taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Spory z ZUS - odpowiedzialność płatnika składek

W ramach bieżącej obsługi prawnej, jak też w zależności od Państwa potrzeby, oferujemy pomoc we wszystkich kwestiach związanych z prawem ubezpieczeń społecznych. W szczególności świadczymy pomoc prawną w zakresie sporów z ZUS dotyczących ustalenia płatnika składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, tj.:

Zakres usług naszej kancelarii w przedmiocie sporów z SU o obejmuje:

Co robimy w ramach postępowania z ZUS?

  • świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na etapie postępowania kontrolnego
  • analizujemy akta sprawy znajdujące się w posiadaniu ZUS i weryfikujemy znajdujące się w aktach dokumenty
  • występujemy w postępowaniu administracyjnym przed organami ZUS
  • podejmujemy czynności faktyczne i prawne niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowania kontrolnego, sporządzamy oraz wnosimy zastrzeżenia do ustaleń protokołu kontroli ZUS
  • kontaktujemy się z właściwymi organami w zakresie niezbędnym dla prawidłowego prowadzenia postępowania kontrolnego
  • świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na etapie postępowania odwoławczego od decyzji ZUS
  • przeprowadzamy analizę prawną i weryfikujemy dokumenty pokontrolne
  • sporządzamy i wnosimy odwołania od decyzji ZUS, a także podejmujemy w imieniu i na rzecz klienta wszystkie łączące się ze sprawą czynności procesowe, obejmujące wszelkiego rodzaju wnioski
  • apelacje, zażalenia, odwołania, zawiadomienia oraz ugody
  • reprezentujemy klienta przed sądem w postępowaniu odwoławczym oraz apelacyjnym

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz znajomości problematyki tzw. outsourcingu pracowniczego potrafimy trafnie doradzić klientowi na każdym etapie sporu z ZUS w zakresie ustalenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne. W tym przypadku opracowujemy strategie zwiększające szanse na pozytywne dla naszego klienta zakończenie sporu z organem rentowym.

Uwaga na outsourcing pracowniczy

Pracodawcy zamierzający skorzystać z usługi outsourcingowej, powinni zwrócić uwagę na skutki zawierania takich umów, bowiem „wynajmowanie” pracowników nie zawsze daje firmie zamierzone profity.

Firmy oferujące innym podmiotom realizowanie części zadań, a tym samym obniżenie kosztów pracowniczych poprzez zastosowanie tzw. outsourcingu pracowniczego, mogą stać się dla pracodawców dużym problemem. Chodzi o sytuacje, kiedy firmy dokonujące przejęcia pracowników nie odprowadzają składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Odpowiedzialność za to często spada na faktycznego pracodawcę.

W wielu przypadkach na podstawie umów outsourcingowych nie dochodzi do faktycznego przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Przepisy kodeksu pracy wskazują bowiem na konkretne warunki prawidłowego przejęcia pracowników. Działalność niektórych firm oferujących takie usługi jest daleka od ich spełnienia. Faktyczne przejęcie oznacza, że zakład pracy przechodzi w posiadanie kolejnego podmiotu, który staje się pracodawcą dla przejętych pracowników. Jeżeli outsourcing ma być realny, powinien być powiązany z przejęciem nadzoru nad pracownikami przez podmiot zewnętrzny. W rzeczywistości, firmy outsourcingowe przejmują tylko obsługę dokumentacji pracowniczej i płacowej. Ich rola ogranicza się do wypłacania pracownikom należności, bowiem nie posiadają atrybutów właściwych dla pracodawcy. Dochodzi w tym przypadku wyłącznie do formalnej zmiany pracodawcy.

W takim przypadku ZUS może stwierdzić, że outsourcing był pozorny, a obowiązek zapłaty składek spoczywa nadal na dotychczasowym pracodawcy. To, zamiast oszczędności, może spowodować dodatkowe koszty. Po stronie dotychczasowego pracodawcy powstaje bowiem zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników.

Praktyczne aspekty kontroli i odwołań od decyzcji ZUS w zakresie podważenia decyzji

Drogę do podważenia ustaleń kontroli daje decyzja ZUS, która kończy postępowanie przed organem rentowym i w której organ ustala, iż płatnikiem składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest dotychczasowy pracodawca.

