taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Z myślą o potrzebach naszych zarówno dotychczasowych, jak i przyszłych Klientów rozszerzyliśmy ofertę o usługę wynajmu wirtualnych biur. Wirtualne biuro zapewnia kompleksową obsługę w zakresie usług sekretarskich, administracyjnych, a na życzenie Klienta również prawnych oraz księgowych. Usługa jest skierowana do wszystkich zainteresowanych optymalizacją kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz ceniących swobodę i mobilność. Wirtualne Biuro to również prestiżowy adres siedziby firmy w samym centrum Warszawy czy Katowic, który stanowi ważny element w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy.

W ramach usługi wirtualnego biura oferujemy Państwu:

 • Atrakcyjny adres siedziby – biurowce: Katowice ul. Lompy 14, Warszawa ul. Marynarska 11,
 • Udostępnienie adresu na potrzeby rejestracji firmy,
 • Pomoc w rejestracji spółek i uruchamianiu działalności gospodarczej,
 • Udostępnienie adresu do korespondencji,
 • Obsługa korespondencji przychodzącej,
 • Katalogowanie odebranej korespondencji,
 • Obsługa korespondencji wychodzącej,
 • Informowanie o nadejściu nowej korespondencji pocztą e-mail,
 • Przesyłanie skanów korespondencji pocztą e-mail,
 • Udostępnianie salki na spotkania z kontrahentami,
 • Możliwość wynajęcie sali konferencyjnej,
 • Wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej po preferencyjnych cenach, poprzez działające w ramach Russell Bedford Poland Kancelarii adwokackiej, Kancelarii, doradztwa podatkowego, Kancelarii biegłych rewidentów oraz Biura rachunkowego i księgowego.

Spółki, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na GPW muszą spełniać określone wymogi sprawozdawcze przewidziane zarówno przepisami prawa krajowego, jak i unijnego, w tym w szczególności: dyrektywy Transparency i dyrektywy Market Abuse. Nadzór nad przestrzeganiem przez spółki giełdowe obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego, podatkowego i księgowego na każdym etapie procesu wejścia Spółki na giełdę, począwszy od wsparcia w przygotowaniu oferty publicznej, poprzez pomoc przy opracowaniu planu i harmonogramu wejścia na giełdę, opracowanie prospektu emisyjnego, aż po kompleksowe bieżące doradztwo podatkowo-księgowe dla spółki publicznej (patrz również: Wsparcie przy wejściu na giełdę).

Zakres usług doradztwa w zakresie sprawozdawczości informacyjnej dla spółek giełdowych obejmuje między innymi:

Rynek podstawowy GPW:

 • Wsparcie w zakresie sporządzania raportów bieżących o zdarzeniach dotyczących emitenta lub jednostki od niego zależnej, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów, a także w zakresie przekazywania innych informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami (dotyczących np. transakcji dokonywanych przez osoby pełniące określone funkcje w Spółce);

 • Wsparcie w zakresie sporządzania raportów kwartalnych zawierających kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe (niepodlegające badaniu przez biegłego rewidenta);

 • Wsparcie w zakresie sporządzania raportów półrocznych za pierwsze półrocze roku obrotowego, zawierające półroczne skrócone sprawozdanie finansowe (poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta);

 • Wsparcie w zakresie sporządzania raportów rocznych zawierających roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowości (badane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych);

 • Doradztwo dotyczące informacji poufnych, spełniających przesłanki z art. 154 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Sprawozdania finansowe w raportach okresowych sporządzone są zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi emitenta. Co do zasady, sprawozdania spółek giełdowych z siedzibą na terytorium Polski są sporządzane według MSR/MSSF, a w przypadku podmiotów, które nie tworzą grup kapitałowych - według Polskich Standardów Rachunkowości.

Rynek NewConnect

W porównaniu z rynkiem podstawowym, wymogi w zakresie sprawozdawczości informacyjnej obowiązujące spółki notowane na rynku NewConnect są mniejsze (patrz również: Wsparcie przy wejściu na rynek NewConnect).

Zakres usług doradztwa w zakresie sprawozdawczości informacyjnej obejmuje między innymi:

 • Wsparcie w zakresie sporządzania raportów bieżących (obejmujących węższy zakres informacji niż prezentowany przez spółki notowane na rynku głównym GPW), w tym również w zakresie przekazywania informacji poufnych;

 • Wsparcie w zakresie sporządzania raportów kwartalnych (zawierających wybrane pozycje bilansowe i wybrane pozycje z rachunku zysków i strat);

 • Wsparcie w zakresie sporządzania raportów rocznych (zawierających sprawozdania finansowe podlegające badaniu przez biegłego rewidenta);

Sprawozdania finansowe zamieszczane w raportach okresowych są sporządzane zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

Rynek NewConnect został stworzony z myślą o małych i średnich, prężnie rozwijających się spółkach o dużym potencjale wzrostu, poszukujących finansowania dla swoich innowacyjnych pomysłów. To prowadzona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie platforma finansowania i obrotu, dedykowana w szczególności dla spółek działających w obszarze nowych technologii, z wizją na debiut na rynku regulowanym w przyszłości, dla których zastrzyk kapitału stanowi trampolinę do dalszego rozwoju i wykorzystania tkwiącego w nich potencjału.

Wejście na rynek NewConnect wiąże się ze spełnieniem mniej restrykcyjnych wymogów formalnych i obowiązków informacyjnych, niż wymaga tego rynek podstawowy. Dla potencjalnych emitentów oznacza to łatwiejsze i tańsze pozyskanie finansowania.

Z drugiej strony rynek NewConnect przyciąga inwestorów posiadających duży kapitał, skłonnych do podejmowania wysokiego ryzyka w zamian za potencjalnie duży zwrot z inwestycji (fundusze venture capital, fundusze private equity, fundusze hedgingowe, fundusze asset-management, inwestorzy indywidualni).

Usługi doradztwa w zakresie wejścia na rynek NewConnect obejmują w szczególności:

 • Audyt Spółki i ocena formalno-prawna możliwości debiutu Spółki na NewConnect;

 • Wsparcie przy przekształceniu Spółki planującej debiut na rynku NewConnect w Spółkę Akcyjną;

 • Wsparcie prawne i techniczne w zakresie spełnienia wymogów formalno-prawnych wejścia na NewConnect;

 • Przeprowadzenie badania typu due diligence oraz wycena Spółki;

 • Przygotowanie dokumentu informacyjnego, zgodnie z wymogami Regulaminu ASO;

 • Bieżąca współpraca z Domem Maklerskim;

 • Doradztwo w zakresie prezentacji Spółki dla inwestorów (przygotowanie IPO Day, equity story, book building);

 • Reprezentacja emitenta zarówno przed organizatorem - Giełdą Papierów Wartościowych, jak i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;

 • Wsparcie przy wypełnieniu obowiązków formalnych i informacyjnych po udanym debiucie na NewConnect;

 • Szkolenia dla przedsiębiorców planujących debiut na rynku NewConnect.

Świadczymy usługi doradztwa prawno-podatkowego na każdym etapie procesu wejścia na giełdę, począwszy od wsparcia w przygotowaniu oferty publicznej, poprzez pomoc przy opracowaniu planu i harmonogramu wejścia na giełdę, opracowanie prospektu emisyjnego, aż po kompleksowe bieżące doradztwo prawno-podatkowe dla spółki publicznej.

Nasi eksperci posiadają specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania ofert papierów wartościowych i funkcjonowania na rynkach kapitałowych, a przynależność do międzynarodowej sieci consultingowej wzbogaciła ich wiedzę o informacje dotyczące funkcjonowania na zagranicznych rynkach kapitałowych.

Nasze usługi obejmują między innymi:

 • Przegląd Spółki pod kątem gotowości do wejścia na giełdę;

 • Opracowanie planu mającego na celu przygotowanie Spółki do debiutu giełdowego (tzw. Pre-IPO assessment);

 • Ocena możliwości pozyskania kapitału w drodze oferty publicznej;

 • Analiza historycznej informacji finansowej w prospekcie emisyjnym;

 • Analiza prognoz finansowych przygotowanych przez emitenta;

 • Przeprowadzanie analiz typu due diligence;

 • Opracowanie długoterminowej strategii biznesowej Spółki;

 • Wsparcie podczas debiutu giełdowego (opracowanie raportu dotyczącego działalności Spółki i prezentującego jej wyniki finansowe);

 • Wsparcie przy przygotowaniu oferty publicznej;

 • Doradztwo w zakresie spełnienia wymogów sprawozdawczości finansowej dla celów prospektu emisyjnego;

 • Wsparcie w opracowaniu prospektu emisyjnego;

 • Analiza implikacji podatkowych związanych z procesem wejścia na giełdę;

 • Doradztwo podatkowe dotyczące procesu restrukturyzacji;

 • Doradztwo w zakresie przekształcania sprawozdań finansowych na MSSF, US GAAP lub inne standardy sprawozdawczości;

 • Wsparcie w zakresie wyceny Spółki na potrzeby oferty publicznej;

 • Doradztwo w zakresie dobrych praktyk (tzw. corporate governance) oraz komunikacji z rynkiem;

 • Doradztwo prawno-podatkowe dotyczące instrumentów finansowych;

 • Doradztwo w zakresie spełnienia wymogów dotyczących raportowania przez spółki publiczne;

 • Wsparcie w procesie zarządzania relacjami inwestorskimi.

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi ubezpieczeniowe w zakresie planowania, organizacji i zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej.

Gwarantujemy kompleksową obsługę ubezpieczeniową oferując większość dostępnych na polskim rynku produktów ubezpieczeniowych.

Nasz wykwalifikowany Zespół pracuje w oparciu o najlepsze praktyki i standardy działania, zgodne z obowiązującymi wymaganiami rynku finansowo-ubezpieczeniowego zaspokajając potrzeby najbardziej wymagających Klientów.

Nasze usługi oparte są na specjalnie wynegocjowanych pakietach ubezpieczeniowych oferowanych przez najbardziej znane firmy na rynku.

