taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Audyt i usługi poświadczające

 


Szacunkowe wynagrodzenia netto za jednostkowe badanie sprawozdania finansowego (w zł)
 

SUMA AKTYWÓW I PRZYCHODÓW (LUB KOSZTÓW) JEDNOSTKI*
(w mln zł)
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI
Handlowa ** Usługowa *** Produkcyjna Deweloperska Budowlana
0-5 5.490 6.490 6.990 8.990 9.490
6-10 6.900 7.900 8.900 9.900 10.490
11-15 7.900 8.900 9.900 10.900 11.490
16-25 9.900 10.900 11.900 12.900 12.900
26-50 12.900 13.900 15.900 16.900 16.900
51-75 16.900 17.900 18.900 19.900 18.900

 

Tabela zawiera szacunkowe wynagrodzenie netto. Potwierdzenie wynagrodzenia odbywa się po indywidualnym kontakcie z zainteresowaną jednostką i analizie indywidualnych czynników dodatkowych związanych z ryzykiem i pracochłonnością wykonania badania; wynagrodzenie nie zawiera kosztów dodatkowych dojazdu i zakwaterowania związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowych w przypadku siedziby jednostki poza granicami m.st. Warszawy.

W celu przygotowania dedykowanej oferty na badanie, w przypadku innych niż wskazane w tabeli rodzajów działalności lub wielkości jednostki prosimy o kontakt indywidualny. Dla klientów badanych proponujemy 10% zniżkę na pozostałe usługi grupy Russell Bedford w Polsce, w tym usługi prawne i podatkowe.

* Przychody obejmują: przychody z działalności podstawowej, pozostałe przychody operacyjne i finansowe. W przypadku straty netto jednostki zamiast przychodów należy podać sumę kosztów obejmujących: koszty działalności podstawowej, pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe.

** Działalność handlowa nie obejmuje sieci sklepów i supermarketów oraz innych form działalności detalicznej.

*** Działalność usługowa obejmuje usługi inne niż finansowe, bankowo-ubezpieczeniowe oraz usługi deweloperskie i budowlane.