taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

W ramach bieżącej obsługi prawnej, jak też w zależności od Państwa potrzeby, oferujemy pomoc we wszystkich kwestiach związanych z prawem ubezpieczeń społecznych. W szczególności świadczymy pomoc prawną w zakresie sporów z ZUS dotyczących ustalenia płatnika składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, tj.:

Kancelaria zapewnia klientom kompleksową obsługę w zakresie windykacji należności, zarówno w zakresie windykacji polubownej, sądowej, jak i komorniczej.

Kancelaria oferuje szeroki zakres kompleksowych usług doradztwa prawnego w zakresie prawa ubezpieczeń majątkowych, obejmujące w szczególności:

Kancelaria świadczy usługi prawne dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego prowadzących działalność w Polsce.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych obejmujących sprawy z zakresu ochrony środowiska, w sprawach o wydanie decyzji środowiskowych, decyzji zintegrowanych oraz związanych z naruszeniem przepisów regulujących odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska.

Odpowiednie uregulowanie współpracy pomiędzy stronami umowy, pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i nadinterpretacji, dlatego oferujemy profesjonalną pomoc w przygotowaniu i opiniowaniu umów związanych z profilem Państwa działalności. Uwzględniając uregulowania szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego, a także autorskiego i podatkowego przygotujemy najlepsze rozwiązania dla Państwa biznesu. Oferujemy także pomoc w negocjowaniu umów i ich zmian. Nasi specjaliści w ramach współpracy z Państwem wypracują najlepsze, satysfakcjonujące rozwiązania odpowiednio zabezpieczając Państwa interesy.

Kancelaria oferuje profesjonalne usługi obejmujące reprezentowanie klientów w każdym z etapów postępowania administracyjnego przed organami administracji samorządowej, rządowej a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (przygotowywanie wniosków, pism w toku postępowania administracyjnego, odwołań, zażaleń, a następnie skargi do WSA i skargi kasacyjnej do NSA, oraz reprezentowanie na rozprawie).

Kancelaria zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę prawną i podatkową, zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak i dla małych oraz średnich przedsiębiorstw, a także dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Naszą nadrzędna zasadą jest dostosowywanie zaproponowanych rozwiązań do konkretnej, indywidulanej sytuacji klienta z uwzględnieniem otoczenia prawnego danej transakcji czy przedsięwzięcia oraz aktualnej sytuacji na rynku.

W ramach doradztwa korporacyjnego oferujemy pełną obsługę prawną w zakresie zakładania spółek, ich oddziałów, przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń. Po rozpoczęciu działalności przez nową jednostkę, zapewniamy bieżącą obsługę z zakresu spraw korporacyjnych. Nasze bogate doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego pozwala na asystowanie naszym klientom przy wyborze najkorzystniejszej formy dla planowanych przedsięwzięć lub też dostosowania dotychczasowej formy prowadzenia działalności do zmieniającego się otoczenia biznesowego i prawnego.

Oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Asystujemy przy procesach przeprowadzania transakcji związanych z restrukturyzacją, sprzedażą lub nabywaniem przedsiębiorstw. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają Klientom na uzyskanie pełnego komfortu i bezpieczeństwa w trakcie przeprowadzanego przez nas procesu restrukturyzacji.

Umowa cash poolingu to „niestandardowa” forma zarządzania finansami, stosowana przez podmioty należące do grup kapitałowych lub posiadające wielodziałową strukturę organizacyjną. Cash-pooling to inaczej konsolidacja rachunków bankowych w celu optymalizacji kosztów ponoszonych przez poszczególne podmioty.

Podstawową korzyścią ekonomiczną wynikającą z zawarcia przez podmioty umowy cash poolingu jest możliwość korzystania z jednakowych stóp procentowych ustalonych dla salda wynikającego z rachunku głównego, które określane co do zasady są w wyższej wysokości gdyż dotyczą naliczenia od wyższej wartości zgromadzonych środków pieniężnych (wszystkich Uczestników).

