taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Pierwsze Forum Cen Transferowych MF – zapowiedź nowej procedury uzyskiwania uproszczonego porozumienia cenowego

Pierwsze Forum Cen Transferowych MF – zapowiedź nowej procedury uzyskiwania uproszczonego porozumienia cenowego

W dniu 12 kwietnia 2018 r. braliśmy udział w pierwszym Forum Cen Transferowych zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów. Forum ma być jednym z narzędzi służącym do wymiany poglądów między podatnikami a administracją skarbową.

Pierwsza edycja zgromadziła około 200 osób – ekspertów cen transferowych i przedstawicieli biznesu. Tematem przewodnim forum były analizy benchmarkingowe. Przedstawiciele Departamentu Cen Transferowych omówili aktualnie prowadzone prace nad wprowadzeniem do praktyki benchmarkingu rekomendacji JTPF w zakresie sporządzania analiz porównawczych. Przedstawicieli MF udzielili również praktycznych wskazówek, w jaki sposób z ich punktu widzenia podatnicy powinni poszukiwać porównywalności dla swoich transakcji.

Pozytywnie należy również ocenić zapowiedzi przedstawicieli MF, zgodnie z którymi działania Ministerstwa wraz z Departamentem Cen Transferowych mają się skupiać na identyfikacji i zapobieganiu ewidentnym przypadkom transferu dochodów poza granice Polski, a nie na oczekiwaniu od wszystkich podatników sporządzania obszernych dokumentacji i kosztownych, pracochłonnych analiz.

Z wykorzystaniem ankiet online wypełnianych w czasie rzeczywistym przez uczestników forum prowadzono wymianę poglądów w zakresie kwestii w związku, z którymi pojawia się najwięcej wątpliwości praktycznych.

Ze strony uczestników zaprezentowano kilka ważnych postulatów, w większości dotyczących potrzeby odformalizowania wymogów dokumentacyjnych/analitycznych oraz doprecyzowania zakresu informacji jakie mogą być oczekiwane przez administrację skarbową.

Wśród zgłaszanych uwag pojawiły się m.in.:

  • postulat wyłączenia transakcji wewnątrzkrajowych z zakresu obowiązkowych dokumentacji;
  • problem praktycznego zastosowania wiedzy, know-how w zakresie cen transferowych na poziomie bieżących kontroli podatkowych;
  • problem traktowania cashpoolingu przez kontrolujących jako transakcji potencjalnie ryzykownej z punktu widzenia cen transferowych;
  • trudności z praktycznym zastosowaniem wymogu sporządzania analiz porównawczych w oparciu o dane porównawcze dotyczące rynku polskiego;
  • trudności z uzyskaniem danych porównawczych dla transakcji finansowych oraz transakcji dotyczących wartości niematerialnych i prawnych;
  • brak jednoznacznych oczekiwań w zakresie sporządzania „opisu zgodności warunków z warunkami jakie ustaliłyby niezależne podmioty”

Obrady Forum zakończono podsumowaniem prowadzonych aktualnie przez Departament Cen Transferowych prac w zakresie wdrożenia uproszczonego uprzedniego porozumienia cenowego (uAPA).

Przedstawiciele MF wskazali, że UAPA ma spełniać ten sam cel co podstawowa APA, czyli potwierdzenie metodologii i narzutu lub klucza. Uproszczona procedura uzyskania UAPA ma być oparta na:

  • oświadczeniach podatnika (profil funkcjonalny);
  • wystandaryzowanym wniosku (część opisowa, dane finansowe, wskaźniki);
  • danych rzeczywistych (rezygnacja z prognoz finansowych, wprowadzenie warunków krytycznych)

Przewidywany okres obowiązywania ma wynosić 3 lata, opłata będzie na jednym poziomie, niezależnie od rodzaju transakcji.

Wniosek objęty będzie tajemnicą skarbową, lecz MF przewiduje publikację rocznych statystyk o wydanych APA i uAPA zawierających informacje nie tylko liczbę ale również informacje dotyczące rozwiązań jakie były przedmiotem wniosków (na pewnym poziomie z zachowaniem poufności).

Pozytywnie należy również ocenić zapowiedzi przedstawicieli MF, zgodnie z którymi działania Ministerstwa wraz z Departamentem Cen Transferowych mają się skupiać na identyfikacji i zapobieganiu ewidentnym przypadkom transferu dochodów poza granice Polski, a nie na oczekiwaniu od wszystkich podatników sporządzania obszernych dokumentacji i kosztownych, pracochłonnych analiz.

Leszek Dutkiewicz

Leszek Dutkiewicz

Partner w Russell Bedford. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland.

W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych.

Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.

Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nasze marki

Nasze marki mobile