taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Struktury cypryjskie

Ustawodawstwo podatkowe Republiki Cypru należy do najbardziej atrakcyjnych systemów prawnych państw Unii Europejskiej. Szczególnie efektywne są struktury wykorzystujące spółki cypryjskie w zakresie zysków kapitałowych, działalności holdingów, optymalizacji podatkowej wynagrodzeń członków zarządów, rad nadzorczych oraz wszelkich transakcji dotyczących papierów wartościowych. Najniższy w Unii Europejskiej poziom opodatkowania przedsiębiorstw – 10% oraz zaledwie 18% stawka podatku VAT nie oddają całokształtu „oferty legislacyjnej” Cypru.

Struktury wielopoziomowe

Przede wszystkim podkreślenia wymaga fakt, iż Cypr jako państwo członkowskie UE korzysta z wszelkich przywilejów prawa europejskiego, w tym traktatowego zakazu dyskryminacji, także podatkowej. Jednocześnie wewnętrzne ustawodawstwo Cypru pozwala na neutralny podatkowo transfer kapitału do typowych rajów podatkowych, takich jak Seszele, Kajmany czy Belize. Z tego względu spółki cypryjskie są nieodłącznym ogniwem struktur wielopoziomowych, obejmujących co najmniej dwie spółki optymalizujące obciążenia podatkowe. Dzięki wykorzystaniu spółki cypryjskiej nie znajdą zastosowania ograniczenia dotyczące tzw. podatku „u źródła” oraz inne obowiązki, które obciążałyby bezpośredni obrót ze spółką o charakterze offshore.

Struktury holdingowe

Do najczęściej stosowanych rozwiązań cypryjskich należy spółka o charakterze holdingu ich celem może być optymalizacja opodatkowania zysków z papierów wartościowych (np. udziałów, akcji). Spółki cypryjskie gromadzące dywidendy są zwolnione z opodatkowania w odniesieniu do tych zysków. Spółki holdingowe częstokroć zarządzają także podległymi jednostkami, jak również udzielają im licencji na korzystanie ze znaków towarowych, co pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania spółek zależnych.

Struktury tradingowe

Odpowiednie ukształtowanie struktury działalności handlowej prowadzonej na arenie międzynarodowej pozwala na uzyskanie daleko idących korzyści podatkowych. Niezależnie od konkretnych kanałów przepływu towarów bądź usług, w przypadku ich sprzedaży w państwach członkowskich Unii Europejskiej, najbardziej korzystne fiskalnie jest dokonanie sprzedaży przez spółkę na Cyprze. W przypadku tej bowiem jurysdykcji spełniony jest szereg warunków pozwalających na ich efektywną podatkowo sprzedaż, przy jednoczesnym braku ograniczeń przewidzianych dla jurysdykcji offshore, czy szerzej dla państw nienależących do UE. Dochód uzyskany z działalności operacyjnej cypryjskiej spółki handlowej będzie podlegał najniższemu dopuszczalnemu w UE opodatkowaniu korporacyjnemu, jednocześnie spółka będzie mogła pomniejszyć swą podstawę opodatkowania o szereg kosztów, co jeszcze bardziej zmniejszy efektywną stopę podatku dochodowego. W przypadku działalności w zakresie usług, możliwe jest zastosowanie struktury wielopoziomowej, w której spółka cypryjska sprzedaje docelowym odbiorcom w państwach członkowskich UE usługi nabyte uprzednio od spółki mającej siedzibę w jurysdykcji offshore bądź, co częstsze, na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W tym ostatnim przypadku gros zysku z działalności operacyjnej pojawi się w spółce zarejestrowanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Spółki celowe

Szczególnym rodzajem wykorzystania spółek cypryjskich są spółki celowe, tworzone do optymalizacji opodatkowania jednorazowych transakcji, głównie dotyczących zbycia papierów wartościowych. W przypadku zbycia papierów wartościowych na terytorium Polski przez polskiego rezydenta podatkowego uzyskany w ten sposób dochód, co do zasady, podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, przy czym w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną opodatkowanie będzie miało charakter progresywny, a większość zysków opodatkowana zostanie 32% stawką podatku. Przeniesienie własności określonych papierów wartościowych na spółkę cypryjską przed planowaną transakcją ich zbycia spowoduje, że ich późniejsza sprzedaż będzie wolna od podatku dochodowego. Spółki cypryjskie są bowiem zwolnione z podatku od zysków wygenerowanych ze sprzedaży udziałów, akcji i innych papierów wartościowych. Kanały dalszej dystrybucji osiągniętych w ten sposób zysków są różne, jednakże w części pozwalają na neutralną podatkowa redystrybucję zysków do Polski.

Nasze marki

Nasze marki mobile