taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych w 2018 r. dla podmiotów zwolnionych od podatku VAT

Zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych w 2018 r. dla podmiotów zwolnionych od podatku VAT

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek posiadania kas fiskalnych rozstał rozszerzony na kolejne grupy podmiotów prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych. Utrzymano jednak limit, który zwalnia z tego obowiązku na dotychczasowej wysokości, to jest 20.000 zł.

W związku z faktem, iż kasa fiskalna jest istotnym wydatkiem w budżecie każdego przedsiębiorcy, ustawodawca zdecydował się na pewnego rodzaju zachętę dla przedsiębiorcy wprowadzającego kasę do swojej firmy. Mowa tu o możliwości odliczenia i zwrotu kwot poniesionych na zakup kasy w przypadku zastosowania się procedury przewidzianej przez Fiskusa. Ustawa o VAT przewiduje możliwość odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup w wysokości do 90% ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 700 zł.

Szczegóły zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, które określa szczegółową procedurę ubiegania się o taki zwrot oraz sposób jej odliczenia.

Jak wygląd procedura uzyskania zwroty kwoty uiszczonej przez podmioty zwolnione tzw. „nievatowców”?

Zagadnienie to reguluje wspomniane rozporządzenie i wymagane jest złożenie stosownego wniosku do właściwego urzędu skarbowego. Wniosek taki powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika;
 • jego dane adresowe;
 • numer identyfikacji podatkowej,
 • w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Jednocześnie należy załączyć do wniosku:

 • dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 • informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o VAT właściwy urząd skarbowy zobligowany jest do zwrotu wydatkowanej kwoty na rachunek podatnika, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Warto pamiętać, że podatnik, który uzyskał zwrot kwoty na zakup kasy fiskalnej może być zobligowany do jego zwrotu urzędowi skarbowemu. Może to mieć miejsce w sytuacji, kiedy w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik:

 • zaprzestanie działalności;
 • nastąpi otwarcie likwidacji;
 • zostanie ogłoszona upadłość;
 • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;
 • dokona odliczenia z naruszeniem warunków przewidzianych przez rozporządzenie.
Mikołaj Stanisławski

Mikołaj Stanisławski

Od 2017 r. związany z kancelarią Russell Bedford Poland. W 2007 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2011 r. odbył aplikację adwokacką. Od 2011 r. wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  W 2016 r. ukończył Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego UW. Specjalizuje się w sprawach podatkowych oraz karno-skarbowych.

Nasze marki

Nasze marki mobile