taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

OECD publikuje profile krajowe w zakresie cen transferowych

OECD publikuje profile krajowe w zakresie cen transferowych

W dniu 9 kwietnia 2018 r. na stronach internetowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zostały opublikowane zaktualizowane profile krajowe w zakresie cen transferowych.

Na podstawie treści profili poszczególnych państw możemy się dowiedzieć czy w danej jurysdykcji przyjęto zasadę arm’s length principle jako podstawową regułę wyznaczania rynkowego poziomu cen, jaką rolę pełnią wytyczne OECD, czy wprowadzono metody szacowania cen dla transakcji między podmiotami powiązanymi, jakie są: reguły doboru/stosowania metod, zasady dobierania danych porównawczych, reguły dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, usług wewnątrzgrupowych, umów o podziale kosztów, ogólne wymogi dotyczące tworzenia dokumentacji podatkowych, jak też – administracyjne możliwości unikania i rozwiązywania sporów z organami podatkowymi.

Nie jest to przewodnik pozwalający na sporządzenie dokumentacji według wymogów lokalnych poszczególnych państw, ale z całą pewnością jest to cenne źródło informacji dla podatników funkcjonujących w międzynarodowych grupach kapitałowych, które pozwoli „z lotu ptaka” porównać zasady i wymogi spotykane w różnych jurysdykcjach.

Z profilami poszczególnych państw można zapoznać się pod poniższym linkiem:

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-country-profiles.htm

W przypadku zaktualizowanego profilu dotyczącego Polski z naszej perspektywy odnajdujemy tam potwierdzenie zasad wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących cen transferowych. Wyjaśniono w nim między innymi, że Polska przyjęła zasadę arm’s length principle i stosuje wytyczne OECD jako pomocniczy instrument, choć formalnie wytyczne nie są częścią polskiego systemu prawa. Jednoznacznie wskazano, że polskie przepisy określiły pięć metod szacowania cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi, które są obowiązkowe dla organów podatkowych, podczas gdy podatnicy mogą używać również innych metod. Podkreślono kluczową rolę analizy porównywalności, również dla potrzeb wyboru właściwej metody szacowania cen (krótko scharakteryzowano kwestię hierarchii metod na gruncie polskich przepisów). W zakresie zasad pozyskiwania danych do sporządzania analiz porównawczych podkreślono, że polskie regulacje jako wymóg formalny wprowadziły zasadę pierwszeństwa danych krajowych w procesie sporządzania analiz porównawczych. Poza tym przedstawiono krótką charakterystykę formalnych zasad sporządzania dokumentacji podatkowej, obligatoryjnej treści, ze wskazaniem progów i wymogów na poszczególnych poziomach.

Informacje zebrane w profilach krajowych przedstawione są w zwięzły, systematyczny sposób. Ich celem jest umożliwienie podatnikom zapoznania się z wymogami stosowanymi w innych państwach niż państwo ich rezydencji. Nie jest to przewodnik pozwalający na sporządzenie dokumentacji według wymogów lokalnych poszczególnych państw, ale z całą pewnością jest to cenne źródło informacji dla podatników funkcjonujących w międzynarodowych grupach kapitałowych, które pozwoli „z lotu ptaka” porównać zasady i wymogi spotykane w różnych jurysdykcjach.

Zachęcamy do korzystania z profili krajowych udostępnionych przez poszczególne jurysdykcje, a w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących szczegółowych wymogów obowiązujących w różnych krajach, zapraszamy do kontaktu.

Leszek Dutkiewicz

Leszek Dutkiewicz

Partner w Russell Bedford. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland.

W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych.

Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.

Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nasze marki

Nasze marki mobile