W zakresie usług związanych z Cash Pooling, Russell Bedford oferuje kompleksowe przygotowanie umowy tego typu z pominięciem zewnętrznych instytucji finansowych.

W zakresie subskrypcji akcji w ramach Programu Opcji Menedżerskich prowadzonego przez Spółkę – Emitenta, Russell Bedford oferuje

Ustalenie ram ekonomicznych oraz celu finansowego Programu Motywacyjnego

Określenie ram Programu Motywacyjnego dla zarządu Spółki i/lub spółek zależnych oraz kluczowych menedżerów spółki i/lub spółek zależnych. Precyzyjne ustalenie celu programu jako długoterminowego związanie ze Spółką / Grupą wysokiej klasy specjalistów dla zapewnienia prawidłowego rozwoju i zwiększenia efektywności działania Spółki / Grupy.

Określenie wielkości Programu Motywacyjnego Określenie wielkości Programu Motywacyjnego, w szczególności:

 • Określenia obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela.
 • Określenia wielkości poszczególnych transz.
 • Określenia terminu i sposobu przyznania instrumentów

Ustalenia ram prawnych Programu Motywacyjnego Określenia ram prawnych dla Programu opcji menedżerskich, w szczególności:

 • Uchwał w sprawie Zasad Programu Motywacyjnego
 • Regulamin Opcji Menedżerskich
 • Lista osób partycypujących w Programie zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą

Przygotowanie wyceny Programu Motywacyjnego Określenie ceny emisyjnej akcji oferowanych w ramach programu, w tym:

 • Proporcji ceny emisyjnej do wartości nominalnej, w szczególności poprzez: - wycenę finansową Programu Menadżerskiego
 • Określenie opcji przyznawanych w ramach danej transzy, w podziale na dwie części:
  • Finansową Część Opcji (stanowiąca określony % transzy), przyznanie Etap 1 i 2 34.000,00 Etap 3 35.000,00 Etap 4 34.000,00 ZAKRES PRAC I WYNAGRODZENIE www.russellbedford.pl uwarunkowane spełnieniem Celu Finansowego Spółki,
  • Rynkową Część Opcji (stanowiąca określony 25% transzy), przyznanie uwarunkowane spełnieniem Celu Rynkowego.

Modyfikacja warunków współpracy pomiędzy kadrą menadżerską a Emitentem / Grupą Określenie / zmodyfikowanie ram prawnych współpracy Spółki / Grupy z dedykowanymi osobami w Spółce / Grupie, w szczególności:

 • Ustalenia przyznania osobie uprawnionej opcji w ramach danej transzy pod warunkiem pozostawania przez osobę uprawnioną w stosunku służbowym nieprzerwanie przez dany okres – tj. od momentu umieszczenia danej osoby na liście uprawnionych
 • Zmiany warunków stosunku pracy / kontraktów menadżerskich / uchwał o powołaniu z uwzględnieniem warunków Programu Menadżerskiego

Określenie skutków bilansowych Programu Menadżerskiego Określenie zasad bilansowej prezentacji Programu Menadżerskiego dla Emitenta, w szczególności:

 • Zmniejszenie lub wyeliminowanie negatywnego wpływu Programu na bieżący i przyszły wynik finansowy spółki
 • Określenie wpływu Programu na kapitały własne Spółki, w szczególności: kapitał zakładowy, zapasowy i rezerwowy
 • Określenie średnio i długookresowego wpływy Programu na sprawozdanie finansowe Spółki

Określenie skutków podatkowych Programu Menadżerskiego dla Emitenta oraz dla uczestników programu, w szczególności:

 • Ustalenie wartości kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów dla Emitenta w zakresie Programu Menadżerskiego
 • Określenie korzyści podatkowych dla uczestników Programu, w szczególności wskazanie sposobu opodatkowania „osiągniętych korzyści ekonomicznych”
 • Wskazanie sposobu rozliczenia zobowiązań publicznoprawnych w zakresie realizacji / odstąpienia do Programu Menadżerskiego

 

Dodatkowo zapraszamy na szkolenie:

Opcje menadżerskie, systemy motywacyjne dla kadry zarządzającej – warsztaty z zakresu planowania korzyści finansowych, bilansowych i podatkowych

Warszawa, 10 kwietnia 2014 r., Prowadzący: Andrzej Dmowski

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe dotyczące transakcji na opcjach walutowych, transakcjach CIRS i innych.

