taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

MF planuje wprowadzić interpretację indywidualną wydawaną na wniosek grupowy

MF planuje wprowadzić interpretację indywidualną wydawaną na wniosek grupowy

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem zmian w Ordynacji Podatkowej, który może być istotny dla podatników funkcjonujących w grupach kapitałowych. Zmiany dotyczyć mają wprowadzenia nowej formy udzielania informacji przez organy podatkowe w postaci interpretacji indywidualnej wydawanej na wniosek grupowy.

Rozwiązanie takie ma być dedykowane dla podmiotów powiązanych, które zadają pytania dotyczące konsekwencji podatkowych transakcji zawieranych między podmiotami krajowymi lub zagranicznymi z grupy.

W projekcie przewidziano również niekorzystną konsekwencję dla podatników, którzy już wcześniej otrzymali interpretację indywidualną dotyczącą transakcji z podmiotami powiązanymi. Autorzy nowelizacji chcą zobowiązać tych podatników, aby w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji uzupełnili swój wcześniejszy wniosek o interpretację indywidualną o powyższe informacje przewidziane dla wniosków grupowych.

MF wskazuje, że konieczność takiego rozwiązania podyktowana jest faktem, iż rośnie zainteresowanie interpretacjami podatkowymi dotyczącymi konsekwencji podatkowych takich transakcji wewnątrzgrupowych, a przy składaniu zapytań wyłącznie przez jeden z podmiotów powiązanych stan faktyczny często przedstawiony jest jednostronnie – wyłącznie z perspektywy wnioskodawcy. Szczególnie dotyczy to przypadków transakcji, w których podatnicy pytają o konsekwencje podatkowe różnego rodzaju czynności restrukturyzacyjnych, przeniesień przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw, składników majątkowych. MF uzasadnia, że organ interpretacyjny otrzymując wniosek, w którym stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione jest wyłącznie przez jeden podmiot nie ma możliwości oceny całego ciągu transakcji i roli poszczególnych podmiotów z grupy.

Interpretacja uzyskiwana na wniosek grupowy ma być wydawana w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W projekcie nowelizacji przewidziano jakie dodatkowe informacje powinien zawierać wniosek o interpretację grupową – są to m.in.:

  • wskazanie uzyskanych i oczekiwanych korzyści (podatkowych i innych) związanych z transakcją;
  • wskazanie transakcji i innych czynności, od których bezpośrednio lub pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści;
  • wskazanie wartości przedsiębiorstwa, zorganizowanej części, prawa majątkowego (jeżeli wartość przekracza 10 mln zł);
  • opis istniejących bądź mających powstać powiązań;
  • wskazanie, czy transakcje lub czynności będące przedmiotem wniosku grupowego były już przedmiotem wcześniej uzyskanej interpretacji indywidualnej.

Co istotne w kontekście powyższych elementów, ochrona podatnika przewidziana dla interpretacji ma być wyłączona w sytuacji, kiedy podatnicy we wniosku grupowym nie wskazaliby planowanych transakcji lub czynności bądź wartości wskazane we wniosku odbiegałyby od wartości rzeczywistych o 25%.

W projekcie przewidziano również niekorzystną konsekwencję dla podatników, którzy już wcześniej otrzymali interpretację indywidualną dotyczącą transakcji z podmiotami powiązanymi. Autorzy nowelizacji chcą zobowiązać tych podatników, aby w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji uzupełnili swój wcześniejszy wniosek o interpretację indywidualną o powyższe informacje przewidziane dla wniosków grupowych. W przypadku, gdy podatnicy nie dokonaliby takiego uzupełnienia, otrzymane przez nich wcześniej interpretacje indywidualne miałyby wygasa ze skutkiem na dzień wejścia w życie nowelizacji.

Projekt jest na etapie konsultacji społecznych, w trakcie których już zgłoszono liczne uwagi.

Leszek Dutkiewicz

Leszek Dutkiewicz

Partner w Russell Bedford. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland.

W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych.

Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.

Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nasze marki

Nasze marki mobile