Oferujemy kompleksowe ubezpieczenia dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw z różnych branż, w tym:

 • Ubezpieczenia majątku;

 • Ubezpieczenia transportowe;

 • Programy dla flot komunikacyjnych;

 • Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia;

 • Ubezpieczenia odpowiedzialności zarządów spółek kapitałowych;

 • Ubezpieczenia ryzyk technicznych;

 • Ubezpieczenia zagranicznych podróży służbowych;

 • Specjalistyczne ubezpieczenia OC określonych grup zawodowych;

 • Kompleksowe pracownicze programy ubezpieczeń na życie;

 • Ubezpieczenia należności handlowych krajowych i eksportowych (w tym: kredytu kupieckiego od ryzyka handlowego, transakcji kredytowych od ryzyka niehandlowego);

 • Ubezpieczenia inwestycji budowlanych wraz z zabezpieczeniem gwarancjami kontraktowymi (w tym: weryfikacja wymogów dotyczących ubezpieczenia, wycena kosztu na etapie postępowania przetargowego, przygotowanie programu ubezpieczeniowego, zabezpieczenie kontraktu gwarancjami kontraktowymi, wsparcie w procesie akceptacji przedstawionych dokumentów przez inwestora);

 • Ubezpieczenia ryzyk niestandardowych (ryzyko sprzeniewierzenia, zanieczyszczenia środowiska, inne).

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego i skutecznego zarządzania ryzykiem. Nasi specjaliści współpracują z największymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce i na świecie. Oferując konkurencyjne stawki ubezpieczeń na rynku spełniamy oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

Świadczmy usługi w zakresie planowania i organizacji ochrony ubezpieczeniowej. Oferta Russell Bedford obejmuje kompleksową obsługę ubezpieczeniową spółek prowadzących działalność gospodarczą, ochronę ich majątku, a także ubezpieczenie pracowników firm.

Oferujemy nowatorskie programy ubezpieczeniowe, uwzględniające specyfikę działalności oraz potrzeby naszych Klientów w zakresie zarządzania ryzykiem.

Nasze usługi w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego obejmują w szczególności:

 • Analizę i oszacowanie wielkości ryzyka;

 • Opracowanie strategii ubezpieczenia i optymalnego programu ubezpieczeniowego;

 • Pośrednictwo w zawieraniu umów ubezpieczenia (więcej, patrz: Pośrednictwo ubezpieczeniowe);

 • Nadzór nad wykonaniem umów ubezpieczenia;

 • Wsparcie w postępowaniach o zamówienia publiczne;

 • Wsparcie w trakcie procesu likwidacji szkód;

 • Prowadzenie szkoleń w zakresie ubezpieczeń.

Zarządzanie relacjami z klientami jest jednym z najistotniejszych obszarów skutecznego zarządzania firmą. To właśnie dzięki dotychczasowym klientom przedsiębiorstwo rozwija się, a w oparciu o długoterminowe relacje z klientami buduje wieloletni sukces rynkowy.

Zdobycie nowego Klienta kosztuje siedem razy więcej niż utrzymanie istniejącego. A zatem należy robić wszystko, co możliwe, żeby zatrzymać dotychczasowych Klientów.

CRM to strategia biznesowa koncentrująca się na kliencie i mająca na celu utworzenie i utrzymanie z nim bliskiego kontaktu w długiej perspektywie czasu. Każdy pojedynczy kontakt z klientem traktowany jest jako część ciągłej relacji, co wzmacnia lojalność i zaufanie Klienta.

Aby dobrze działać, strategia ta musi być wsparta skutecznym systemem do zarządzania relacjami z klientami - CRM.

Oferujemy kompletne i elastyczne rozwiązania CRM, dostosowane do indywidualnych potrzeb najbardziej wymagających Klientów, które pozwalają sprostać rosnącym wymaganiom rynku i szybko uzyskać mierzalne korzyści ekonomiczne.

Proponowane przez nas rozwiązania bazujące na wieloletnim doświadczeniu, znajomości procesów funkcjonowania przedsiębiorstw na różnych rynkach i w różnych branżach, sprawdzają się w każdej firmie (np. z sektora finansowego, produkcyjnego, usługowego).

Nie ma znaczenia, z jakich baz danych korzysta Klient, czy też jakie wykorzystuje systemy podstawowe - system CRM będzie całkowicie zintegrowany z nimi i łatwy w obsłudze.

Systemy CRM „szyjemy na miarę”, co oznacza uwzględnienie indywidualnych potrzeb i szczególnych wymagań już na etapie projektowania systemu. Każde wdrożenie poprzedza dogłębna analiza procesów biznesowych funkcjonujących w przedsiębiorstwie i kompleksowa rekomendacja w zakresie ich ulepszenia i optymalizacji.

Naszą ofertę kierujemy do firm, w których Klient, jego potrzeby i wymagania stawiane są na pierwszym miejscu.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania kosztami i efektywnością finansową ukierunkowane na identyfikację obszarów optymalizacji kosztowej i usprawnień w zakresie wykorzystania zasobów finansowych oraz zapewnienie długoterminowej poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przeprowadzamy kompleksowe przeglądy Spółek mające na celu rozpoznanie obszarów nieefektywności, które odpowiednio zarządzanie mogą być potencjalnym źródłem oszczędności i poprawy rentowności.

Realizujemy projekty z zakresu kontroli i optymalizacji kosztów, doradzamy w zakresie raportowania na potrzeby zarządzania kosztami, a w szczególności realizujemy następujące projekty z zakresu zarządzania efektywnością finansową:

 • Wdrażanie narzędzi planowania operacyjnego i finansowego;

 • Wsparcie przy opracowaniu procesu wyznaczania i realizacji celów oraz zadań i sposobów ich delegowania w organizacji;

 • Realizacja projektów z zakresu budowania modelu efektywności firmy;

 • Wskazanie ośrodków odpowiedzialności za efektywność w obszarze działalności operacyjnej, kosztów i wyników w ramach przedsiębiorstwa;

 • Implementacja metod budżetowania efektywności;

 • Weryfikacja i planowanie zmian w systemach rachunkowości kosztów, które wspomagają procesy budżetowania i kontroli działalności;

 • Wsparcie w procesie opracowywania i wdrażania systemów sprawozdawczości zarządczej;

 • Wsparcie przy opracowywaniu i wdrażaniu programów oceny efektywności operacyjnej;

 • Wparcie przy opracowywaniu i wdrażaniu programów oceny oraz motywacji pracowników.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania kosztami i efektywnością biznesową. Nasze wsparcie ma na celu usprawnienie zarządzania firmą, optymalizację kosztową i zwiększenie efektywności kluczowych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Doradztwo w procesie opracowywania planów operacyjnych i strategicznych;

 • Doradztwo w zakresie budowania i wdrażania strategii biznesowej;

 • Doradztwo w zakresie opracowywania najbardziej efektywnych struktur organizacyjnych dostosowanych do modelu biznesowego danej organizacji;

 • Ocena możliwości realizacji zamierzeń strategicznych poprzez badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na przedsiębiorstwo;

 • Przeprowadzanie kompleksowych analiz kosztów, korzyści, szans i zagrożeń przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod;

 • Zarządzanie efektywnością firmy poprzez wykorzystanie kluczowych wskaźników finansowych i niefinansowych, które pozwalają ocenić stopień realizacji strategii biznesowej oraz pozycję organizacji względem innych podmiotów działających na tym samym rynku;

 • Opracowywanie i implementacja systemu pomiaru efektywności w przedsiębiorstwie;

 • Kompleksowe zarządzanie kosztami (wsparcie w procesie budżetowania, wsparcie przy opracowaniu odpowiednich systemów prognozowania, implementacja systemów kontroli);

 • Wdrożenie procesów zarządzania kosztami w kluczowych obszarach firmy, mające na celu zoptymalizowanie wykorzystywania dostępnych zasobów;

 • Doradztwo w zakresie optymalizacji systemu informatycznego finansowo-księgowego;

 • Doradztwo w zakresie reorganizacji finansowej;

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (opracowanie strategii działania w obszarze HR, wsparcie w zakresie optymalizacji procesu rekrutacji, wsparcie w opracowaniu ścieżki rozwoju kariery, wsparcie w procesie wdrożenia odpowiednich systemów motywacyjnych); 

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw (optymalizacja kosztowa, zarządzanie ryzykiem, wsparcie w procesie optymalizacji funkcji logistycznych, tzw. Lean Management);

 • Zarządzanie zmianą (doradztwo w zakresie optymalnych sposobów dokonywania zmian w biznesie).

Każdy, nawet bardzo sprawnie prowadzony biznes jest nieustannie narażony na różne ryzyka, które w przypadku ich materializacji mogą spowodować poważne i trudne do odwrócenia szkody. Nowoczesne firmy coraz częściej dostrzegają konieczność redukcji / eliminacji ryzyk i zapobiegania negatywnym skutkom zagrożeń i decydują się na zastosowanie rozwiązań minimalizujących ryzyka w swoich przedsiębiorstwach.

Odpowiednio zaprojektowane i wdrożone systemy zarządzania ryzykiem we współczesnych organizacjach są ważnym narzędziem wspomagającym zarządzane firmą, przyczyniają się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej firmy i przekładają się często na jej sukces rynkowy.

Mądrze zaprojektowany system zarządzania ryzykiem uwalnia kluczowe zasoby (pracowników) przedsiębiorstwa od ciągłego monitorowania i identyfikowania obszarów potencjalnych ryzyk, a także od poświęcania czasu pracy na „ratowanie” sytuacji, w przypadku gdy dojdzie do materializacji określonych ryzyk. Dobrze działający system zarządzania ryzykiem korporacyjnym powala na skoncentrowanie kluczowych zasobów firmy na podstawowej, dochodowej działalności operacyjnej, bez konieczności poświęcania czasu na zadania z obszaru zarządzania ryzykiem.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu projektowania i wdrażania systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a w szczególności:

 • Wsparcie z procesie wdrażania programów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM);

 • Przygotowywanie planów zapobiegania i redukcji ryzyk;

 • Opracowanie metod oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i potencjału jego materializacji;

 • Opracowanie i implementacja procedur, procesów i programów zarządzania ryzykiem operacyjnym;

 • Projektowanie i implementacja systemów kontroli wewnętrznej;

 • Weryfikacja zgodności zaimplementowanych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym z obowiązującymi standardami i przepisami prawa;

 • Przegląd stosowanych środków bezpieczeństwa i kontroli oraz programów ubezpieczeniowych;

 • Opracowywanie rozwiązań mających na celu mierzenie efektywności i skuteczności działania systemów zarządzania ryzykiem;

 • Badanie mające na celu identyfikację obszarów ryzyka w przedsiębiorstwie (ryzyka operacyjnego, projektowego).