Oferujemy profesjonalną obsługę prawną obejmującą:

 • Wsparcie w trakcie negocjacji z bankami;

 • Doradztwo prawno-podatkowe dotyczące poprawności zawartych transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów umów ramowych i potwierdzeń zawartych transakcji walutowych;

 • Doradztwo i analiza techniczna zawartych oraz planowanych transakcji;

 • Doradztwo dotyczące transakcji o charakterze spekulacyjnym, wiążących się z podwyższonych ryzykiem walutowym;

 • Doradztwo dotyczące strategii zabezpieczających płatności importowe i należności eksportowe;

 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji zawartych kontraktów walutowych i stopy procentowej;

 • Doradztwo w zakresie przesłanek odpowiedzialności kadry zarządzającej za działania o charakterze spekulacyjnym, w tym: wsparcie przy przygotowaniu strategii obrony kadry zarządzającej przed odpowiedzialnością cywilną i karną;

Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw w oparciu o regulacje unijne. Specjaliści z Zespołu ds. Prawa Europejskiego kształcili się na zagranicznych uniwersytetach, gdzie mieli dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa europejskiego, a przynależność do międzynarodowej sieci doradczej, jaką jest Russell Bedford umożliwia im regularną wymianę doświadczeń i wsparcie merytoryczne kolegów z zagranicznych biur Russell Bedford.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa europejskiego i orzecznictwa sądów unijnych oraz ich wpływu na ustawodawstwo krajowe;

 • Analiza zgodności polskiego ustawodawstwa z prawem unijnym;

 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Unii Europejskiej zgodnie z unijnymi przepisami w zakresie swobody przepływu towarów, usług, osób i kapitału;

 • Doradztwo w zakresie inwestowania kapitału zagranicą;

 • Doradztwo prawne podczas sporów i postępowań przed polskimi sądami cywilnymi oraz sądami i organami administracyjnymi, obejmujących aspekty prawa Unii Europejskiej;

 • Wsparcie w zakresie sporządzania skarg do Komisji Europejskiej, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i petycji do Parlamentu Europejskiego;

 • Przygotowywanie skarg bezpośrednich do Trybunału Sprawiedliwości UE na decyzje oraz akty prawne instytucji unijnych;

 • Wsparcie przy sporządzaniu wniosków o pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE w trakcie postępowań przed sądami krajowymi oraz reprezentowanie Klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w tym zakresie;

 • Wsparcie klientów w postępowaniach prowadzonych na gruncie prawa konkurencji (doradztwo w postępowaniach kartelowych, wnoszenie skarg do organów konkurencji) przed organami ochrony konkurencji i sądami Unii Europejskiej;

 • Doradztwo w zakresie zachęt inwestycyjnych (zgodnie z prawem Unii Europejskiej i prawem polskim), doradztwo w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej oraz asysta w kontaktach z właściwymi organami unijnymi i krajowymi;

 • Doradztwo w zakresie stosowania ujednoliconych sektorowych regulacji unijnych w obszarach takich jak: prawo farmaceutyczne, media, telekomunikacja.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa karnego i karno-skarbowego. Nasze usługi obejmują reprezentację zarówno na etapie postępowania przygotowawczego - przed organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, jak i w postępowaniu sądowym i wykonawczym w sprawach z zakresu m.in. prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, karno-skarbowego, prawa o wykroczeniach. Nasze usługi są skierowane do klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu prawnicy Kancelarii będą z najwyższym zaangażowaniem i uwzględnieniem Państwa interesów prowadzić postępowania sądowe we wszystkich sprawach spornych skierowanych przeciwko Państwa firmie, ale też w sprawach przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi, czy pracownikowi.

