów i sponsorów

Angelika Kozłowska
Specjalista ds. Marketingu i Szkoleń
email: angelika.kozlowska@russellbedford.pl

Organizator zastrzega, że ze względów losowych lub dbając o dobro i wygodę Klientów, może zmienić Hotel w którym odbędzie się konferencję na identyczny lub wyższy standard.

Wszystkie szkolenia z naszej oferty objęte są dofinansowanie z Funduszy Europejskich na lata 2017-2020, aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

Wszystkie szkolenia i kursy mogą być dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

Kategoria

Nasze marki

Nasze marki mobile