taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Transakcje walutowe

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dotyczące transakcji na opcjach walutowych, transakcjach CIRS i innych.

Oferujemy profesjonalną obsługę prawną obejmującą:

  • Wsparcie w trakcie negocjacji z bankami;

  • Doradztwo prawno-podatkowe dotyczące poprawności zawartych transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów umów ramowych i potwierdzeń zawartych transakcji walutowych;

  • Doradztwo i analiza techniczna zawartych oraz planowanych transakcji;

  • Doradztwo dotyczące transakcji o charakterze spekulacyjnym, wiążących się z podwyższonych ryzykiem walutowym;

  • Doradztwo dotyczące strategii zabezpieczających płatności importowe i należności eksportowe;

  • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji zawartych kontraktów walutowych i stopy procentowej;

  • Doradztwo w zakresie przesłanek odpowiedzialności kadry zarządzającej za działania o charakterze spekulacyjnym, w tym: wsparcie przy przygotowaniu strategii obrony kadry zarządzającej przed odpowiedzialnością cywilną i karną;

Nasze marki

Nasze marki mobile