W związku z doświadczeniem prawników Kancelarii w rozwiązaniu problemów prawnych, jakie pojawiają się w trakcie prowadzenia działalności firm z branż budowlanej i deweloperskiej, oferujemy także profesjonalną pomoc na wszystkich etapach związanych z procesem budowlanym począwszy od planu pozyskania środków na inwestycję, jej realizację i odpowiednie wykorzystanie.

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa energetycznego i wydobywczego. Wśród naszych Klientów znajdują się między innymi spółki z branży górniczej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej, paliwowej.

Świadczymy usługi na rzecz średnich i małych przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym. Obsługujemy zarówno polskie spółki, jak i klientów zagranicznych, którzy planują rozwinąć biznes w polskim sektorze energetycznym.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Doradztwo w zakresie prywatyzacji oraz przekształceń własnościowych spółek państwowych i samorządowych działających w sektorach energetycznym i wydobywczym;

 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw energetycznych i wydobywczych (konsolidacje, podziały oraz reorganizacje);

 • Doradztwo w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii;

 • Wsparcie w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz reprezentacja Klienta w sporach sądowych;

 • Doradztwo przy sporządzaniu wniosków koncesyjnych i prowadzeniu związanych z nimi postępowań administracyjnych;

 • Doradztwo w zakresie umów przesyłowych i dystrybucyjnych, umów sprzedaży paliw i energii, umów przyłączeniowych.

 • Doradztwo prawne w zakresie inwestycji w sektorze energetycznym i wydobywczym.

Zarówno w ramach bieżącej obsługi prawnej, jak też w zależności od Państwa potrzeby, oferujemy pomoc we wszystkich kwestiach związanych z prawem pracy, które są istotne dla Państwa firmy.

W dobie współczesnej gospodarki rynkowej, przedsiębiorcy mają obowiązek prowadzenia działalności w taki sposób, by nie ograniczać i nie eliminować konkurencji, która podlega szczególnej ochronie zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

W rezultacie rosnącej liczby kontroli przeprowadzanych przez UOKiK i Komisję Europejską, jak również z uwagi na coraz surowsze sankcje nakładane przez organy ochrony konkurencji, przedsiębiorcy przykładają coraz większą wagę do zgodności ich działań z prawem ochrony konkurencji. Ponadto, zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji jest czynnikiem determinującym przyznawanie pomocy publicznej.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Doradztwo prawne dotyczące zasad uczciwej konkurencji;

 • Audyty mające na celu weryfikację zgodności działania przedsiębiorców z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa konkurencji;

 • Doradztwo prawne w zakresie regulacji antymonopolowych związanych z porozumieniami handlowymi horyzontalnymi i wertykalnymi pomiędzy przedsiębiorcami;

 • Doradztwo prawne dotyczące prowadzenia spraw kartelowych oraz spraw w zakresie nadużywania pozycji dominującej;

 • Weryfikacja umów dotyczących zawarcia konsorcjum w świetle zgodności z prawem konkurencji, z uwzględnieniem zakazu porozumień ograniczających konkurencję;

 • Wsparcie i reprezentacja Klientów w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji;

 • Doradztwo prawne w zakresie koncentracji przedsiębiorców, w tym dotyczące: łączenia, podziału, przejęć spółek, sprzedaży udziałów, umów joint venture;

 • Wsparcie w trakcie postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji (UOKiK) oraz Komisją Europejską;

 • Doradztwo i wsparcie związane z zawieraniem / negocjowaniem warunków umów handlowych, zgodnie z prawem konkurencji;

 • Doradztwo w zakresie pomocy publicznej świadczone zarówno na rzecz jej beneficjentów, jak i na rzecz organów udzielających pomocy, konkurentów i inwestorów, w tym doradztwo dotyczące procesu kontroli i notyfikacji pomocy publicznej.

