taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

poniedziałek, 16 kwiecień 2018 08:31

O nowym wizerunku Konstytucji. Nowym nie znaczy lepszym

Ostatnimi czasy ustawodawca zmieniający lub też tworzący i uchwalający nową ustawę szumnie nazywa ją „konstytucją czegoś tam”. W marcu media obiegła informacja o pojawieniu się dwóch nowych „konstytucji”. Obserwujemy niepokojące zjawisko dewaluacji tego skądinąd szacownego aktu.

Kategoria: Prawo

W styczniu bieżącego roku ukazał się kolejny już projekt ustawy o jawności życia publicznego (Ustawa). Wskazać należy, iż cele zakreślone w uzasadnieniu Ustawy, tj. walka z korupcją czy też umocnienia przejrzystości życia publicznego, są jak najbardziej słuszne, niemniej jednak część przepisów Ustawy znacznie ingeruje w prawo obywateli do prywatności, co należy ocenić należy krytycznie.

Kategoria: Prawo

Zadośćuczynienie za krzywdę jest instytucją służącą ochronie interesów osób poszkodowanych na skutek czynów niedozwolonych. Ma ono rekompensować stratę, której wartości nie można wyrazić czy określić za pomocą środków właściwych dla obliczania szkody majątkowej. Konstrukcja zadośćuczynienia opiera się na prawie zawartym w Kodeksie cywilnym. Pole interpretacji jest tu bardzo szerokie. Omawiamy funkcjonowanie zadośćuczynienia w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Kategoria: Prawo

W dniu 26 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 5/17), w której rozstrzygnął ważną kwestię związaną z zagadnieniem przerwania biegu przedawnienia.

Kategoria: Prawo
poniedziałek, 05 marzec 2018 21:40

Wzmożone kontrole w zakresie cen transferowych

Resort finansów zapowiada więcej kontroli w zakresie podatków dochodowych, w szczególności cen transferowych. Narzędzia stosowane przez kontrolerów mają być bardziej zaawansowane, a kontrolerzy specjalnie wyszkoleni.

Kategoria: Podatek dochodowy

Prawo chroni użytkownika w przypadku, gdy zawarł on niekorzystną umowę licencyjną na używanie oprogramowania komputerowego. W związku z upowszechniającą się cyfryzacją warto znać te uprawnienia.

Kategoria: Twoja firma

Głosowanie w trybie pisemnym daje możliwość podejmowania uchwał w przypadku, gdy z różnych przyczyn stawienie się wspólników w siedzibie spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w danym momencie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Kategoria: Prawo

23 stycznia 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem nowej ustawy przyjętej przez Radę Ministrów jest przede wszystkim zharmonizowanie regulacji z europejskimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu powyższym czynnościom.

Kategoria: Prawo

Reguła rozstrzygania wątpliwości odnośnie do przepisów na korzyść podatnika zwana jest jako reguła in dubio pro tributario. Powyższa zasada, obecna w polskim porządku prawnym od dawna, w orzecznictwie sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego została wyrażona wprost w ordynacji podatkowej w Dziale I w art. 2a dopiero w dniu 1 stycznia 2016 roku. I od tego momentu sprawia niezmiennie wiele trudności interpretacyjnych. 

Kategoria: Prawo

W wyroku z dnia 23 marca 2017 r., sygn. akt I CSK 462/16 Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że w przypadku podziału spółki przez wydzielenie nie ma zastosowania art. 531 §3 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ składniki majątku oraz zobowiązania spółki dzielonej, które nie zostały przypisane w ramach planu podziału pozostają w spółce dzielonej.

Kategoria: Prawo
Strona 1 z 10

Nasze marki

Nasze marki mobile