„… kontrola zawsze jest lepsza niż zaufanie.”[1]

Kontrola jest tym rodzajem działania, którego naczelnym celem jest regulowanie i korygowanie wszelkich czynności dla zapewnienia ich sprawności i skuteczności. Bez sprawdzenia i regulowania przebiegu procesów pracy nie można mieć pewności, że doprowadzą one do osiągnięcia wyznaczonego, względnie zamierzonego celu, czyli że będą sprawne i skuteczne. Wszelkie działania ludzkie są bowiem zawodne, a układów technicznych, czy społecznych, działających absolutnie niezawodnie człowiek nie potrafi budować.

Ponad to człowiek jest istotą ułomną i już Platon powiedział:

 „… nikt nie jest z dobrej woli uczciwy, tylko albo odwagi nie ma, albo jest za stary, albo pod wpływem jakiejś innej niemocy gani nieuczciwe postępowanie, bo go na nieuczciwość nie stać.”[2]

Celem szeroko rozumianego nadzoru bankowego i kontroli bankowej jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa systemu bankowego jako całości. Zadaniem podtrzymanie społecznego przekonania o stabilności systemu bankowego, ograniczenie pojawiającego się ryzyka działalności banków, zapobieganie niewypłacalności i ochronie wierzycieli. 

Zasadnicze znaczenie dla ostrożnego działania banku oraz wzmacniania stabilności systemu finansowego jako całości ma  utworzenie systemu efektywnych czynników kontrolnych, które pozwalają na zarządzanie bankiem jako instytucją oraz stanowią fundament bezpiecznych i solidnych operacji bankowych. System taki pomaga w zapewnieniu przestrzegania przez bank ustaw i przepisów, jak również wewnętrznych zasad, planów, reguł i procedur oraz zmniejszenia ryzyka nieoczekiwanych strat lub szkody dla reputacji banku.

W dobie współczesnej gospodarki, nadużycia gospodarcze są częstym zjawiskiem i powszechnym ryzykiem, które powinno być na bieżąco monitorowane i minimalizowane przy zastosowaniu dostępnych środków.

Nadużycia gospodarcze mogą spowodować trudne do odwrócenia straty w wielu obszarach - mogą ujemnie płynąć nie tylko na zyski Spółki, ale także obniżyć morale pracowników, czy np. zniszczyć reputację firmy.

Mając powyższe na uwadze, aby zminimalizować ryzyko ewentualnych strat w przyszłości, zalecamy aktywne podejście do kwestii zapobiegania nadużyciom gospodarczym poprzez wprowadzenie skutecznego systemu mającego na celu zapobieganie nadużyciom, monitorowanie i kontrolowanie poprawności i skuteczności działania systemu.

Posiadamy specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania programów minimalizujących ryzyko nadużyć gospodarczych, jak i implementacji rozwiązań mających na celu bieżącą kontrolę i monitoring skuteczności i poprawności działania programów przeciwko nadużyciom.

Projekt zaczynamy od opracowania strategii zwiększającej odporność organizacji na nadużycia, następnie przeprowadzamy kompleksowe badanie spółki w celu identyfikacji i oszacowania ryzyka nadużyć, w rezultacie identyfikujemy obszary wymagające usprawnienia i rekomendujemy optymalne rozwiązania. Kolejnym krokiem jest wdrożenie zaproponowanych rozwiązań oraz bieżący monitoring zaimplementowanych rozwiązań.

Prowadzimy kompleksowe usługi audytu wewnętrznego ukierunkowane na identyfikację i minimalizację ryzyka nadużyć gospodarczych, opracowanie i wdrażanie strategii zapobiegania nadużyciom gospodarczym oraz weryfikację pracowników pod kątem przestrzegania przez nich obowiązujących zasad korporacyjnych i przepisów w obszarze przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu projektów, wiemy jak ważna jest sprawna współpraca z kadrą zarządczą, jak również deklarujemy gotowość do pomocy w zakresie podejmowania kluczowych decyzji zarządczych zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

Ponadto, badamy efektywność i prawidłowość działania komórki audytu wewnętrznego, pomagamy usprawnić funkcjonowanie tej jednostki, jak również w uzasadnionych przypadkach rekomendujemy outsourcing funkcji audytu wewnętrznego.

Oferujemy usługi doradcze w następującym zakresie:

 • Analiza zapisów księgowych, dokumentacji, transakcji;

 • Przeprowadzanie kompleksowych przeglądów w zakresie zgodności istniejących procedur z obowiązującymi regulacjami;

 • Identyfikacja nieprawidłowości księgowych;

 • Wsparcie w usprawnianiu procesów i systemów kontroli celem redukcji ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości;

 • Analiza łańcucha dostaw;

 • Weryfikacja kontrahentów;

 • Weryfikacja pracowników;

 • Przegląd funkcji audytu wewnętrznego w Spółce ukierunkowany na usprawnienie jego działania;

 • Porównanie funkcji audytu w Spółce z rozwiązaniami przyjętymi przez podobne spółki w tej samej branży;

 • Usprawnienie funkcji audytu wewnętrznego;

 • Doradztwo i wsparcie w opracowaniu właściwych wytycznych dla audytu wewnętrznego;

 • Wsparcie w procesie rekrutacji odpowiednich kandydatów do zespołu ds. audytu wewnętrznego;

 • Outsourcing audytu wewnętrznego (gdy tworzenie funkcji audytu wewnętrznego jest nieopłacalne).

Świadczymy profesjonalne usługi polegające na wykrywaniu i zapobieganiu nadużyciom gospodarczym.

Powołaliśmy zespół ekspertów, który łączy szeroką wiedzę w obszarze finansów i prawa gospodarczego ze znajomością nowoczesnych metod wykrywania i zapobiegania nadużyciom gospodarczym. Prowadzimy kompleksowe śledztwa w imieniu akcjonariuszy, zarządów, organów regulacyjnych i innych zainteresowanych stron dotyczące nadużyć gospodarczych.

Służymy wsparciem i profesjonalnym doradztwem tam, gdzie doszło do poważnego złamania powszechnie obowiązujących reguł przyjętych przez uczestników wolnego rynku. Pomagamy spółkom, które są stroną sporu sądowego, doświadczyły korupcji, kradzieży aktywów, gdzie istnieje podejrzenie manipulacji księgowych i finansowych, nadużycia w przetargach, fałszowania danych finansowych, prania brudnych pieniędzy, czy naruszenia etyki w obrębie organizacji. Wdrażamy rozwiązania pozwalające na szybką identyfikację takich zdarzeń oraz redukcję prawdopodobieństwa ich wystąpienia w przyszłości.

Świadczymy między innymi następujące usługi:

 • Prowadzenie śledztw i przeglądów w zakresie nadużyć gospodarczych;

 • Wdrażanie procedur w zakresie przeciwdziałania „praniu pieniędzy”;

 • Prowadzenie dochodzeń związanych z niewypłacalnością;

 • Przeprowadzanie kompleksowych przeglądów w zakresie zgodności procedur z obowiązującymi regulacjami;

 • Pozyskiwanie / odzyskiwanie danych elektronicznych i badanie elektronicznego materiału dowodowego;

 • Świadczenie usług wywiadowczych;

 • Analiza dowodów;

 • Tworzenie raportów i ekspertyz oraz innych analiz w celu wsparcia działań zapobieganiu nadużyciom gospodarczych;

 • Wsparcie w usprawnianiu procesów i systemów kontroli celem redukcji ryzyka wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, niektóre podmioty mają obowiązek sporządzić i wdrożyć wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania „praniu pieniędzy” oraz finansowaniu terroryzmu. Zatem przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu i „praniu pieniędzy” to nie tylko metoda prewencyjnej walki z przestępczością, ale również źródło dodatkowych, uciążliwych obowiązków dla przedsiębiorców.

Prawidłowo sporządzona procedura powinna obejmować: przedstawienie metod analizy ryzyka, sposobu rejestracji transakcji i raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, określenie sposobu wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku i zamrożenia wartości majątkowych i wiele innych.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • Opracowanie Procedury w zakresie przeciwdziałania „praniu pieniędzy” oraz finansowaniu terroryzmu;

 • Bieżąca aktualizacja Procedury, stosownie do zmian obowiązujących przepisów w tym zakresie;

 • Przegląd Spółki pod kątem przestrzegania Procedury przeciwdziałania "praniu pieniędzy"

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie przeprowadzania audytów śledczych. Powołaliśmy zespół ekspertów, który łączy szeroką wiedzę w obszarze finansów i prawa gospodarczego ze znajomością nowoczesnych technik śledczych.

Posiadamy szerokie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu nadużyć i malwersacji w organizacjach. Naszym zadaniem jest identyfikacja obszarów nadużyć finansowych, łagodzenie negatywnych skutków tych zdarzeń oraz wskazanie osób bezpośrednio odpowiedzialnych.

Prowadzimy kompleksowe śledztwa w imieniu akcjonariuszy, organów regulacyjnych, zarządów i innych zainteresowanych stron w zakresie nadużyć gospodarczych.

Służymy profesjonalnym wsparciem tam, gdzie doszło do poważnego złamania powszechnie obowiązujących reguł przyjętych przez uczestników wolnego rynku. Pomagamy spółkom, które doświadczyły korupcji, kradzieży aktywów, gdzie istnieje podejrzenie manipulacji księgowych i finansowych, nadużycia w przetargach, fałszowania danych finansowych, prania brudnych pieniędzy, czy naruszenia etyki w obrębie organizacji. Wdrażamy rozwiązania pozwalające na szybką identyfikację takich zdarzeń oraz redukcję prawdopodobieństwa ich wystąpienia w przyszłości.

