taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Aktualności

Ceny tranferowe są jednym z większych wyzwań podatkowych dla większości firm.

W ciągu kilku najbliższych miesięcy powinny wejść w życie zmiany dotyczące przekazania bonów. Nie będą one jednak dotyczyć bonów promocyjnych uprawniających do niższej ceny. Zmiany obejmą bony uprawniające do otrzymania towaru lub usługi.

wtorek, 24 kwiecień 2018 10:55

Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy

Wyczerpanie prawa polega na tym, że uprawniony do znaku towarowego nie może sprzeciwić się oferowaniu do sprzedaży lub dalszemu wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą (krajowe wyczerpanie praw) – tak brzmi aktualna teza postanowienia Sądu Najwyższego o sygnaturze V KK 297/17.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego od lat rozbieżności wywołuje zagadnienie, czy interwencja uboczna wspólnika lub akcjonariusza po stronie pozwanej spółki w sprawie z powództwa innego wspólnika lub akcjonariusza o uchylenie bądź o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników albo uchwały walnego zgromadzenia jest interwencją niesamoistną, czy też interwencją samoistną.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tzw. skarga pauliańska jest dopuszczalna w postępowaniach podatkowych. Takie orzeczenie może wywołać stan niepewności po stronie nabywców m.in. nieruchomości.

Fot. by snowing / Freepik

Prawo podatkowe jest jednym z najbardziej skomplikowanych działów prawa, który podlega nieustannym zmianom. Przedsiębiorcy muszą się w tym odnaleźć i podejmować sami właściwe decyzje w kwestii oceny prawnopodatkowej własnej działalności gospodarczej. W przeciwnym wypadku mogą się narazić nie tylko na negatywne konsekwencje o charakterze finansowym, lecz także na odpowiedzialność karnoskarbową.

czwartek, 19 kwiecień 2018 11:47

(Nie)legalne memy internetowe

Nikt z nas chyba nie wyobraża już sobie życia bez Internetu. Dzięki niemu z łatwością ludzie mogą porozumiewać się między sobą, wyrażać opinie o otaczającej rzeczywistości, jak też prezentować swoją twórczość. Przykładem najnowszej formy cyfrowej twórczości są tzw. memy internetowe.

Prawidłowy sposób ustalenia kwoty zrealizowanej transakcji z podmiotem powiązanym do limitu dla potrzeb cen transferowych cały czas budzi duże zainteresowanie. Od właściwego ustalenia i porównania tych wartości zależy powstanie obowiązku dokumentowania transakcji.

Projekt ustawy o jawności życia publicznego spotkał się z miażdżącą krytyką, zwłaszcza ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Nałożenie na znaczną liczbę osób obowiązku składania oświadczeń majątkowych pod rygorem kary pięciu lat pozbawienia wolności jest według niego nieproporcjonalne i niezgodne z konstytucją. Oprócz rygorystycznych wymogów w kwestii ujawniania własnego majątku zobowiązano też przedsiębiorców do wdrożenia „wewnętrznych procedur antykorupcyjnych”. Jeśli takie procedury okażą się „pozorne bądź nieskuteczne”, to należy liczyć się z karą od 10 tys. do 10 mln zł.

Zgodnie z art. 58413 ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037) (dalej: k.s.h.), przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807) odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Kontrole fiskusa są bardzo uciążliwe dla przedsiębiorców. Dlatego Krajowa Izba Doradców Podatkowych, wspólnie z NIK, zamierzają pomóc w dopilnowaniu przestrzegania standardów przez organy podatkowe. Skuteczna obrona praw podatnika jest celem strategicznym KIDP.

Jedna z podstawowych zasad konstytucyjnych stanowi, że organy władzy państwowej działają na podstawie i w granicach prawa. Inaczej mówiąc - władza może podjąć wobec obywatela (podatnika) jakieś działanie tylko wtedy, jeśli przepis prawny wyraźnie na to pozwala. Tyle w teorii. W praktyce każdy urzędnik lub funkcjonariusz może uznać, że skoro reprezentuje władzę to znaczy, że może robić wszystko i nie musi się z tego nikomu tłumaczyć.

W połowie marca 2018 roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła prace nad propozycjami zmian do Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Zaproponowała m.in. wprowadzenie jedynie dwóch form zatrudnienia, zmianę w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego, rozwiązania które mają zapobiegać samozatrudnieniu pracowników, a także zmiany w zakresie ewidencji czasu pracy.

poniedziałek, 16 kwiecień 2018 08:31

O nowym wizerunku Konstytucji. Nowym nie znaczy lepszym

Ostatnimi czasy ustawodawca zmieniający lub też tworzący i uchwalający nową ustawę szumnie nazywa ją „konstytucją czegoś tam”. W marcu media obiegła informacja o pojawieniu się dwóch nowych „konstytucji”. Obserwujemy niepokojące zjawisko dewaluacji tego skądinąd szacownego aktu.

niedziela, 15 kwiecień 2018 20:04

GDPR – co biznes powinien wiedzieć

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO lub GDPR) stanie się obowiązującym prawem w dniu 25 maja 2018 r. Do tej pory każde państwo członkowskie miało własne przepisy dotyczące ochrony danych. GDPR tworzy jeden zestaw przepisów odnośnie do ochrony danych w całej UE, co ma ułatwić przedsiębiorstwom prowadzenie handlu w Unii, w tym także w Wielkiej Brytanii, mimo że formalnie nie jest już w unijnych strukturach

W dniu 12 kwietnia 2018 r. braliśmy udział w pierwszym Forum Cen Transferowych zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów. Forum ma być jednym z narzędzi służącym do wymiany poglądów między podatnikami a administracją skarbową.

W dniu 9 kwietnia 2018 r. na stronach internetowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zostały opublikowane zaktualizowane profile krajowe w zakresie cen transferowych.

W życie weszło Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełnienia (dalej: Rozporządzenie zmieniające).

Od wielu lat w polskiej doktrynie prawa handlowego dyskusyjna jest kwestia znaczenia prawnego absolutorium w kontekście odpowiedzialności członków zarządu (oraz członków rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej) wobec spółki. Nie jest bowiem jasne, czy udzielenie członkom zarządu absolutorium chroni te osoby przed ewentualnymi roszczeniami spółki, czy też fakt uzyskania absolutorium pozostaje bez wpływu na ich odpowiedzialność.

środa, 11 kwiecień 2018 00:36

NSA oceni legalność podsłuchów

Skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zdecyduje na jakich zasadach można wykorzystywać w postępowaniach podatkowych podsłuchy przekazane przez prokuraturę.

W ostatnim czasie znacząco wzrosło zainteresowanie sprzedażą lub zamianą kryptowalut, takich jak m. in. bitcoin, litecoin czy ether, a ponieważ zbliża się czas składania rozliczenia rocznego przez osoby fizyczne pojawiają się pytania, które zdarzenia gospodarcze należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym.

Strona 1 z 38

Nasze marki

Nasze marki mobile