taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Audyty Projektów Współfinansowanych ze Środków Unijnych

Usługi są w szczególności dedykowane podmiotom korzystającym ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych współfinansowanych przez UE w ramach Komponentu Regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki i zobowiązanych do badania wydatków projektu w oparciu o wymogi PARP.

Russell Bedford ealizuje audyty projektów współfinansowanych ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, realizowanych w ramach programów operacyjnych oraz regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Kluczowy Biegły Rewident przeprowadzający badania projektów współfinansowanych ze środków UE spełnia wymogi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

  • posiada uprawnienia biegłego rewidenta wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych – International Federation of Accountants
  • posiada minimum trzyletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów
  • uczestniczył w co najmniej 2 audytach projektów finansowanych ze środków UE

Nasz zespół uczestniczył między innymi w badaniu ogólnopolskich projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach:

  • Europejskiego Funduszu Społecznego: Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich” oraz Program Kapitał Ludzki
  • Inicjatywa Wspólnotowa „Equal”

Nasze marki

Nasze marki mobile