Świadczymy między innymi następujące usługi:

 • Prowadzenie śledztw i przeglądów w zakresie nadużyć gospodarczych;

 • Prowadzenie dochodzeń związanych z niewypłacalnością i bankructwem;

 • Świadczenie usług wywiadowczych;

 • Przeprowadzenie przesłuchań;

 • Pozyskiwanie / odzyskiwanie danych elektronicznych;

 • Przeprowadzanie kompleksowych analiz danych elektronicznych w celu zdobycia dowodów;

 • Analiza zapisów księgowych, dokumentacji, przebiegu transakcji;

 • Kontakty oraz współpraca z organami ścigania / regulacyjnymi;

 • Sprawdzanie kontrahentów i łańcucha dostaw;

 • Weryfikacja i kontrola pracowników.

Metoda porównawcza to proces polegający na porównaniu wielkości jakie możemy określić w wycenianym przedsiębiorstwie z wartościami spotykanymi w szerszej grupie przedsiębiorstw o zbliżonej specyfice. Dokonując wyceny należy wyznaczyć relatywną pozycję wycenianego przedsiębiorstwa względem grupy odniesienia oraz estymacja wskaźnika nie obserwowanego lub badanego u analizowanego podmiotu, który występuje w grupie odniesienia na bazie pozostałych wskaźników. Takim niewystępującym wskaźnikiem może być wycena rynkowa.

Metoda porównawcza bazuje głównie na analizie podstawowych wskaźników finansowych charakteryzujących dane przedsięwzięcie oraz wycenach i wartościach wskaźników finansowych przedsięwzięć wchodzących w skład średniej lub mediany z grupy służącej jako punkt odniesienia do przeprowadzanej analizy. Wycena przedsiębiorstwa na bazie metody porównawczej polega na porównaniu kształtowania się wyceny rynkowej tego przedsiębiorstwa na tle podmiotów porównywalnych pod względem branży, wielkości, a także innych charakteryzujących parametrów. Parametry można podzielić na dwie podstawowe grupy z których pierwsza odnosi się do ryzyka jakim cechuje się dany podmiot. Istotne są tu poziomy dźwigni finansowej i operacyjnej, struktura zadłużenia, poziomy płynności i wypłacalności jak również inne parametry decydujące o poziomie ryzyka i możliwości kontynuacji działalności w przyszłych okresach przez przedsiębiorstwo. Nie należy zatem porównywać ze sobą przedsiębiorstw o znacząco różnych strukturach finansowych i ratingach kredytowych. Druga grupa parametrów to czynniki decydujące o perspektywach przedsiębiorstwa i potencjalnym tempie wzrostu w przyszłych okresach. Ważną rolę odgrywa tu zarówno posiadany model biznesowy, jak i pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa.

Przydatnym narzędziem do oceny stopnia porównywalności poszczególnych podmiotów jest analiza wskaźnikowa, która w dużym stopniu pozwala w szybki i prosty sposób dokonać porównania poszczególnych podmiotów i głównych parametrów o charakterze ilościowym cechujących ich działalność. W przypadku braku odpowiedniej ilości przedsiębiorstw o zbliżonych parametrach do analizowanego podmiotu dopuszczalne jest uwzględnienie podmiotów o mniej zbieżnych parametrach i wzbogacenie procesu doboru przedsiębiorstw o przypisanie poszczególnym podmiotom wag powiązanych ze stopniem ich porównywalności.

Bazą wyceny mogą być różne parametry przedsiębiorstwa. Najczęściej używane do tego celu są zysk netto, wolne przepływy pieniężne (FCF), zysk operacyjny (EBIT) oraz zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA). Należy jednak uwzględnić ewentualne korektach wynikających ze zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, jakie mogą wpłynąć na wyniki przedsiębiorstw z grupy porównawczej.

Wyliczenie mnożników powinno polegać na wyliczeniu wskaźników dla porównywalnych podmiotów gospodarczych, będących stosunkiem ich wartości rynkowej (P– wartość rynkowa kapitałów własnych) lub wartości całego przedsiębiorstwa (EV– suma rynkowej wartości kapitałów własnych oraz rynkowej wartości długu netto) do danego parametru charakteryzującego przedsiębiorstwo. Mnożniki dla porównywalnych przedsiębiorstw powinny mieć zbliżone względem siebie wartości.

W przypadku konstrukcji wskaźników opartych na wartości całego przedsiębiorstwa należy pamiętać o dokonaniu korekty wyceny przedsiębiorstwa o wartość rynkową jego zadłużenia. Do głównych wskaźników na bazie jakich dokonywana jest wycena, należy:

Wartość Przedsiębiorstwa (Enterprise Value - EV) do EBITDA (EV/EBITDA) oraz Wartość Rynkowa do zysku netto (P/E).

W praktyce spotykane jest również zastępowanie bazy wyceny będącej średnią lub medianą z grupy podmiotów porównywalnych parametrem przyjętym arbitralnie przez dokonującego wycenę, czy przyjmowanie arbitralnie wartości skrajnych. Dzieje się tak zazwyczaj gdy dokonujący wyceny ma trudności ze wskazaniem podmiotów które można by uznać za porównywalne do wycenianego przedsiębiorstwa. Wycena taka jest obarczone jednak ponadprzeciętnym poziomem ryzyka

Przeprowadzane porównanie powinno odnosić się do przedsiębiorstw notowanych na giełdach papierów wartościowych zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Ponadto powinno również odnosić się do wycen przedsiębiorstw i ich parametrów w transakcjach na rynku prywatnym. Wydzielona zostać może także podgrupa odnosząca się do transakcji pakietowych na rynku publicznym. Wg tej metody wartość przedsiębiorstwa jest iloczynem bazy wyceny i mnożnika charakterystycznego dla grupy podmiotów porównywalnych.

Metody porównawcze pozwalają określić możliwą w danym momencie cenę sprzedaży aktywa na podstawie cen podobnych aktywów (transakcji porównywalnych). W wypadku wyceny przedsiębiorstwa metodami porównawczymi nie jest zatem określana jego wartość wewnętrzna, tylko tzw. wartość godziwa (możliwa do uzyskania cena) w danych warunkach rynkowych.

Wartość aktywów wycenianych metodami porównawczymi uzyskuje się porównując cenę podobnych aktywów w odniesieniu do zmiennych ekonomicznych (sprowadzonych do porównywalności) takich jak zyski, przepływy finansowe, przychody czy wartość księgowa.

Cena aktywów w zestawieniu do zmiennych ekonomicznych daje możliwość porównania wskaźników finansowych (metoda zwana metodą wskaźnikowa lub mnożnikowa). Sporządzając wycenę stosuje się prognozowane wartości danego wskaźnika, ale również bieżące i historyczne. W konsekwencji niezbędne jest przygotowanie prognozy sprawozdań finansowych. Ponadto, do sporządzenia wyceny porównawczej stosuje się często więcej niż jeden wskaźnik i z uzyskanych rezultatów, np. wyciąga średnią.

etody zysków rezydualnych są drugą grupą metod dochodowych, obok metod zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Metody zysków rezydualnych są wykorzystywane zarówno do wyceny przedsiębiorstw, jak i do oceny efektywności poszczególnych jednostek organizacyjnych (zakładów).

Metoda wartości rezydualnej pozwala wskazać przedsiębiorstwa, które wykazują zyski księgowe, ale nie zarabiają wystarczająco dużo, aby pokryć koszt alternatywny zaangażowania kapitału dla właścicieli. Metodologia wyceny metodami zysków rezydualnych używa kategorii zysku ekonomicznego dla właścicieli kapitału, który jest liczony, jako zysk minus alternatywny koszt kapitału. Zarówno zysk, jak i koszt kapitału jest inny w zależności od zastosowanej metody.

Wycena przedsiębiorstwa (analiza) na bazie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (wycena DCF ) to wycena opierająca się na strukturze oraz wielkości strumieni pieniężnych generowanych przez działalność operacyjną i zdarzenia nadzwyczajne jakie zachodzą w przedsiębiorstwie. W metodzie tej spotykamy proste modele, których zadaniem jest wskazanie przybliżonej wyceny analizowanego przedsiębiorstwa lub wstępnej wyceny rentowności rozważanego przedsięwzięcia, jak starające się określić poziom „wartości wewnętrznej” analizowanego przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia. Poziomy wyceny będące wynikiem zastosowania określonych metod podobnie jak w przypadku bardziej rozwiniętych podejść odnoszą się do średniego stanu rynku, natomiast wycena w skrajnych stanach rynku (szczyt hossy, dno bessy) może znacząco odbiegać od powyższego środkowego poziomu. Większość z opracowanych uniwersalnych metod wycen została opracowana dla przedsiębiorstw produkcyjnych, w przypadku których czynnikiem najbardziej skorelowanym z wyceną jest poziom generowanych przez przedsiębiorstwo wolnych przepływów pieniężnych, zysków operacyjnych, czy zysków netto. W przypadku wielu rodzajów przedsiębiorstw wyższy stopień korelacji z wyceną mogą jednak posiadać inne czynniki. Jest to częste w przypadku przedsiębiorstw działających w niszach rynkowych, czy posiadających specyficzny model biznesowy. Zatem pomimo, że poziom generowanych zysków i przepływów będzie miał wysoką korelacją z wartością przedsiębiorstwa, to w niektórych przypadkach lub okresach może nie stanowić on najlepszej bazy do ustalenia wyceny przedsiębiorstwa. Należy więc przy dokonywaniu wyceny uwzględnić to, że powszechnie stosowane metody wycen oparte na generowanych przez podmiot przepływach pieniężnych zostały opracowane głównie na potrzeby wyceny przedsiębiorstw o klasycznym modelu biznesowym i wysokim stopniu stabilizacji. Dlatego też metody te mogą nie sprawdzać się w przypadku bardziej specyficznych podmiotów czy przedsięwzięć. Jednak wycena przedsiębiorstwa na bazie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest jedną z najbardziej uniwersalnych metod i przy odpowiednim zastosowaniu pozwala na ocenę szerokiego spektrum podmiotów. Metoda ta jest również najbardziej odpowiednia do wyceny przedsiębiorstw przeżywających trudności finansowe lub przechodzące proces restrukturyzacji, a także będących w trakcie zmiany modelu biznesowego.

