taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Optymalizacja podatkowa

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, penetracja zagranicznych rynków przez polskich przedsiębiorców oraz transgraniczna działalności inwestorów z innych państw, a także postępujące procesy globalizacyjne sprawiają, że obciążenia fiskalne wynikające z danego modelu biznesowego z reguły nie są optymalne. Tymczasem odpowiednie ukształtowanie struktury prowadzonego biznesu pozwala na optymalizację obciążeń fiskalnych wynikających z ustawodawstw poszczególnych państw, na terenie których prowadzona jest działalność danej jednostki. Możliwe do wygenerowania w ten sposób oszczędności w przypadku polskich przedsiębiorstw sięgają niekiedy kilkunastu procent ekonomicznych kosztów prowadzonej działalności. Co więcej, wykorzystanie możliwości jakie daje międzynarodowa optymalizacja podatkowa pozwala dzięki poczynionym oszczędnościom na zajęcie lepszej pozycji konkurencyjnej względem innych przedsiębiorstw, tym samym nie pozostając bez wpływu na ostateczny sukces prowadzonego biznesu.

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa polega na legalnym zmniejszeniu poziomu opodatkowania przedsiębiorstw lub zamożnych osób fizycznych o znacznych dochodach. Proces ten, co do zasady, odbywa sie poprzez odpowiednie wykorzystanie spółek w państwach o przyjaznych systemach podatkowych, a niekiedy także w drodze migracji podatkowej. Podkreślenia wymaga konieczność odpowiedniego dopasowania struktury podatkowej do konkretnego modelu biznesowego, jego celów, regulacji lokalnych ustawodawstw oraz prawa międzynarodowego. Specjaliści z Zespołu ds. międzynarodowego prawa podatkowego świadczą całe spectrum usług doradczych w zakresie międzynarodowej optymalizacji podatkowej, począwszy na opracowaniu struktur optymalizacyjnych, a skończywszy na ich pełnej implementacji oraz bieżącej obsłudze prawnej.

Najczęściej wybierane jurysdykcje

Cypr– ustawodawstwo Cypru należy do najbardziej atrakcyjnych systemów podatkowych w Unii Europejskiej. Stawki podatków są tu najniższe w UE, odpowiednio CIT 10% oraz VAT 19%. Cypr posiada ponad 50 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, co w połączeniu z brakiem podatkowych ograniczeń dotyczących transferów do jurysdykcji o charakterze offshore, pozwala na tworzenie bardzo efektywnych podatkowo struktur biznesu. O atrakcyjności prawa podatkowego Cypru przesądza także bardzo szeroki wachlarz zwolnień z opodatkowania, obejmujący m.in. zyski lokalnych spółek ze sprzedaży papierów wartościowych, czy zyski kapitałowe. Ponadto, jako że Cypr należy do kręgu anglosaskiej kultury prawnej, istnieje możliwość całkowicie anonimowego prowadzenia działalności gospodarczej dzięki wykorzystaniu powiernictwa oraz struktur nominalnych.

Wielka Brytania – stanowi połączenie jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji biznesu z możliwościami uważanymi za typowe dla jurysdykcji offshore, takich jak Seszele, Bahama czy Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Do najczęściej wykorzystywanych struktur brytyjskich należą spółki osobowe z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. limited liability partnership), które pomimo posiadania siedziby na terytorium Wielkiej Brytanii, są uważane za transparentne podatkowo, a co za tym idzie płacą podatki na poziomie swych udziałowców. Co do zasady, udziałowcami tego typu spółek brytyjskich są dwie spółki offshore, mające swe siedziby np. na Seszelach. Spółki te są bezwzględnie zwolnione z jakichkolwiek podatków, dzięki czemu cała działalność biznesowa firmowana przez spółkę brytyjską, jest wolna od jakiegokolwiek opodatkowania. Innym rodzajem efektywnych podatkowo struktur brytyjskich są spółki agencyjne (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), handlujące bądź świadczące usługi pozyskane na wcześniejszym etapie od powiązanej spółki z jurysdykcji offshore. Usługi bądź towary nabyte przez jednostkę brytyjską mogą być dalej odsprzedane do spółek z innych państw UE bądź do spoza UE. Nominalne opodatkowanie brytyjskiej spółki agencyjnej wynosi 26%, lecz z uwagi na pozostawiany w niej rynkowy poziom zysku zazwyczaj nie przekracza kilku procent. Te oraz szereg innych możliwości, jakie daje ustawodawstwo Wielkiej Brytanii, sprawiają że spółki brytyjskie są coraz częściej wybierane do optymalizacji podatkowej biznesu prowadzonego w skali międzynarodowej.

