taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Postępowania administracyjne

Kancelaria oferuje profesjonalne usługi obejmujące reprezentowanie klientów w każdym z etapów postępowania administracyjnego przed organami administracji samorządowej, rządowej a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (przygotowywanie wniosków, pism w toku postępowania administracyjnego, odwołań, zażaleń, a następnie skargi do WSA i skargi kasacyjnej do NSA, oraz reprezentowanie na rozprawie).

Kancelaria świadczy także następujące usługi w zakresie postępowania administracyjnego:

  • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procesowego
  • kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego
  • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania koncesji, pozwoleń w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
  • profesjonalne doradztwo i reprezentowanie Klienta w postępowaniach o uzyskanie koncesji, licencji i zezwoleń
  • sporządzanie/weryfikacja projektów decyzji administracyjnych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa
  • bieżącą analizę nowych aktów prawnych w zakresie zmian prawa w kontekście funkcjonowania samorządu terytorialnego
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów

Nasze marki

Nasze marki mobile