Świadczymy usługi kompleksowego doradztwa z zakresu prawa rynku kapitałowego. Naszymi klientami są towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i inne przedsiębiorstwa z rynku kapitałowego.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje w szczególności:

 • Obsługę prawną spółek na rynku kapitałowym;

 • Kompleksową obsługę transakcji rynku kapitałowego;

 • Przygotowywanie prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych;

 • Usługi doradcze dotyczące rynku Catalyst;

 • Doradztwo w zakresie instrumentów finansowych (akcji, obligacji, opcji, kontraktów terminowych);

 • Wsparcie Spółek w trakcie debiutu na rynku kapitałowym oraz przeprowadzenie działań przygotowujących Spółki do pierwszej emisji akcji;

 • Wsparcie w zakresie przeprowadzenia publicznych ofert akcji (w tym w ramach IPO), obligacji, warrantów subskrypcyjnych i bankowych papierów wartościowych;

 • Restrukturyzację spółek i przygotowanie do debiutu giełdowego;

 • Doradztwo w zakresie zabezpieczenia transakcji na rynku kapitałowym (wybór optymalnej formy zabezpieczenia);

 • Doradztwo w zakresie usług faktoringowych;

 • Przeprowadzanie badań prawnych typu due dilligence;

 • Bieżące doradztwo prawne dla instytucji finansowych;

 • Doradztwo w zakresie wypełnienia wymogów MiFID;

 • Doradztwo w zakresie wypełniania przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych oraz implementacji regulacji rynku kapitałowego;

 • Doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych;

 • Reprezentowanie klientów przed organami państwowymi, sądami, KNF, Urzędami Skarbowymi.

Usługi doradcze w obszarze prawa spółek obejmują prawno-podatkowe aspekty funkcjonowania spółek prawa handlowego, począwszy od usług wsparcia w procesie rejestracji i przekształcania formy prawnej, poprzez doradztwo w zakresie sporządzania statutów, umów, dokumentów wewnętrznych (regulaminów i innych), bieżącą obsługę prawno-podatkową w zakresie zagadnień związanych z bieżącą działalnością aż po doradztwo dotyczące zagadnień restrukturyzacyjnych i likwidacji podmiotów.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w szczególności w zakresie następujących obszarów:

 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności w Polsce;

 • Doradztwo w zakresie zakładania i rejestracji nowych podmiotów (rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, urząd skarbowy, urząd statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy i inne);

 • Wsparcie w zakresie opracowywania projektów umów, aktów założycielskich, statutów spółek oraz umów wspólników / akcjonariuszy oraz negocjowanie postanowień tych umów;

 • Kompleksowa obsługa prawna organów zarządzających spółek kapitałowych, w tym: sporządzanie projektów uchwał organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia akcjonariuszy);

 • Reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach wspólników (walnych zgromadzeniach akcjonariuszy);

 • Obsługa prawna organów zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń;

 • Przeprowadzanie badań typu due diligence;

 • Pomoc prawno-podatkowa w transakcjach dotyczących fuzji i przejęć, w tym: sporządzanie planów procesów restrukturyzacyjnych, wsparcie w trakcie procesów restrukturyzacyjnych (łączenia, podziałów i przekształceń spółek, tworzenie konsorcjów i inne);

 • Doradztwo dotyczące wyboru i stworzenia optymalnego modelu zarządzania spółką;

 • Doradztwo prawno-podatkowe w zakresie finansowania spółek;

 • Doradztwo w zakresie zakładania oddziałów i przedstawicielstw;

 • Wsparcie w zakresie likwidacji spółek;

 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji oraz sądami.

Świadczymy pełny zakres usług prawnych związanych z własnością intelektualną oraz zarządzaniem własnością intelektualną, a także w zakresie nowych technologii i ochrony danych osobowych.

Zespół Finansowy specjalizuje się w doradztwie prawno-podatkowym dla instytucji z sektora finansowego.

To grupa wybitnych specjalistów mających bogate doświadczenie w projektach podatkowych realizowanych na rzecz klientów z sektora finansowego na rynku krajowym oraz europejskim.