Główną metodą wyceny przedsiębiorstwa na bazie zdyskontowanych przepływów pieniężnych jest model dwufazowy, który po początkowym okresie zmiennej dynamiki zakłada stabilizację przedsięwzięcia i stałą stopę wzrostu. Model ten uwzględnia również korektę o wartość aktywów nieoperacyjnych. Zaletą tej metody jest zastosowanie jako podstawy do dokonania wyceny przepływów pieniężnych zamiast zysków księgowych.

Do głównych założeń jakie wpływają w tej metodzie na poziom uzyskiwanej wartości wyceny przedsiębiorstwa są:

 • poziom skali działalności w poszczególnych latach prognozy szczegółowej,

 • dynamika marż na głównych poziomach sprawozdawczych,

 • poziom wymaganych inwestycji,

 • dynamika cykli rotacji,

 • planowana i możliwa do uzyskania struktura finansowania,

 • poziom wzrostu w okresie rezydualnym,

W celu przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa na bazie metody DCF należy dokonać następujących założeń i obliczeń. Po pierwsze należy obliczyć średni ważony koszt kapitału inwestowanego w przedsięwzięcie, który w późniejszych obliczeniach posłuży jako stopa dyskontowa. Następnie należy obliczyć poszczególne wartości przepływów pieniężnych generowanych przez dane przedsięwzięcie oraz wyestymować (określić ile coś będzie kosztowało w przyszłości) poziom stopy wzrostu, który posłuży do obliczeń odnoszących się do fazy stabilnego rozwoju. Wartość generowana przez fazę stabilnego wzrostu jest określana jako wartość rezydualna i w wielu przypadkach stanowi ona główny składnik wyceny, szczególnie gdy okres objęty szczegółową prognozą był krótki. Wartość przedsiębiorstwa, obliczana na bazie metody zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych, jest wypadkową przyszłych, prognozowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej jakie zakłada dane przedsiębiorstwo, a także inwestycje związane z ich uzyskaniem oraz ryzyka wyrażonego za pomocą średnioważonego kosztu kapitału.

W praktyce istnieją dwa podejścia dotyczące obliczania poszczególnych wartości niezbędnych do wyliczenia przyszłych przepływów pieniężnych. Metoda pierwsza jest oparta na analizie jakościowej. W metodzie tej tworzony jest szczegółowy model opisujący poszczególne przyszłe pozycje bilansowe, zyski oraz przepływy pieniężne na bazie dokładnego zaprognozowania wszystkich głównych czynników wpływających na kształtowanie się powyższych pozycji. Metoda druga oparta jest głównie na ilościowych metodach statystycznych, z mniejszą wagą analizy ilościowej. Podczas przeprowadzania wyceny następuje dyskontowanie prognozowanych przepływów pieniężnych, które przedsiębiorstwo będzie generować w celu uwzględnienia kosztu pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z jego działalnością.

Zmienną uwzględnianą w wycenie DCF jest również wartość rezydualna. Poza przepływami generowanymi w okresie szczegółowej prognozy, to właśnie ona stanowi o wartości przedsiębiorstwa. Bazę do obliczenia wartości rezydualnej tak aby wyeliminowane zostały z niego wartości o charakterze nadzwyczajnym oraz aby wielkość amortyzacji została zrównana z poziomem inwestycji odtworzeniowych stanowią zestandaryzowane przepływy. Zarówno FCF osiągany w kolejnych latach projekcji jaki i wartość rezydualna są dyskontowane przez stopę dyskonta powstałą na bazie WACC w celu uzyskania ich bieżącej wartości. Sporządzone projekcje bazują jednak na szeregu szczegółowych założeń, których realizacja powiązana jest z ryzykiem.

Ponieważ istnieją różnego rodzaju przedsiębiorstwa należy uwzględniać, że ich wycena i jej realność jest bezpośrednio zależna od realizacji przyjętych założeń odnośnie wielkości przepływów generowanych przez przedsiębiorstwo oraz pozostałych zakładanych zmiennych. Dla obiektywnej prezentacji wyceny należałoby dokonać wyceny przedsiębiorstwa zakładając różne warianty założeń i przedstawiania wyceny w postaci przedziału z uwzględnieniem prawdopodobieństwa osiągnięcia poszczególnych poziomów oraz zaznaczeniem głównych czynników decydujących o ich osiągnięciu. Jednak ze względu na koszty związane z takimi działania nie wykonuje się takich wariantowych wycen.

Drugą metodologię dającą przy prawidłowym zastosowaniu identyczny wynik wyceny jak metoda oparta na dyskontowaniu FCF jest oparta na dyskontowaniu zysku ekonomicznego (ekonomicznej wartości dodanej – EVA).

Wycena DCF z wykorzystaniem ekonomicznej wartości dodanej (EVA).

Wartość przedsiębiorstwa to według tej metodologii suma zainwestowanego kapitału powiększona o bieżącą wartość przyszłych zysków ekonomicznych: WP = IC + PV (EVA) + PV (RVEVA)WP – całkowita wartość przedsiębiorstwa (po odjęciu od IC długu oprocentowanego byłaby to wartość dla właścicieli (akcjonariuszy)IC – zainwestowany kapitał. W oparciu o sprawozdanie finansowe -pasywa- określa się go jako suma kapitałów własnych, pozycje quasi-kapitałowe jak np. odroczony podatek dochodowy oraz oprocentowane zobowiązania, w tym również z tytułu leasingu EVA – ekonomiczne wartości dodane/zyski ekonomiczne w okresie ściśle oznaczonej prognozy RVEVA – wartość rezydualna liczona w oparciu o EVA znormalizowane i pierwsze po okresie prognozy.

EVAn = ICn BEG x (ROICn – WACCn)EVAn – ekonomiczna wartość dodana dla n-tego okresuROICn – stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału liczona z formuły ROICn = NOPATn/ICn BEG, gdzie NOPATn to zysk operacyjny netto po opodatkowaniu rzeczywiście zapłaconym podatkiem za dany rok nICn BEG – zainwestowany kapitał na początek roku n

W odróżnieniu do wycen metodami porównawczymi, które pozwalają określić wartość godziwą, czyli najbardziej prawdopodobną cenę transakcji – metody dochodowe pozwalają na oszacowanie wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa. W metodach dochodowych do wyceny stosowane są prognozowane wyniki finansowe, które właściciel mógłby otrzymać w związku z posiadaniem danej firmy. W konsekwencji, przedsiębiorstwo wyceniane jest analogicznie do generującej zyski inwestycji.

W grupie metod dochodowych, należy wyróżnić dwie zbiorcze kategorie, tj.:

 1. metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. Discounted Cash Flow, DCF)

 2. metody zysków rezydualnych (ang. Residual Income, RI).

Do metod zdyskontowanych przepływów pieniężnych zalicza się:

 • metodę dywidendową, ang. Dividend Discount Model, DDM,

 • metodę wolnych przepływów pieniężnych dla dostarczycieli kapitału własnego, ang. Free Cash Flow to Equity, FCFE,

 • metodę wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli firmy (dostarczycieli kapitału własnego oraz wierzycieli), ang. Free Cash Flow to Firm, FCFE.

Przy zastosowaniu metod dochodowych wykorzystuje się dyskontowanie przyszłych przepływów pieniężnych tj. na ustaleniu ich wartości bieżącej. Za przepływy pieniężne należy uznać dodatnie i ujemne przepływy gotówki związane z danym aktywem. Przepływy pieniężne można podzielić na dwa rodzaje:

 • okresowe przepływy pieniężne – np. przedsiębiorstwo wypłaca dywidendę lub generuje przepływy pieniężne w danym okresie czasu, obligacja daje odsetki, mieszkanie generuje przychody z najmu,

 • wartość końcową – np. wartość, za którą można sprzedać przedsiębiorstwo (udziały, akcje) po okresie inwestycji, wartość wykupu obligacji, czy cena sprzedaży mieszkania;

Określając bieżącą wartość przepływów należy zsumować zdyskontowaną wartość wszystkich oczekiwanych w przyszłości przepływów pieniężnych, związanych z danym aktywem. Stopa dyskontowa składa się dwóch składników:

 • stopy wolnej od ryzyka – stopy zwrotu aktywów wolnych od ryzyka (w Polsce jako stopę wolną od ryzyka dla wycen przyjmuje się najczęściej stopę WIBOR lub pięcioletnią stopę procentową obligacji Skarbu Państwa),

 • premii za ryzyko.

Należy przyjąć, iż premia za ryzyko jest funkcją ryzyka. Czym wyższe ryzyko, tym wyższej stopy dyskontowej przepływów pieniężnych z danego aktywa oczekują potencjalni inwestorzy. W przypadku spółek, o premii od ryzyka decyduje w szczególności:

 • branża, w której działa przedsiębiorstwo – np. działalność w dojrzałej branży motoryzacyjnej, czy budowlanej, jest co do zasady mniej ryzykowna niż działalność w branży IT czy w dziedzinie nowoczesnych technologii,

 • struktura kapitału – z jednej strony nadmierne zadłużenie przedsiębiorstwa powoduje wzrost ryzyka, a więc i spadek wyceny, z drugiej strony, odpowiednie zadłużenie jest mile widziane i zwiększa wartość firmy, ponieważ pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zainwestowanych przez właścicieli środków,

 • wielkość spółki – z reguły firmy małe, rozpoczynające działalność są bardziej ryzykowne niż przedsiębiorstwa duże,

 • kompetencje zarządzających – czym wyższe kompetencje zarządu, rady nadzorczej i managerów firmy i czym lepszy podział obowiązków (w odróżnieniu od firm zarządzanych przez jedną osobę/właściciela) – tym, zazwyczaj, mniejsze ryzyko.

