taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Ceny transferowe

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie cen transferowych, które dotyczą nie tylko zakresu dokumentacji ale również wprowadzają nowe zasady identyfikacji podmiotów podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu oraz nakładają na podatników nowe obowiązki sprawozdawcze.

Poniżej prezentujemy przegląd tych nowych zasad, z którego dowiecie się Państwo:

Jakie podmioty podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązek dokumentacyjny jest rozpatrywany na dwóch płaszczyznach:

 • w pierwszej kolejności badamy wielkość spółki/podmiotu według kryterium wielkości przychodów / kosztów w danym roku przez podatnika,
 • w drugiej kolejności badamy istotność transakcji według kryterium wartości transakcji, która musi przekraczać wyznaczony przez ustawę próg wartościowy.

Obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają podatnicy:

 • których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000,00 EUR:
 • dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu / straty, lub
 • ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone z podmiotami powiązanymi mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu / straty

lub

 • dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota / jej równowartość wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000,00 EUR

lub

 • zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
 • umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000,00 EUR, lub
 • umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000,00 EUR.

Poniższy schemat przedstawia warunki podlegania obowiązkowi dokumentacyjnemu zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r.

Schemat Dokumentacja CT

Czym są transakcje / inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu / straty? I w jaki sposób je rozpoznać?

Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu / straty podatnika uznaje się transakcje dokonane przez podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

 • 2 000 000,00 EUR, ale nie więcej niż równowartość 20 000 000,00 EUR – w przypadku transakcji, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000,00 EUR powiększoną o 5 000,00 EUR za każdy 1 000 000,00 EUR przychodu powyżej 2 000 000,00 EUR,
 • 20 000 000,00 EUR, ale nie więcej niż równowartość 100 000 000,00 EUR – w przypadku transakcji, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000,00 EUR powiększoną o 45 000,00 EUR za każde 10 000 000,00 EUR przychodu powyżej 20 000 000,00 EUR,
 • 100 000 000,00 EUR – w przypadku transakcji, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000,00 EUR.
Jakie są terminy sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowych?

Przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. wskazują wprost na terminy, w jakich należy przygotować oraz przedłożyć poszczególne rodzaje dokumentacji podatkowych.

Poniższa tabela przedstawia terminy w jakich podatnik musi sporządzić oraz przedłożyć poszczególne dokumenty.

 

SPORZĄDZENIE

PRZEDŁOŻENIE

Dokumentacja local file

nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, z tym że opis danych finansowych podatnika sporządza się w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną

na żądanie organów podatkowych - w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania

Uproszczone sprawozdanie

w terminie sporządzenia zeznania podatkowego za dany rok, wraz z zeznaniem podatkowym za dany rok

Dokumentacja master file

dołącza się do dokumentacji podatkowej local file w terminie do dnia złożenia zeznania podatkowego

na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej - w terminie 7 dni

Country by country reporting

w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego

Dokumentacja podatkowa dla transakcji, których wartość nie przekracza limitów ustawowych

w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania

 

 

Jakie nowe rodzaje dokumentacji i obowiązki sprawozdawcze obowiązują podatników od 1 stycznia 2017 r.?

Od dnia 1 stycznia 2017 r. podatnik, w zależności od wartości jego przychodów / kosztów rocznych może być zobowiązany do sporządzenia różnego rodzaju dokumentacji oraz do wykonania odpowiednich obowiązków sprawozdawczych. W uproszczeniu można stwierdzić, że podatnicy mogą być obowiązani do sporządzania następujących rodzajów dokumentacji:

 • dokumentacji lokalnej (dokumentacji local file
 • dokumentacji grupowej (dokumentacji master file
 • tzw. raportowania według krajów (country by country reporting)

Co istotne, nie każdy podatnik podlegający obowiązkowi dokumentacyjnemu będzie zobowiązany do sporządzenia wszystkich trzech rodzajów dokumentacji. Będzie to zależne od wartości jego przychodów / kosztów rocznych.

Poza wspomnianymi powyżej rodzajami dokumentacji, podatnik którego wartość przychodów / kosztów w danym roku podatkowym przekroczy równowartość 10 000 000,00 EUR będzie zobowiązany do:

 • sporządzenia analizy porównawczej, która ma stanowić element dokumentacji lokalnej oraz
 • uproszczonego sprawozdania CIT-TP w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji

Dokumentację podatkową według nowych zasad podatnik powinien sporządzić co do zasady w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Dokumentacji tej nie ma obowiązku przedstawiać czy wysyłać w tym terminie do organu podatkowego.