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie prawno-podatkowych aspektów transakcji na rynkach: bankowym, ubezpieczeniowym, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz leasingowym. Doradzając bankom, towarzystwom ubezpieczeń, spółkom leasingowym wykorzystujemy specjalistyczną wiedzę na temat poszczególnych gałęzi sektora finansowego, znajomość aspektów podatkowych charakterystycznych dla podmiotów z sektora finansowego, wiedzę z obszaru rynków i instrumentów finansowych, a ponadto łączymy znajomość polskiego sektora finansowego popartą wieloletnią praktyką z szeroką wiedzą na temat rynków finansowych za granicą.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Przeglądy podatkowe w instytucjach z sektora finansowego mające na celu weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych w tych podmiotach oraz wskazanie obszarów ryzyk podatkowych oraz potencjalnych oszczędności podatkowych;

 • Doradztwo w zakresie efektywnych podatkowo struktur finansowania działalności spółek z sektora finansowego;

 • Prawno-podatkowe analizy instrumentów finansowych oraz doradztwo w zakresie strukturyzacji podatkowej produktów finansowych;

 • Analiza implikacji podatkowych w zakresie podatku VAT w transakcjach dokonywanych na rynku instytucji finansowych (współczynnik struktury sprzedaży, obrót zwolniony / opodatkowany, zwrot podatku VAT).

Ponadto, Zespół finansowy świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa bankowego obejmujące między innymi:

 • Doradztwo prawne dotyczące udzielania pożyczek, kredytów, poręczeń, gwarancji bankowych oraz zabezpieczenia wierzytelności bankowych;

 • Doradztwo w procesie zawierania ugód z dłużnikami banków;

 • Wsparcie w procesie zawierania umów kredytowych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami finansów sektora finansów publicznych;

 • Wsparcie w zakresie sporządzania umów (np. umów o kredyt dwuwalutowy);

 • Reprezentacja Klientów w sporach sądowych oraz w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Procesy przejęć, łączenia lub zbycia przedsiębiorstw zmierzające do realizacji określonych zamierzeń strategicznych i finansowych należą do bardzo skomplikowanych transakcji gospodarczych. Implikacje prawno-podatkowe operacji restrukturyzacyjnych stanowią spore wyzwanie dla zarządzających przedsiębiorstwem.

Eksperci z Zespołu ds. Fuzji i Przejęć pomogą osiągnąć planowane cele fuzji, przejęcia lub sprzedaży przedsiębiorstwa przy równoczesnej redukcji ryzyk prawno-podatkowych związanych z transakcją.
Doradzamy na wszystkich etapach restrukturyzacji, począwszy od planowania przedsięwzięcia poprzez bieżące doradztwo prawno-podatkowe aż po wsparcie merytoryczne po zakończeniu transakcji.

Nasze działanie ukierunkowane jest na maksymalizację korzyści wynikających z odpowiednio przeprowadzonego procesu restrukturyzacji, redukcję kosztów transakcji oraz obniżenie zobowiązań podatkowych w okresie potransakcyjnym.
Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • doradztwo prawno-podatkowe w zakresie przeprowadzenia procedury restrukturyzacyjnej (m.in. podziału, przekształcenia, tworzenia podmiotów gospodarczych, sprzedaży i zakupu przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, podwyższenia kapitału w spółkach handlowych),

 • pomoc w planowaniu transakcji restrukturyzacyjnych w sposób efektywny z podatkowego punktu widzenia (obniżenie kosztów transakcji, wskazanie możliwych do uzyskania korzyści podatkowych),

 • analiza planu transakcji pod kątem zgodności z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi,

 • nadzór nad realizacją procesu restrukturyzacji,

 • analizę i wycenę potencjalnego celu przejęcia / połączenia,

 • analizę struktury transakcji i modelu jej finansowania,

 • identyfikację obszarów ryzyka podatkowego poprzez analizę podmiotu nabywanego (tax due dilligence),

 • zaplanowanie i wdrożenie optymalnej podatkowo struktury grupy kapitałowej,

 • analiza umów nabycia udziałów,

 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawno-podatkowych aspektów fuzji i przejęć.