Grupa metod majątkowych wyceny przedsiębiorstw należy do najbardziej popularnych ze względu na intuicyjność. Metody majątkowe pozwalają określić wartość przedsiębiorstw zgodnie z wartością ich majątku (aktywów). Ich największą zaletą jest prostota obliczeń i łatwość zastosowania. Z drugiej strony metody majątkowe obarczone są licznymi wadami, które ograniczają możliwość ich zastosowania do niewielu przypadków (np. kiedy wspólnicy rozważają zamknięcie lub zmianę działalności przedsiębiorstwa).

Kluczowe wady metod majątkowych sprowadzają się do poniższych kwestii:

 • brak uwzględniania wartości niematerialnych przedsiębiorstwa – niektóre patenty, know-how, znaki towarowe, reputacja firmy, często stanowią wartości, których wycena może okazać się praktycznie niemożliwa;
 • brak uwzględniania możliwości generowania zysków przez firmę (i jej majątek). W przypadku większej zdolności do generowania zysków na podobnym majątku, tym wyższa powinna być wycena przedsiębiorstwa;
 • brak analizy faktu, że w przyszłości przedsiębiorstwo może wygrać w konkretne atrakcyjne projekty – kiedy inwestorzy wierzą, że przedsiębiorstwo może w przyszłości zrealizować wyjątkowo rentowne projekty, wtedy cena jaką są skłonni zapłacić za spółkę wzrasta.

Metody majątkowe możemy podzielić na:

 1. metoda wartości księgowej (inaczej historyczna, ewidencyjna) – w przypadku tej metody wartość określana jest poprzez proste odjęcie od sumy aktywów w bilansie przedsiębiorstwa wartości zobowiązań. Innym sposobem na uzyskanie wartości księgowej jest odczytanie w bilansie wartość kapitałów własnych;

 2. metoda skorygowanej wartości księgowej (inaczej metoda skorygowanych aktywów netto). Jest to metoda w której brane są pod uwagę skorygowane wartości aktywów i zobowiązań, zamiast wartości bilansowych. Korekty mają na celu sprowadzenie wartości majątku do wartości rynkowych;

 3. metoda odtworzeniową – wartość firmy określa się sumując wartość majątku według kosztów potrzebnych do odtworzenia majątku firmy o podobnym stopniu zużycia technicznego. Wartość poszczególnych składników majątku określa się porównując do cen rynkowych lub szacuje mnożąc cenę nowych składników skorygowaną o stopień zużycia składników w firmie. Od uzyskanej wartości odejmuje się wartość zobowiązań;

 4. metoda likwidacyjna (inaczej metoda upłynnienia). W przypadku metody likwidacyjnej majątek wyceniany jest po wartości likwidacyjnej, czyli wartości za jaką mógłby on zostać sprzedany po pomniejszeniu kosztów jego upłynnienia. Od uzyskanej wartości odejmuje się wartość zobowiązań. Metoda likwidacyjna jest stosowana w przypadku wyceny przedsiębiorstw w upadłości;

Metoda skorygowanych aktywów netto

Metoda skorygowanych aktywów netto jest jedną z majątkowych metod wyceny przedsiębiorstwa. Zdaniem specjalistów powinna być stosowana przede wszystkim przy wycenie udziałów większościowych. Z uwagi na niezbyt skomplikowane założenia niezbędne do jej przeprowadzenia jej najczęściej stosowana zwłaszcza przy dokonywaniu nieformalnych wycen przedsiębiorstwa. Z uwagi że pozycją wyjściową wyznaczanie wartości przedsiębiorstwa są jego aktywa netto wynika wiele wad tej metody, które w stopniu zależnym od przeznaczonych na wycenę zasobów (głównie pieniężnych i czasu) są korygowane w jej trakcie dokonywania wyceny.

Największe rozbieżności pomiędzy faktycznymi a bilansowymi wartościami spowodowane są przede wszystkim:

 • oparciem wyceny bilansowej na kosztach historycznych,
 • trudnościami z jednoznacznym zakwalifikowaniem niektórych pozycji do kapitałów własnych lub kapitałów obcych (rezerwy, fundusze specjalne, rozliczenia międzyokresowe).

Zatem aby otrzymać realną wartość przedsiębiorstwa należy dokonać korekt pozycji bilansowych. Dokonując korekt należy wziąć pod uwagę cel wyceny. Inne korekty będą dokonywane, gdy przedsiębiorstwo nabywana jest w celu odsprzedaży, połączenia, czy znaczącego przeorganizowania. Korekty zależą także od tego czy transakcja przejęcia udziałów/akcji odbywać się będzie w ramach grupy kapitałowej czy nie. Dokonuje się również oceny istotności pozycji bilansowych i aby ograniczyć koszty korekty mniej istotnych pozycji zazwyczaj się nie dokonuje.

Wycenę należy rozpocząć od ustalenia, czy wszystkie pozycje mają właściwe odzwierciedlenie w bilansie (przedsiębiorstwo dysponuje danym majątkiem, natomiast w księgach jest on już całkowicie w kosztach) i odwrotnie - czy pozycje umieszczone w bilansie nie są tylko pustymi zapisami. Ważne jest aby bilans stanowiący podstawę wyceny był aktualny.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, pozycje bilansu, a zatem korekty poszczególnych jego pozycji będą od tego uzależnione. W ustawie o rachunkowości wskazuje się "inna jednostka niż banki i zakłady ubezpieczeń", bank, czy też zakład ubezpieczeń.

Gdy wyceniamy inną jednostkę niż bank czy zakład ubezpieczeń pierwszą pozycją są wartości niematerialne i prawne. Zazwyczaj wyceniamy je w wartości rynkowej, jednak w przypadku, gdy są one niezbywalne to wyceniamy je w wartości 0 (zero). Jednakże gdy przedsiębiorstwo posiada np. niezbywalne licencje na oprogramowanie komputerowe, to w przypadku założenia kontynuowania działalności będą one przedstawiały wymierną wartość. Należy również wziąć pod uwagę, że większość kosztów prac rozwojowych nie może być aktywowana. Dlatego też w np. przedsiębiorstwach badawczych niezbędna może być znaczna korekta z tego tytułu.

Kolejną grupą są rzeczowe aktywa trwałe. Posiadane grunty są przeważnie wyceniane w sposób zaniżony - a urealnienie ich wartości (w górę) powoduje wzrost wartości wycenianego przedsiębiorstwa.  Problematyczna jest również wycena prawa do wieczystego użytkowania gruntów. Według ustawy z 21. sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stawka pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny gruntu. Kolejne opłaty wynoszą w zależności od celu użytkowania gruntu od 0,3% do 3% jego ceny. W przypadku prawa do wieczystego użytkowania gruntu w pozycji rzeczowe aktywa trwałe znajdziemy różnicę pomiędzy pierwszą (wyższą) a kolejnymi (niższymi) opłatami. Różnica ta będzie podlegać odpisom amortyzacyjnym zgodnie z ogólnymi zasadami. Zatem posiadanie prawa wieczystego użytkowania gruntów będzie podwyższać wartość wycenianego przedsiębiorstwa.

Jeśli istnieje rynek wtórny dla składników rzeczowych aktywów trwałych, należy uwzględnić cenę rynkową, gdyż odpisy amortyzacyjne obrazują formalne, a nie faktyczne zużycie tych składników. Można również wziąć pod uwagę cenę nowego środka trwałego z uwzględnieniem szeregu korekt (z tytułu zapóźnienia technologicznego, zużycia, opinii eksperta, uwarunkowań rynkowych, płynności rynku wtórnego itp.). Ważna jest również by uwzględnić w wycenie, że ceny rynkowe mogą się znacznie zmieniać w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego.

Przy wycenie należności mimo istniejących już rezerw, dodatkowo dokonuje się korekt "w dół", wynikających z niewystarczających rezerw. Należy również wykazać należności, które wynikają nie z konkretnych już zrealizowanych transakcji ale z umów które jednak nie mogą być ujęte w bilansie na dzień jego sporządzenia.

Wyceniając aktywa finansowe powinniśmy uwzględnić cenę rynkową udziałów i/lub akcji. W sytuacji, gdy rynek taki nie funkcjonuje, warto skorzystać z wyceny specjalisty. Wycena powinna obejmować wycenę jednostek, w których dana ma udziały/akcje, o ile ich wartość uzasadnia takie postępowanie.

Rozliczenia międzyokresowe czynne mogą również wymagać korekt. Przede wszystkim należy określić, czy ich alokacja w czasie jest prawidłowa i dokonać ewentualnych korekt z tego tytułu.

Należy sprawdzić, czy ujęte w bilansie zapasy faktycznie istnieją i czy sposób ich wyceny odpowiada wartości rynkowej. Konieczne jest także ustalenie, czy posiadane przez przedsiębiorstwo zapasy nie są przestarzałe, zepsute ani uszkodzone oraz nadmierne.

Wyceniając środki pieniężne należy zwrócić uwagę czy jest to gotówki czy może w tej pozycji występują także m.in. weksle oraz czeki z którymi łączy się ryzyko, które należy uwzględnić w odpowiednich korektach.

W przypadku zobowiązań należy przede wszystkim sprawdzić, czy nie są one niedoszacowane oraz czy nie występują zobowiązania pozabilansowe oraz jakie jest prawdopodobieństwo ich wymagalności. Zobowiązania takie dodatkowo będą pomniejszały wartość wycenianego przedsiębiorstwa. W wycenie należy także uwzględnić ewentualne pozabilansowe zobowiązania krzyżowe jeśli przedsiębiorstwo wchodzi w skład grupy kapitałowej a także zobowiązania z tytułu roszczeń, spraw sądowych, poręczeń itd..