Natomiast nowym obowiązkiem sprawozdawczy, podatnika współpracującego z podmiotami powiązanymi będzie złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej za dany rok finansowy w terminie składania deklaracji dla podatku dochodowego. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oświadczenie takie powinno być podpisywane przez osoby uprawnione do reprezentowania podatnika, w szczególności przez członków zarządu. Warto podkreślić, że oświadczenie to ma dotyczyć sporządzenia kompletnej dokumentacji, a więc takiej, która spełnia wszystkie określone przepisami warunki. Wymóg złożenia oświadczenia dotyczy dokumentacji lokalnej, oświadczenie nie dotyczy dokumentacji typu "master file".

Niezłożenie przez podatnika oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej lub złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie wiązało się z możliwością stosowania odpowiedzialności karnej w podobnym zakresie, jak w przypadku deklaracji podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 80 Kodeksu karnego skarbowego, nieprzedstawienie informacji podatkowej bądź przedstawienie nieprawidłowych danych przez podatnika sankcjonowane jest grzywną w wysokości do 120 lub 240 stawek dziennych.

Co istotne na dzień dzisiejszy brak jest jakiegokolwiek wzoru takiego oświadczenia, nie przewidziano również stosownej pozycji w deklaracji rocznej składanej dla potrzeb podatku dochodowego, co pozwoliłoby w prosty sposób zrealizować ten obowiązek sprawozdawczy. W praktyce oznacza to, że podatnicy powinni sporządzić odrębny dokument w formie papierowej, który po podpisaniu przez osoby reprezentujące podatnika powinien zostać fizycznie złożony/wysłany do organu podatkowego.

Uproszczone sprawozdanie

W tym samym terminie, który dotyczy oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podatnicy (spełniający kryterium podmiotowe przychodowo-kosztowe na poziomie 10 mln EUR) będą zobowiązani do złożenia nowego rodzaju deklaracji, tzw. uproszczonego sprawozdania CIT-TP. W tym miejscu znajdą Państwo wzór formularza CIT-TP, należy natomiast wspomnieć, iż rozporządzenie wprowadzające ten wzór nie jest jeszcze formalnie uchwalone.

Formularz CIT-TP - sprawozdanie uproszczone

W poniższej tabeli został przedstawiony obowiązek sporządzania wyżej wspomnianych dokumentów w zależności od rocznych przychodów / kosztów.

Przychody / koszty roczne

Dokumentacja local file

Dokumentacja local file wraz z analizą porównawczą

Sprawozdanie uproszczone

Dokumentacja master file

Country by country reporting

od 2 do 10 mln EUR

X

       

od 10 do 20 mln EUR

X

X

X

   

od 20 do 100 mln EUR

X

X

X

X

 

powyżej 750 mln EUR

X

X

X

X

X

 

 

Jakie informacje powinna zawierać dokumentacja local file?

Dokumentacja podatkowa local file powinna zawierać następujące informacje:

 • opis transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu / straty podatnika, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem lub spółką niebędącą osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi,
 • analizę danych porównawczych, w przypadku podatników, których przychody / koszty przekroczyły równowartość 10 000 000,00 EUR lub posiadających udział w spółce osobowej, której przychody / koszty przekroczyły równowartość 10 000 000,00 EUR,
 • opis danych finansowych podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną wraz z danymi ze sprawozdania finansowego, w przypadku gdy obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego wynika z przepisów ustawy o rachunkowości,
 • informacje o podatniku, obejmujące opis struktury organizacyjnej i struktury zarządczej, przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika, otoczenia konkurencyjnego,
 • takie dokumenty, jak w szczególności:
  • umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,
  • porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe.

Opis transakcji, będący jednym z elementów dokumentacji local file powinien zawierać następujące informacje:

 • wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu / straty podatnika,
 • dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu / straty podatnika,
 • dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące transakcji lub ujmujące zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu / straty podatnika,
 • opis przebiegu transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu / straty podatnika, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty z nim powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,
 • wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód / stratę podatnika, jak również pozostałych wspólników spółki niebędącej osobą prawną.