USA – prestiż spółek amerykańskich oraz niezwykle atrakcyjne prawo podatkowe niektórych stanów (np. Delaware, Washington, New York) pozwala na osiągnięcie szeregu korzyści, o zarówno podatkowym, jak i biznesowym charakterze. Spółki amerykańskie, mające za udziałowców nierezydentów np. spółkę na Seszelach, są, pod pewnymi warunkami, zwolnione z opodatkowania na terytorium Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie wykorzystanie spółki amerykańskiej pozwala na posługiwanie się w relacjach biznesowych marką prestiżowej lokalizacji, przy jednoczesnym czerpaniu zysków bezpośrednio przez udziałowca takiej spółki.

Holandia – jest częstokroć wykorzystywana do optymalizacji obciążeń podatkowych dochodów biernych, tj. odsetek, należności licencyjnych, dywidend, a także innego rodzaju wartości niematerialnych i prawnych. Holandia posiada bardzo rozbudowaną siatkę atrakcyjnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a ponadto nie przewiduje podatku „u źródła” przy wypłacie należności do jurysdykcji offshore. Jako państwo członkowskie UE Holandia korzysta z przywilejów prawa europejskiego, w tym m.in. dyrektywy odsetkowej oraz dyrektywy w sprawie wspólnego opodatkowania spółek-matek i spółek-córek z różnych państw członkowskich. Z powyższych względów najczęściej wybieranym rodzajem spółek duńskich są holdingi.

Zjednoczone Emiraty Arabskie – oferują zagranicznym inwestorom całkowity brak opodatkowania, anonimowość, brak obowiązku ewidencjonowania transakcji dokonanych przez spółkę, brak konieczności prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości finansowej. Zjednoczone Emiraty Arabskie nie prowadzą też efektywnej współpracy w sprawach podatkowych i karno-skarbowych z innymi państwami, gdyż lokalna władza nie może pozyskać szeregu informacji o spółkach zarejestrowanych na terytorium jej działania. Jednocześnie Zjednoczone Emiraty Arabskie nie są uważane za „raj podatkowy”, posiadając szereg korzystnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym z Polską. Wynagrodzenia polskich członków zarządu spółek mających siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie podlegają opodatkowaniu ani w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ani w Polsce.

Jurysdykcje offshore – obejmują państwa oraz terytoria zależne, cieszące się autonomią podatkową, które nie nakładają żadnych podatków na dochody z zagranicznych źródeł. Katalog tego typu jurysdykcji obejmuje ponad 30 państw i terytoriów, zaś do najczęściej wybieranych należą Seszele, Panama, Kajmany, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Nevis, Belize oraz Bahama. Do najważniejszych cech tych państw i terytoriów należy także wymienić pełna anonimowość, brak współpracy międzynarodowej w sprawach podatkowych i karnoskarbowych, brak jakichkolwiek obowiązków w zakresie ewidencjonowania transakcji, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Umiejętne wykorzystanie tego typu jurysdykcji na gruncie regulacji prawa międzynarodowego pozwala niekiedy na redukcje obciążeń podatkowych działalności prowadzonej na terytorium UE do 2-3% poziomu.

Nasze marki

Nasze marki mobile