Mechanizm działania ZUS

ZUS wszczyna z urzędu postępowanie wyjaśniające, gdy stwierdzi nieprawidłowości w złożonych przez pracodawcę dokumentach. W przypadku kontroli, pracodawca zostanie prawdopodobnie zobowiązany do odprowadzenia składek od przychodu uzyskiwanego przez pracownika z umowy cywilnoprawnej. Dotyczy to takich umów, na podstawie których pracownicy świadczą usługi na rzecz swojego pracodawcy. Zdaniem ZUS umowy zawierane między pracodawcą a podmiotem zewnętrznym nie są prawnie skuteczne i ważne, bowiem ich skutkiem nie jest rzeczywiste przejęcie zakładu pracy oraz przejście pracowników na nowego pracodawcę, co oznacza, iż pracownicy nadal pozostają zatrudnieni u dotychczasowego pracodawcy. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek odprowadzenia składek od łącznego przychodu uzyskiwanego przez pracownika z umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej.

W uzasadnieniu swoich decyzji, ZUS powołuje się na art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem, za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło), jeżeli zawarła taką umowę ze swoim pracodawcą albo jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy.

Spór z ZUS - działania związane z podważeniem decyzji ustalającej płatnika składek

Kwestionując postępowanie pracodawcy, ZUS wydaje tyle decyzji, ilu jest pracowników, co oznacza, że jedna kontrola może skutkować wydaniem kilkudziesięciu czy nawet kilkuset decyzji. Dla pracodawcy oznacza to z kolei konieczność równoległego sporządzenia ogromnej liczby odwołań, a następnie prowadzenia procesów. Podważenie decyzji ZUS ustalającej płatnika składek należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Punkt wyjścia stanowi niewątpliwie definicja pracownika na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zawarta w art. 8 ust. 2a ustawy, stanowiąca podstawę działania ZUS, a w szczególności jego interpretacja przez organ. Skuteczność sporu z ZUS zależy od wykazania, że pracownicy wykonując prace na podstawie umów cywilnoprawnych nie wykonywali jej na rzecz swojego pracodawcy, a także że miejsce pracy oraz zakres obowiązków różnił się od tego, wynikającego z umowy o pracę. W wyniku wszczętych postępowań wyjaśniających ZUS stwierdza, iż umowy zawierane z podmiotem trzecim od samego początku są nieważne, ponieważ faktycznie nie doszło do przejęcia pracowników, w związku z czym umowy te noszą cechy pozorności. Pracodawca na rzecz którego wydana została decyzja powinien zatem wykazać, że umowa zawarta z podmiotem trzecim nie była umową zawartą dla pozoru.

Przerzucenie odpowiedzialności platnika składek ubezpieczeń społęczenych i zdrowotnych na innego pracodawcę

ZUS jako instytucja odpowiedzialna za realizację przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, ma między innymi za zadanie stwierdzać i ustalać obowiązek ubezpieczeń, co oznacza, że ZUS jest uprawniony do badania, kto w konkretnych okolicznościach jest płatnikiem składek odpowiedzialnym za prawidłowe obliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  pracowników. Po uzyskaniu informacji o nieprawidłowościach skutkujących brakiem wpłat należnych składek ZUS prowadzi kontrole, których skutkiem jest ustalenie płatnika składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników.

Skutki ustalenia płatnika składek

Skutkiem prowadzonych kontroli i ustaleniem płatnika należnych składek ZUS jest dochodzenie zobowiązań ubezpieczeniowych przede wszystkim od pierwotnego pracodawcy. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ZUS uznaje, iż umowy zawierane przez pracodawcę z podmiotem trzecim są nieważne, ponieważ faktycznie nie dochodzi do przejęcia pracowników. Oznacza to, że płatnikiem składek pozostaje dotychczasowy pracodawca, który zawarł umowę z firmą oferującą usługi outsourcingowe. Ponosi on zatem odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu składek, które będą dochodzone od niego przez ZUS wraz z odsetkami za zwłokę.
Nowe uprawnienia ZUS 13 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kodeksu pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1027). Na mocy dodanego do ustawy systemowej art. 38a ZUS zyskał kompetencję do ustalenia na mocy decyzji administracyjnej „właściwego” płatnika składek w odniesieniu do ubezpieczonych zgłoszonych do ZUS przez więcej niż jedną firmę. Nowe przepisy pozwalają w zasadzie na każdej sytuacji na jednostronne ustalenie przez ZUS rzeczywistego płatnika składek zarówno w przypadku tzw. outsourcingu pracowniczego, jak i w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Powyższy przepis, jako zbyt ogólny, może być w praktyce nadużywany przez ZUS.

 

Nasze marki