Również ze zobowiązania podatkowe mogą powodować konieczność dokonania korekty. Przykładowo gdy w trakcie wyceny aktywa nabywanej jednostki zostały wycenione znacznie wyżej niż wynosiła ich wartość księgowa, a celem kupującego jest odsprzedaż, można dokonać odpowiedniej korekty "w dół". Działanie takie można uzasadnić wyższym podatkiem dochodowym (od sprzedaży aktywów o wyższej cenie rynkowej). Jednak w przypadku gdy wycena jest dokonywana w celu ustalenia wartości nabywanego przedsiębiorstwa a jego nabywca będzie kontynuował działalność korekta taka jest zbędna. Odpowiednie korekty powinny zostać dokonane również w odniesieniu do zobowiązania podatkowego pojawiające się pomiędzy zakończeniem ostatniego roku podatkowego a datą wyceny. Korekty te wpłyną na obniżenie wartości wycenianego przedsiębiorstwa.

W przypadku niewłaściwego oszacowania także rozliczenia międzyokresowe bierne mogą wymagać korekt. Typowym przykładem może być nieuwzględnienie opóźnionych faktur za usługi obce podwyższające koszty danego okresu.

Dodatkowo, gdy wyceny przedsiębiorstwa dokonuje się z zamiarem połączenia dwóch jednostek, pojawiają się korekty mające na celu zharmonizowanie podejścia rachunkowego stosowanego w każdym z łączących się przedsiębiorstw. Również konieczność wypłaty dywidendy czy zobowiązanie właścicieli do Często dokonuje się także korekt, które spowodowane są koniecznością wypłaty dywidend w przyszłości czy dokapitalizowania jednego z łączących się przedsiębiorstw przez stronę trzecią, będą wymagały korekt zwiększających lub zmniejszających wartość wyceny jednostki.

Do każdej wyceny przedsiębiorstwa należy podchodzić indywidualnie, gdyż może okazać się, że każda pozycja w bilansie może wymagać korekt dostosowujących ją do wartości rynkowej.

Pomimo, że wyceny dokonuje się na podstawie danych wynikających z bilansu, przepisów prawa lub zawartych umów metoda ta również nie jest pozbawiona pewnej dawki subiektywizmu ponieważ to dokonujący wycenę podejmuje decyzję o tym jakie korekty i w jakich wartościach zastosuje.

Wycena ma na celu oszacowanie wartości całego przedsiębiorstwa (EV) lub wartości kapitałów własnych przynależnych jego akcjonariuszom. Jest ona także niezbędnym elementem procedur prywatyzacyjnych, które ze względu na zmiany systemowe w Polsce miały i mają duże znaczenie. W procedurze prywatyzacji kapitałowej wycena jest podstawą określenia ceny sprzedaży akcji przedsiębiorstwa w ofercie zarówno na rynku publicznym jak i ograniczonym.

Również w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw dużą rolę odgrywają wyceny. Wyceniając przedsiębiorstwo w tych procesach oprócz typowych metod wyceny, należy zastosować specyficzne metody pozwalające na wycenę efektu synergii (nadwyżki wartości połączonych przedsiębiorstw nad sumą wartości tych firm jako oddzielnych podmiotów).

Wyceny przedsiębiorstw są wykorzystywane również przy zawieraniu umów ubezpieczeń majątkowych (gospodarczych) oraz pomocniczo w procesach sądowych – gospodarczych oraz cywilnych (spadkowych, rozwodowych). Stanowią również podstawę w ustalaniu zobowiązań podatkowych zarówno w podatkach dochodowych jak i pośrednich.

Łączenie się spółek kapitałowych, jako przypadek łączenia się spółek handlowych, polega na przeniesieniu majątku (aktywów i zobowiązań) spółki przejmowanej na inną spółkę (spółkę przejmującą) już istniejącą lub też na przeniesieniu majątku łączących się spółek na nowo utworzoną spółkę. Dotychczasowi udziałowcy (akcjonariusze) spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki otrzymują za przeniesiony majątek udziały (akcje) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej. Spółka przejmowana lub spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki tracą swój byt prawny.

Starając się przedstawić przyczyny łączenia spółek kapitałowych można wskazać szereg czynników obiektywnych, jak też subiektywnych, m.in.:

 • wykorzystanie efektu synergii z tytułu koncentracji kapitału,
 • wzmocnienie pozycji na rynku,
 • eliminacja konkurencji przez wrogie przejęcie,
 • skorzystania z możliwości przetrwania przy niepewnej pozycji na rynku lub słabych wynikach finansowych,
 • konieczność dokonania restrukturyzacji grupy kapitałowej z przyczyn finansowych, organizacyjnych, logistycznych czy też podatkowych[1].

Rozpatrując alternatywne procedury w zakresie łączenia spółek kapitałowych, w celu uzyskania zbliżonego efektu ekonomicznego, można wskazać:

 • procedury wymiany udziałów,
 • joint-ventures,
 • alianse strategiczne,
 • programy venture capital,
 • umowy licencyjne.

W niniejszej pracy zostanie przedstawiona analiza regulacji prawnych w zakresie:

 1. prawa handlowego: art. 491-527 k,s.h., Polska nie implementowała jeszcze dyrektywy Rady i Parlamentu nr 2005/56/EC z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych. Dyrektywa ta powinna być wdrożona do systemu prawnego państw członkowskich UE do 15 grudnia 2008 r.,
 2. prawa bilansowego: art. 44a-44d u.o.r. (od 1 stycznia 2002 r. wprowadzono regulacje dotyczące rozliczenia połączenia jednostek podlegających przepisom u.o.r., w tym spółek kapitałowych),
 3. prawa podatkowego: ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ordynacji Podatkowej. Przepisy zawarte w updop dotyczące opodatkowania dochodu z tytułu łączenia się spółek kapitałowych są następstwem implementacji dyrektywy Rady z dnia 23 lipca 1990 r. nr 90/434/EEC w sprawie wspólnego systemu opodatkowania połączeń, podziałów, wniesienia (transferu) aktywów oraz wymiany akcji między spółkami różnych państw członkowskich UE. W Traktacie Akcesyjnym zdefiniowano, iż w odniesieniu do Polski regulacja tej dyrektywy dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, a ewentualnym podatnikiem może być spółka akcyjna bądź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Polska nie implementowała jeszcze dyrektywy 2005/19/EC.

Przyjmuje się, iż procedura prawna łączenia spółek składa się z następujących etapów:

 1. Faza zarządcza - obejmuje m.in. następujące czynności przygotowawcze: sporządzenie planów połączenia oraz sprawozdań zarządów łączących się spółek, sporządzenie opinii przez biegłego, ogłoszenie planu połączenia,
 2. Faza właścicielska - obejmuje m.in. podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy) o łączeniu się spółki z inną spółką (innymi spólkami),
 3. Faza sądowa - obejmuje zgłoszenie połączenia do rejestru oraz dokonanie ogłoszenia o połączeniu.

Rozważając skutki podatkowe związane z procesem łączenia spółek kapitałowych należy stwierdzić, iż w art. 10 updop, ustawodawca wyodrębnił w kategoriach dochodu kwalifikowanego jako pochodzący z udziału w zyskach osób prawnych pewne przysporzenia majątkowe podlegające opodatkowaniu odnoszące się do specyficznej sytuacji w funkcjonowaniu spółek – tj. połączenia.

Szczególne zaakcentowanie połączenia spółek w całej regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika z faktu, że są to nadzwyczajne etapy w działalności tych podmiotów, stanowiące formy restrukturyzacji majątkowej, finansowej lub organizacyjnej i związane są z transferami majątku między odrębnymi podmiotami, co wymaga określonego podejścia podatkowego.

Należy jednak podkreślić, że jakkolwiek art. 10 updop wskazuje na zasady opodatkowania związane z połączeniem, zarówno w treści ustępu 1 (punkty 5 i 6), jak i w ustępach 2 i 4-5, to jednak zawarta w nim regulacja opodatkowania połączenia nie jest kompleksowa. Przepisy dotyczące zagadnień połączenia spółek usytuowane są także w innych częściach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych m.in.:

 • art. 7 updop - w zakresie rozliczenia straty podatkowej,
 • art. 12 updop - precyzujący zasady opodatkowania podziału i połączenia,
 • art. 16g updop - w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby amortyzacji podatkowej.

Rozproszenie przepisów w zakresie opodatkowania połączenia spółek, zarówno w treści samego art. 10 updop, jak i w innych przepisach ustawy, podyktowane jest z jednej strony koniecznością odniesienia się do zagadnień uregulowanych szczegółowo w innych częściach tej ustawy (strata podatkowa, amortyzacja), z drugiej jednak strony wynika z faktu, że w procesie połączenia odrębna ocena podatkowa powinna być dokonana wobec:

 • spółki przejmowanej,
 • wspólników spółki przejmowanej,
 • spółki przejmującej (nowo zawiązanej),
 • wspólników spółki przejmującej (nowo zawiązanej).

Przepisy podatkowe odnoszą się do każdej z tych kategorii podmiotów, ale regulacje w tym zakresie, z uwagi na podział updop na określone definicyjnie rozdziały występują w różnych miejscach ustawy.

Kształt obecnie obowiązujących przepisów w odniesieniu do połączenia spółek kapitałowych, w zasadzie przewidujących neutralność podatkową w procesach połączeń i podziałów, jest w części dostosowaniem do zaleceń unijnych[2], a po części odpowiedzią na postulaty doktryny i praktyki podatkowej[3]. Wprowadzenie odniesień do udziału w procesach połączeń spółek z innych krajów unijnych było efektem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i możliwym udziałem tych spółek w przedstawionych działaniach transformacyjnych[4].

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze dotyczące procesu restrukturyzacji, począwszy od przygotowania planu i harmonogramu przedsięwzięcia, poprzez doradztwo w trakcie trwania procesu restrukturyzacji, wsparcie przy opracowaniu optymalnej strategii rozwoju, planów wzrostu wartości biznesu i sukcesu rynkowego, aż po kompleksowe doradztwo potransakcyjne.

Nasze usługi obejmują zarówno doradztwo w procesie restrukturyzacji naprawczej, przeprowadzanej w przypadku utraty płynności, czy zagrożenia upadłością, a także restrukturyzacji rozwojowej, mającej na celu poprawę wyników finansowych przedsiębiorstwa, czy wzmocnienie jego pozycji konkurencyjnej.

