taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Kontrola wewnętrzna w bankach

„… kontrola zawsze jest lepsza niż zaufanie.”[1]

Kontrola jest tym rodzajem działania, którego naczelnym celem jest regulowanie i korygowanie wszelkich czynności dla zapewnienia ich sprawności i skuteczności. Bez sprawdzenia i regulowania przebiegu procesów pracy nie można mieć pewności, że doprowadzą one do osiągnięcia wyznaczonego, względnie zamierzonego celu, czyli że będą sprawne i skuteczne. Wszelkie działania ludzkie są bowiem zawodne, a układów technicznych, czy społecznych, działających absolutnie niezawodnie człowiek nie potrafi budować.

Ponad to człowiek jest istotą ułomną i już Platon powiedział:

 „… nikt nie jest z dobrej woli uczciwy, tylko albo odwagi nie ma, albo jest za stary, albo pod wpływem jakiejś innej niemocy gani nieuczciwe postępowanie, bo go na nieuczciwość nie stać.”[2]

Celem szeroko rozumianego nadzoru bankowego i kontroli bankowej jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa systemu bankowego jako całości. Zadaniem podtrzymanie społecznego przekonania o stabilności systemu bankowego, ograniczenie pojawiającego się ryzyka działalności banków, zapobieganie niewypłacalności i ochronie wierzycieli. 

Zasadnicze znaczenie dla ostrożnego działania banku oraz wzmacniania stabilności systemu finansowego jako całości ma  utworzenie systemu efektywnych czynników kontrolnych, które pozwalają na zarządzanie bankiem jako instytucją oraz stanowią fundament bezpiecznych i solidnych operacji bankowych. System taki pomaga w zapewnieniu przestrzegania przez bank ustaw i przepisów, jak również wewnętrznych zasad, planów, reguł i procedur oraz zmniejszenia ryzyka nieoczekiwanych strat lub szkody dla reputacji banku.

Nasze marki

Nasze marki mobile