Raport BEPS 13

Przedstawione zmiany w zakresie dotychczasowej formy dokumentacji podatkowej zostały podyktowane zamiarem dostosowania polskich przepisów do aktualnych wytycznych OECD w zakresie dokumentacji cen transferowych określonych w raportach BEPS. W ramach tzw. 15 działań OECD prowadziła prace, które miały służyć wypracowaniu rozwiązań pozwalających na przeciwdziałaniu erozji podstaw opodatkowania i przerzucania dochodów (eng. BEPS - base erosion and profit shifting).

Dla obowiązków dokumentacyjnych kluczowe znaczenie ma raport z 13 działania BEPS.

Miał on na celu przyjęcie jednolitych zasad tworzenia dokumentacji, które zapewniłyby prostsze i bardziej spójne podejście do tematyki cen transferowych w różnych krajach, umożliwiając jednocześnie organom podatkowym pozyskiwanie użytecznych informacji dla potrzeb oceny ryzyka i kontroli w zakresie cen transferowych. W następstwie formalnego zatwierdzenia Raportu przez Radę OECD, znowelizowane zostały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W tym miejscu możecie Państwo pobrać pełną treść raportu z działania 13 BEPS:

Raport BEPS

Poniższa tabela przedstawia porównanie stanu prawnego aktualnego do dnia 31 grudnia 2016 r. do stanu prawnego aktualnego od dnia 1 stycznia 2017 r.

Stan prawny aktualny do dnia 31 grudnia 2016 r.

Stan prawny aktualny od dnia 1 stycznia 2017 r.

Art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);

2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;

3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;

4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;

5) wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze - w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach;

6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

 

Art. 9a ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Dokumentacja podatkowa obejmuje:

1) opis transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w tym umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, dokonywanych pomiędzy podatnikiem, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - spółką niebędącą osobą prawną, i podmiotami z nimi powiązanymi, zawierający:

a) wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń,

b) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,

c) dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia,

d) opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń, w tym funkcji wykonywanych przez podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - spółkę niebędącą osobą prawną, i podmioty z nimi powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk,

e) wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - również pozostałych wspólników spółki niebędącej osobą prawną;

2) w przypadku podatników:

a) których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro albo

b) posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 000 000 euro

- poza opisem, o którym mowa w pkt 1, także opis analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach lub innych zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, zwanej dalej "analizą danych porównawczych", wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń, o której mowa w pkt 1 lit. e, wraz z podaniem źródła tych danych;

3) opis danych finansowych podatnika, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - spółki niebędącej osobą prawną, pozwalający na porównanie rozliczeń, o których mowa w pkt 1 lit. e, z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z obowiązujących podatnika lub spółkę przepisów o rachunkowości;

4) informacje o podatniku, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1f - o spółce niebędącej osobą prawną, obejmujące opis:

a) struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,

b) przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności,

c) realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika,

d) otoczenia konkurencyjnego;

5) dokumenty, w szczególności:

a) umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,

b) porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe.

 

 

Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych
w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych uszczegóławia, jakiego rodzaju dane powinny się znaleźć w powyższych informacjach zawartych w dokumentacji local file. Zgodnie z projektem powyższego Rozporządzenia, informacje powinny zawierać w szczególności:

 • wartość transakcji lub innych zdarzeń między podatnikiem a podmiotami powiązanymi w danym roku podatkowym, wynikających z umowy lub innego dokumentu, wystawionych i otrzymanych faktur oraz dokonanych płatności dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń między podatnikiem a podmiotami powiązanymi, odrębnie dla każdej kategorii transakcji lub innych zdarzeń, z podziałem na państwa lub terytoria,
 • nazwy podmiotów powiązanych wraz z informacją o formie prawnej prowadzenia działalności, dane adresowe (kraj, miasto, ulica, numer domu i lokalu wraz z informacją na temat strony internetowej), numerów identyfikacji podatkowej podmiotów powiązanych, lub jeżeli takich numerów nie posiadają innych numerów identyfikacyjnych, wraz z informacją dotyczącą rodzaju powiązań między podmiotami powiązanymi dokonującymi tych transakcji lub ujmującymi te zdarzenia,
 • opis przebiegu transakcji lub innych zdarzeń za dany rok podatkowy, wraz z wyjaśnieniami czy transakcja lub inne zdarzenie jest powiązane z inną transakcją lub innym zdarzeniem, oraz zmian, jakie zaszły w tym zakresie w stosunku do poprzedniego roku podatkowego, w odniesieniu do wykonywanych funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka, w szczególności w związku z restrukturyzacją działalności firm powiązanych oraz transferu wartości niematerialnych, patentów, znaków towarowych między podmiotami powiązanymi,
 • wskazanie:
 • analizowanej strony transakcji lub innego zdarzenia, a jeżeli wymaga tego sposób zastosowania metody kalkulacji dochodów / straty - dwóch lub więcej stron transakcji lub innych zdarzeń, wraz z wyjaśnieniem powodów wyboru analizowanej strony / stron transakcji lub innego zdarzenia,
 • istotnych założeń będących podstawą analizy danych porównawczych, wraz z wyjaśnieniem powodów tego wyboru, biorąc pod uwagę uzyskanie jak największej porównywalności transakcji lub innych zdarzeń oraz dostępność danych i informacji, w tym w szczególności:
  • cech charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń, które są przedmiotem porównywanych transakcji, w tym fizycznych cech tych dóbr, ich jakości, trwałości oraz dostępności, ewentualne obciążenia ich prawami osób trzecich, dostępności dóbr oraz usług z nimi związanych, a także wielkości dostawy, formy lub rodzaju transakcji lub innego zdarzenia, a w przypadku dóbr niematerialnych także czasu trwania i stopnia ochrony tych dóbr, przewidywanych korzyści związanych z ich wykorzystywaniem oraz określenia ekonomicznej lub prawnej formy własności tych dóbr,
  • przebiegu transakcji lub innego zdarzenia, w tym funkcji, jakie wykonują dane podmioty w porównywanych transakcjach, uwzględniając analizę angażowanych przez nie aktywów, obejmującą również dobra materialne i niematerialne niezaliczone do aktywów, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,
  • warunków określonych w porównywanych transakcjach lub innych zdarzeniach w takim stopniu, w jakim różnice między tymi warunkami mogą mieć wpływ na wartość rynkową przedmiotu transakcji lub innego zdarzenia,
  • warunków istniejących na porównywanych rynkach w takim stopniu, w jakim warunki te mają wpływ na wartość rynkową transakcji zawieranych na tych rynkach, w tym warunków wpływających na wybór rynku / rynków porównywalnych dla stron / strony transakcji lub innego zdarzenia,
  • stosowanej strategii gospodarczej, w przypadku gdy miała ona wpływ na wartość transakcji,
 • przyczyn zastosowania wieloletnich lub pochodzących z jednego roku danych porównawczych dotyczących sytuacji gospodarczej w branży, w której podatnik prowadzi działalność,
 • danych porównawczych dotyczących operacji gospodarczych z podmiotami niezależnymi lub zawieranych pomiędzy podmiotami niezależnymi, które podatnik wykorzystał do zastosowania metody kalkulacji dochodów / straty lub które odrzucił z powodu braku porównywalności, z podaniem informacji na temat źródła i sposobu pozyskania tych danych oraz cen lub wskaźników finansowych dotyczących tych transakcji,
 • informacji na temat zastosowanych korekt eliminujących istotne efekty różnic pomiędzy wykorzystywanymi danymi porównawczymi a analizowaną transakcją, innym zdarzeniem lub podmiotem, dokonywane w stosunku do danych porównawczych lub w stosunku do analizowanej transakcji, innego zdarzenia lub podmiotu,
 • stosowanych informacji finansowych lub wskaźników finansowych wykorzystanych w metodzie kalkulacji dochodów / straty, wraz z opisem ewentualnego wykorzystania miar statystycznych, oraz określenie punktu lub przedziału rynkowego, wraz z opisem powodów, dla których warunki transakcji lub innego zdarzenia nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

W chwili obecnej projekt powyższego Rozporządzenia jest na etapie konsultacji publicznych.

Jakie działania prowadzi Ministerstwo Finansów i administracja skarbowa w zakresie wdrażania nowych mechanizmów kontroli dotyczących cen transferowych?

Na przełomie 2016 i 2017 roku publikowane były liczne informacje dotyczące trwających przygotowań do przeprowadzania szczegółowych kontroli z zakresu cen transferowych, szkolenia wykwalifikowanej kadry wśród pracowników administracji skarbowej oraz zakupu narzędzi pozwalających na weryfikację cen stosowanych przez podatników w grupach kapitałowych.