Russell Bedford Poland posiadając sieć współpracujących kancelarii na całym świecie oferuje Państwu obsługę oraz windykację wierzytelności również zagranicą.

Nasze działania w zakresie windykacji zagranicznej za każdym razem dopasowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb i sytuacji, a dzięki doświadczeniu ekspertów oraz wiedzy z zakresu prawa oraz praktyk stosowanych w danym kraju, skutecznie odzyskujemy wszelkie Państwa należności.

W podejmowanych przez nas działaniach dążymy do jak najszybszego uregulowania zadłużenia przez kontrahentów lub ustalenia harmonogramu spłat satysfakcjonującego, który będzie dla Państwa jak najbardziej korzystny.

Wszelkie działania w zakresie postępowania egzekucyjnego wszczynamy w imieniu Państwa niezwłocznie po otrzymaniu prawomocnego nakazu zapłaty. Zajmujemy się ustaleniem oraz wskazaniem przedmiotów, które mogą być objęte egzekucją.

Na etapie postępowania egzekucyjnego nasze działania polegają na:

 • ustaleniu przedmiotów mogących podlegać egzekucji w celu usprawnieniu procesowania przez komornika,
 • przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz złożenie go do odpowiedniej kancelarii komorniczej,
 • przygotowywanie pism w toku postępowania działając jako Państwa pełnomocnicy,
 • nadzór na przebiegiem postępowania oraz działaniami podejmowanymi przez komornika.

Ponadto na każdym etapie postępowania nadzorujemy prawidłowość odzyskiwania Państwa należności. Szybkość działania oraz profesjonalizm sprawia, iż odzyskanie należności naprawdę staje się możliwe.

Co więcej, Russell Bedford podejmuje się prowadzenia spraw, w których zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Działania w powyższym zakresie obejmują przede wszystkim długoterminowe nadzorowanie należności.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie windykacji należności na drodze sądowej. Posiadając wieloletnie doświadczenie oferujemy Państwu dochodzenie należności na terenie całego kraju, zarówno od polskich jak i zagranicznym kontrahentów.

W zakresie windykacji sądowej oferujemy Państwu:

 • weryfikację oraz przygotowanie dokumentów jak również dokonanie wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z wszczęciem postępowania przeciwko dłużnikowi,
 • zastępstwo procesowe, zarówno w postępowaniu przed sądem I instancji jak i w postępowaniu odwoławczym.
 • sporządzenie dokumentacji procesowej oraz przygotowywanie stosownych pism procesowych w związku z toczącym się postępowaniem,
 • dokonywanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem postępowania sądowego.

Nasi eksperci w zakresie windykacji przedsądowej oferują Państwu przeprowadzą kompleksowe działania mające na celu:

 • określenie profilu dłużnika oraz wskazanie osób decyzyjnych w prowadzonej przez niego działalności,
 • negocjowanie warunków płatności,
 • reprezentacja w trakcie negocjacji oraz doprowadzenia do zawarcia ugody, jak również w zakresie określenia harmonogramu płatności należności,
 • doradztwo obejmujące nadzór nad przebiegiem oraz skutecznością podejmowanych wobec dłużnika działań.

Monitoring należności to usługa, mająca na celu bieżącą kontrolę przepływu zobowiązań finansowych dokonywanych przez firmę, tj. nadzorowaniu płatności dokonywanych przez kontrahentów za usługi, towary i produkty świadczone przez na ich rzecz przez Państwa firmy, w przypadku gdy dochodzi do opóźnień w ich regulowaniu.

Monitoring należności daje szansę na szybką interwencję w sytuacji opóźnień w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów, co skutkuje zmniejszeniem zaległości oraz kształtowaniem wzajemnych kontaktów w relacjach między Państwa firmą, a kontrahentami.