taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Postępowanie karne i karno-skarbowe

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa karnego i karno-skarbowego. Nasze usługi obejmują reprezentację zarówno na etapie postępowania przygotowawczego - przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, jak i w postępowaniu sądowym i wykonawczym w sprawach z zakresu m.in. prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, karno-skarbowego, prawa o wykroczeniach. Nasze usługi są skierowane do klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Zakres usług naszej kancelarii w przedmiocie prawa karnego skarbowego obejmuje m.in. reprezentowanie stron postępowania w sprawach dotyczących:

  • uchylania się od obowiązku podatkowego
  • nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • przestępstw przeciwko mieniu
  • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu
  • przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów

W ramach postępowania karno-skarbowego Kancelaria świadczy usługi audytu karno-skarbowego, mającego na celu identyfikację ryzyk prawnych występujących w działalności przedsiębiorców. Oferujemy także:

  • szkolenia dla przedsiębiorców, członków zarządu spółek, pracowników działów kadr, płac oraz księgowości w zakresie minimalizowania ryzyka pociągnięcia ich do odpowiedzialności karno-skarbowej
  • doradztwo w zakresie zapobiegania wszczynania postępowań karno-skarbowych oraz w zakresie przygotowywania niezbędnych dokumentów w tym zakresie obejmujących m.in. przygotowanie czynnego żalu, deklaracji podatkowej

Nasze marki

Nasze marki mobile