Restrukturyzacja jest złożonym i skomplikowanym przedsięwzięciem, które oddziałuje na wiele procesów i działań w firmie, powodując często zmiany w zakresie działania spółki, jej struktury kapitałowej, organizacyjnej, a także struktury własnościowej.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, powołaliśmy interdyscyplinarny zespół, skupiający wykwalifikowanych specjalistów łączących wiedzę prawną, finansową, księgową i z obszaru IT z szeroką znajomością różnych dziedzin biznesu, który wspiera Klientów w realizacji procesów restrukturyzacji, reorganizacji, doradza w zakresie fuzji i przejęć, sprzedaży firm, sporządza prognozy finansowe, wyceny spółek i ewaluacje.

Nasze usługi w zakresie restrukturyzacji obejmują, między innymi:

 • Przegląd Spółki pod kątem przeprowadzenia procesu restrukturyzacji (audyt finansowy, operacyjny, strategiczny);

 • Wsparcie w tworzeniu planów strategicznych, programów rozwoju oraz programów restrukturyzacji;

 • Doradztwo w zakresie przeprowadzania procesów restrukturyzacji naprawczej oraz rozwojowej, w tym:

  • analiza Spółki, jej struktury organizacyjnej, posiadanych zasobów, wykorzystywanych technologii, sytuacji ekonomicznej i finansowej,

  • wskazanie celów strategicznych, misji i wizji,

  • identyfikacja potrzeb restrukturyzacyjnych,

  • zaproponowanie programu zmian w procesie restrukturyzacji,

  • opracowanie planu restrukturyzacji i harmonogramu wdrożenia,

  • opracowanie planu finansowego i określenie budżetu kosztów implementacji założeń planu restrukturyzacji.

 • Wsparcie w procesie optymalizacji struktury i poziomu kosztów;

 • Doradztwo biznesowe w zakresie optymalizacji procesów biznesowych;

 • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji finansowej, organizacyjnej, produktowej, majątkowej, innej.

 

Usługi doradcze w obszarze prognozowania finansowego polegają na sporządzaniu długoterminowych projekcji finansowych przedstawiających spodziewane wielkości przychodów, kosztów oraz przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie.

Złożone projekcje finansowe opracowywane przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi analitycznych najwyższej klasy wskazują na opłacalność przedsięwzięcia, pozwalają na tworzenie budżetów na kolejne okresy, są także kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji odnośnie restrukturyzacji, pozyskiwania finansowania czy wejścia na giełdę.

Prognozy obejmują co najmniej bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz wskaźniki finansowe pozwalające ocenić sytuację firmy w przyszłych okresach. Są opracowywane wieloscenariuszowo (uwzględniają różne warianty inwestycji, restrukturyzacji czy optymalizacji), w oparciu o szczegółową analizę finansową uwzględniającą zewnętrzne warunki, w jakich działa przedsiębiorstwo (regulacje prawne, rynek, konkurencja) oraz prognozowane wewnętrzne zmiany w przedsiębiorstwie.

Specjaliści ds. wyceny przedsiębiorstw i modelowania finansowego posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie przeprowadzania wycen przedsiębiorstw, szacowania wartości marki oraz tworzenia modeli finansowych przedsięwzięć biznesowych.

Wiarygodna wycena wartości prowadzonej działalności jest kluczowym czynnikiem w procesie podejmowania przez Zarząd strategicznych decyzji dotyczących restrukturyzacji, procesów fuzji i przejęć, czy też wejścia na giełdę.

Zakres świadczonych przez nas usług w obszarze wycen obejmuje między innymi:

 • Sporządzanie / weryfikacja prognoz finansowych;

 • Sporządzanie wycen wartości przedsiębiorstw i składników aktywów (w tym: wycena przedsiębiorstwa, wycena spółki, wycena akcji / udziałów w spółkach, wycena projektów biznesowych, wycena instrumentów finansowych, wycena marek i znaków towarowych, wycena wartości szkód gospodarczych); 

 • Przeprowadzanie testów na utratę wartości (impairment tests) (w tym: test wartości udziałów / akcji wycenianych w cenie nabycia, test wartości rzeczowych aktywów trwałych, test wartości aktywów niematerialnych i prawnych, test wartości nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w cenie nabycia);

 • Określanie wartości godziwej przedmiotu nabycia; 

 • Wycena aktywów i zobowiązań według wartości godziwej; 

 • Wycena wartości firmy powstałej w wyniku transakcji;

 • Sporządzanie specjalistycznych modeli finansowych; 

 • Przygotowywanie i wdrażanie strategii rozwoju biznesu; 

 • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych.

Usługi Interim Management (zarządzanie tymczasowe) polegają na czasowym oddelegowaniu do dyspozycji Klienta na czas realizacji określonego projektu lub zadania eksperta z wieloletnim doświadczeniem, specjalistyczną wiedzą lub unikalnymi umiejętnościami, niezbędnymi do realizacji danego przedsięwzięcia. Interim Management jest skuteczną i szybką metodą poprawy kondycji przedsiębiorstwa lub skutecznego wdrożenia programu zmian.

W ramach Interim Management zapewniamy dostęp do wiedzy eksperckiej i wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, rozwiązujemy złożone problemy zarówno na szczeblu strategicznym, jak i operacyjnym, usprawniamy system zarządzania firmą, wskazujemy obszary optymalizacji kosztowej, przekazujemy niezbędny know-how.

Interim Management jest nowatorską formą wykorzystywania kompetencji menedżerskich i  jednym z najskuteczniejszych narzędzi zarządzania, wykorzystywanym zarówno przy planowaniu zmian i wrażaniu nowych rozwiązań, jak i przy rozwiązywaniu bieżących problemów w obszarze zarządzania firmą.

Nasza oferta w zakresie Interim Managment jest atrakcyjna m.in. dla spółek oczekujących szybkiej poprawy sytuacji finansowej, planujących wdrożenie nowej strategii rozwoju lub przymierzających się do realizacji złożonego przedsięwzięcia biznesowego wymagającego specjalistycznej wiedzy lub unikalnych umiejętności.

Zespół ds. Doradztwa Finansowego świadczy usługi wsparcia w procesie budowania strategii rozwoju firmy i realizacji zamierzonych celów finansowych. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa finansowego począwszy od planowania projektów inwestycyjnych i modelowania finansowego, poprzez doradztwo w procesie pozyskania finansowania dla planowanych przedsięwzięć, aż po wsparcie w procesie negocjowania transakcji oraz kompleksowe doradztwo potransakcyjne.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje, między innymi:

 • Modelowanie finansowe (szczegółowa analiza finansowa przedsięwzięcia; modelowanie finansowe przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych, grup podmiotów, określenie optymalnych wariantów projektów inwestycyjnych i pozyskania finansowania);

 • Wsparcie przy pozyskaniu finansowania (opracowanie biznes planu wskazującego na kluczowe ryzyka projektu, przeprowadzenie analizy wrażliwości, poszukiwanie potencjalnych inwestorów/źródeł finansowania (krajowe banki komercyjne, międzynarodowe instytucje finansowe, fundusze UE), negocjacje z potencjalnymi inwestorami);

 • Wsparcie przy przeprowadzaniu procesu restrukturyzacji finansowej (analiza spółki, ocena efektywności kluczowych procesów, wskazanie działań mających na celu poprawę kondycji i maksymalizację wartości firmy) (więcej patrz: Finanse i Doradztwo gospodarcze; Restrukturyzacje);

 • Wyceny i ewaluacje (więcej, patrz: Finanse i Doradztwo gospodarcze; Wyceny i ewaluacje);

 • Doradztwo finansowe w procesie fuzji i przejęć (poszukiwanie obiektów do przejęcia, wsparcie przy pozyskaniu źródeł finansowania transakcji, doradztwo w procesie wejścia na nowe rynki) (więcej, patrz: Doradztwo prawno-podatkowe; Fuzje i przejęcia).

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa gospodarczego, biznesowego i transakcyjnego. Powołaliśmy interdyscyplinarny zespół, skupiający wykwalifikowanych specjalistów łączących wiedzę prawną, finansową, księgową i z obszaru IT z szeroką znajomością różnych dziedzin biznesu, który wspiera w realizacji procesów restrukturyzacji, reorganizacji, doradza w zakresie procesów transakcyjnych, pozyskania finansowania, wspiera procesy przejęć, sprzedaży firm, sporządza prognozy finansowe, wyceny spółek i ewaluacje.

Usługi doradztwa gospodarczego obejmują w szczególności:

 • Sporządzanie analiz, prognoz i opinii finansowych;

 • Wsparcie przy wprowadzaniu spółek do obrotu publicznego(więcej, patrz: Giełda i IPO; Wsparcie przy wejściu na giełdę);

 • Przygotowywanie wycen przedsiębiorstw (więcej, patrz: Finanse i Doradztwo gospodarcze; Wyceny i ewaluacje);

 • Wsparcie procesów fuzji, przejęć i przekształceń przedsiębiorstw (patrz również: Doradztwo prawo-podatkowe; Fuzje i przejęcia);

 • Realizacja projektów typu due diligence;

 • Wsparcie przy sporządzaniu biznes planów planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych;

 • Doradztwo w zakresie procesów restrukturyzacji (analiza spółki, wskazanie obszarów nieefektywności i obszarów ryzyk, sporządzenie planu procesu restrukturyzacji, wsparcie i monitorowanie procesu implementacji zaplanowanych rozwiązań) (więcej patrz: Finanse i Doradztwo gospodarcze; Restrukturyzacje);

 • Wsparcie w pozyskaniu kapitału od inwestorów strategicznych lub finansowych (w tym: sporządzanie prognoz finansowych i materiałów dla inwestorów, nawiązanie kontaktu z potencjalnymi inwestorami, prowadzenie negocjacji);

 • Doradztwo transakcyjne (więcej, patrz: Finanse i Doradztwo gospodarcze; Doradztwo transakcyjne);

 • Doradztwo w zakresie transakcji związanych ze zmianą struktury właścicielskiej.