taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym Country-by-Country Reporting

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym Country-by-Country Reporting

W życie weszło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełnienia (dalej: Rozporządzenie zmieniające).

Co to dokładnie oznacza dla jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów?

Warto na początek przypomnieć, iż przepisy dotyczące raportowania Contry-by-Country znajdują się w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa). Ustawa wprowadziła m. in. obowiązek składania przez jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów (tj. w skład grupy kapitałowej, która musi spełniać określone warunki, m. in. jej skonsolidowane przychody muszą przekroczyć w poprzednim roku obrotowym kwotę progową 750.000.000,00 EUR) informacji o grupie podmiotów za sprawozdawczy rok obrotowy1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania określiło dokładny zakres informacji, jakie wyżej wspomniana informacja powinna zawierać.

Co zatem zmienia Rozporządzenie zmieniające?

Zgodnie z jego zapisami w przypadku zagranicznego zakładu dane, o których mowa w §1 pkt 8 lit. e i f (tj. suma kapitału podstawowego (zakładowego) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych na koniec sprawozdawczego roku obrotowego) są wykazywane przez jednostkę, do której należy ten zakład. W poprzednim brzmieniu jednostka, do której należy dany zakład wykazywała jedynie kapitał podstawowy (zakładowy).

Zgodnie z komunikatem Ministra Finansów Rozporządzenie zmieniające ma na celu „zapewnienie zgodności traktowania niepodzielonych zysków zakładów z postanowieniami przewidzianymi w dyrektywie Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011, str. 1, z późn. zm.), które zostały wprowadzone dyrektywą Rady 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 8).

Pełna treść komunikatu oraz treść Rozporządzenia zmieniającego znajduje się pod poniższym adresem:

https://www.finanse.mf.gov.pl/cit/ceny-transferowe1/wyjasnienia-i-komunikaty1/-/asset_publisher/Id8O/content/zmienione-rozporzadzenie-w-sprawie-cbc?redirect=https%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fcit%2Fceny-transferowe1%2Fwyjasnienia-i-komunikaty1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Id8O%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Id8O_


1 Więcej o obowiązkach związanych z raportowaniem Country-by-Country można przeczytać w jednym z poprzednich artykułów Russell Bedford pod adresem:

https://www.russellbedford.pl/en/home/news/item/1572-dlaczego-warto-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99-na-countru-by-country-reporting?.html

 

Michał Zdanowski

Michał Zdanowski

Konsultant podaktowy w Russell Bedford Poland.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Przez okres studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach zajmujących się sprawami prawno – podatkowymi. Od września 2011 związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Nasze marki

Nasze marki mobile