Aby zweryfikować doniesienia prasowe w tym zakresie dniu 7 kwietnia 2017 r. wystąpiliśmy do Ministra Finansów z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z zakresu przeprowadzonych przez administrację skarbową działań kontrolnych w okresie od początku 2016 r. do zakończenia I kwartału 2017 r. dotyczących cen transferowych. We wniosku zadaliśmy pytania dotyczące:

liczby wszczętych przez organy kontroli skarbowej postępowań kontrolnych w zakresie cen transferowych w 2016 r.;

 • liczby zakończonych postępowań kontrolnych w zakresie cen transferowych zakończonych decyzją organu I instancji w 2016 r.;
 • liczby postępowań kontrolnych w zakresie cen transferowych zakończonych decyzją organu I instancji w 2016 r. skutkujących doszacowaniem / zmianą wysokości podstawy opodatkowania;
 • wartości doszacowania / zmiany wysokości podstawy opodatkowania wynikających z przeprowadzonych kontroli;
 • liczby postępowań kontrolnych w zakresie cen transferowych zakończonych decyzją organu II instancji w 2016 r.;
 • liczby wszczętych postępowań kontrolnych w zakresie cen transferowych rozpoczętych w I kwartale 2017 r.;
 • liczby pracowników merytorycznych / inspektorów, których podstawowym zakresem specjalizacji jest obszar cen transferowych;
 • dostępnych dla pracowników organów kontroli skarbowej bazach danych i systemach komputerowych, narzędziach analitycznych dedykowanych dla potrzeb cen transferowych

Odpowiedź Ministerstwa była dość lakoniczna - w tym miejscu znajdziecie Państwo pełną odpowiedź otrzymaną od Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Odpowiedź na wniosek Russell Bedford z 7 kwietnia 2017 roku od Ministerstwo Finansów i Rozwoju

 

Kalkulator obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Czy Twoja Spółka jest powiązana z innym podmiotem (os. fizyczną, os. prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej)?

Czy Twoja Spółka realizuje transakcje z podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w tzw. raju podatkowym?

Czy Twoja Spółka dokonuje, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, a rozliczenie przekracza równowartość 20 000 EUR?

Czy Twoja Spółka zawiera z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym:

 • umowę spółki niebędącej osobą prawną, a łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 EUR?
 • umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość tego przedsięwzięcia określona w umowie lub przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 EUR?

Czy Twoja Spółka ma:

 • min. 25%-owy bezpośredni lub pośredni udział w kapitale innego podmiotu?
 • udziałowca, który bezpośrednio lub pośrednio posiada min. 25%-owy udział w kapitale Twojej Spółki?

Czy Twoja Spółka:

 • bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu lub kontroli innego podmiotu?
 • jest zarządzana lub kontrolowana przez inny podmiot?
 • ma zakład (odział) położony za granicą?
 • jest oddziałem (zakładem) zagranicznej spółki?

Czy występuje pomiędzy Twoją Spółką i innym podmiotem krajowym (lub osobami mającymi udział w ich zarządzaniu lub kontroli) powiązanie rodzinne, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy?

Czy przychody lub koszty Twojej Spółki przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 mln EUR?

Czy Twoja Spółka realizuje z tym podmiotem transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju?

Czy Twoja Spółka zawarła z tym podmiotem umowę spółki, wspólnego przedsięwzięcia lub inne porozumienie o podobnym charakterze?

Czy łączna wartość transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju przekracza równowartość 50 000 EUR?

Czy Twoja Spółka osiąga przychody lub ponosi koszty:

 • w przedziale od 2 do 20 mln EUR, a wartość transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju przekracza równowartość kwoty 50 000 EUR powiększoną o 5000 EUR za każdy 1 mln EUR przychodu powyżej 2 mln EUR?
 • w przedziale od 20 do 100 mln EUR, a wartość transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju przekracza równowartość kwoty 140 000 EUR powiększoną o 45 000 EUR za każde 10 mln EUR przychodu powyżej 20 mln EUR?
 • powyżej 100 mln EUR, a wartość transakcji lub innego zdarzenia jednego rodzaju przekracza równowartość kwoty 500 000 EUR?

Czy Twoja Spółka zawarła umowę:

 • spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 EUR?
 • wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość, tego przedsięwzięcia, określona w umowie lub przewidywana na dzień zawarcia umowy przekracza równowartość 50 000 EUR?

OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI

BRAK OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI

 

Masz obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych i potrzebujesz pomocy? Zapraszam do kontaktu.

Leszek Dutkiewicz

M: +48 32 731 34 20

E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nasze marki

Nasze marki mobile