czwartek, 14 marzec 2019 14:45

Schematy podatkowe – ujawnianie informacji przedsiębiorstwa, zakres i ograniczenia – część 2

Podatnicy, począwszy od 1 stycznia 2019 roku, są zobowiązani do raportowania schematów podatkowych – informowania, zgodnie z podstawowym założeniem nowej regulacji, o potencjalnie agresywnym planowaniu podatkowym bądź nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym. Informacje powinni przekazywać do administracji podatkowej – w ciągu 30 dni od zdarzenia związanego z wdrożeniem danego schematu – tzw. promotorzy, czyli w szczególności doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy banku lub innej instytucji finansowej, doradzający klientom. W pierwszej części artykułu1 omówione zostały zagadnienia dotyczące zakresu tych informacji, określenia podmiotów i osób podlegających nowym obowiązkom, ujawniania danych poufnych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W poniższej, drugiej części artykułu autorzy skupiają się na analizie kwestii związanych z raportowaniem schematów podatkowych w kontekście tajemnicy zawodowej.

 

Wprowadzenie

Relacje pomiędzy tajemnicą zawodową a przepisami dotyczącymi raportowania schematów podatkowych budzą największe kontrowersje. W ostatnich latach obserwujemy wzrost zmian legislacyjnych, których wcielenie w życie prowadzi do ograniczenia tajemnicy zawodowej profesjonalnych pełnomocników, w szczególności adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych (dalej: promotorzy). Jest to m.in. konsekwencją przepisów obowiązującej ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu2 , na mocy której obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przywołanej ustawy. Zasada ta została uregulowana odpowiednio w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze3 (dalej u.p.a.), art. 3 ust. 6 pkt 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych4 (dalej u.r.p.) oraz art. 37 ust. 4 pkt 1 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym5 (dalej u.d.p.). Przywołane przepisy na mocy ustawy z 23 października 2018 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw6 (dalej „ustawa wprowadzająca”) zostały rozszerzone o punkt drugi, zgodnie z którym obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa7 (dalej o.p.).

Raportowanie schematów a tajemnica zawodowa

Proponowane zmiany już na pierwszych etapach postępowania legislacyjnego spotkały się ze sprzeciwem przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, tj. Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Krajowej Izby Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Notarialnej. Podmioty te, z uwagi na negatywny wpływ planowanych zmian na zachowanie tajemnicy zawodowej, w piśmie z 7 listopada 2018 r. skierowanym do Prezydenta RP Andrzeja Dudy wyraziły krytyczne stanowisko wobec przyjętej przez Senat 26 października 2018 r. ustawy wprowadzającej. Wprawdzie ostatecznie ustawodawca dostosował kształt wprowadzanych zmian do postulatów zgłaszanych w czasie konsultacji podatkowych przez przedstawicieli zawodów zaufania publicznego i wprowadził regulacje służące ochronie tajemnicy zawodowej, to jednak wydaje się, iż problem ewentualnego naruszenia tajemnicy zawodowej przez podmioty zobowiązanie do jej zachowania pozostaje nadal aktualny i wymaga ponownego rozważenia.

Analiza relacji obowiązku raportowania oraz tajemnicy zawodowej jest istotna nie tylko z punktu widzenia osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej, ale również osób korzystających z usług profesjonalnych pełnomocników. W pierwszej kolejności omawiane zagadnienie wymaga analizy dwóch podstawowych problemów. Po pierwsze, należy rozważyć, czy na gruncie polskiego prawa istnieje możliwość zwolnienia adwokata, radcy prawnego oraz doradcy podatkowego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez klienta. Po drugie, trzeba przeanalizować, jakie konsekwencje dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych spowoduje ewentualna odmowa dokonania raportowania schematów podatkowych z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Tajemnica zawodowa adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych stanowi filar zawodów prawniczych i pozwala na zbudowanie z klientem relacji opartej na zaufaniu. „Jeżeli nie zostanie zapewniona poufność, to nie może powstać zaufanie, stanowiące podstawę stosunków klienta z adwokatem w każdej jego roli. Klient może mieć do swojego adwokata pełne zaufanie tylko wtedy, gdy obowiązuje zasada bezwzględnej, absolutnej i pełnej tajemnicy adwokackiej bez żadnego ograniczenia w czasie”8 .

Przepisy polskiego prawa nie przewidują możliwości zwolnienia adwokata, radcy prawnego ani doradcy podatkowego z zachowania wtajemnicy faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę przez podmiot inny niż sąd w trybie art. 180 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego9 (dalej: k.p.k.). Tajemnicą zawodów zaufania publicznego objęte są nie tylko wszystkie okoliczności udzielanej porady prawnej, ale również wszelkie dokumenty związane ze sprawą.

W orzecznictwie sądów dyscyplinarnych podnosi się, że nakaz zachowania w tajemnicy „wszystkiego”, o czym radca prawny dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej oznacza, iż „jest całkowicie obojętne, z jakiego źródła przedstawiciel zawodu uzyskał wiadomości objęte tajemnicą oraz jaki mają charakter i znaczenie dla klienta, czy organu procesowego”, jeżeli tylko istnieje związek między uzyskaniem tej informacji, a faktem prowadzenia sprawy lub udzielania pomocy prawnej10. Teza ta adekwatnie stosowana jest do adwokatów i stanowi wyraz gwarancyjnego charakteru tajemnicy zawodowej. Uchylenie tajemnicy zawodowej może nastąpić jedynie w trybie określonym w k.p.k. na mocy art. 180 § 2 tego kodeksu. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem sądów karnych, zachowanie tajemnicy zawodowej jest powinnością adwokata i innych osób wykonujących zawody objęte przepisem art. 180 § 2 k.p.k., zatem podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej nie mają prawa, bez zwolnienia przez sąd, dysponować wiedzą potrzebną innym organom, a zdobytą w związku z udzieloną poradą prawną lub prowadzoną sprawą11.

Konkludując należy stwierdzić, że przepisy prawa nie przewidują ani możliwości, ani nawet właściwego trybu zwolnienia adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego z zachowania tajemnicy zawodowej przez podmiot inny niż sąd, a w szczególności przez klienta, na rzecz którego ww. osoby przygotowały schemat podatkowy. W ślad za tym wykluczona jest możliwość raportowania schematów podatkowych przez profesjonalnych pełnomocników, niezależnie od tego, czy osoba korzystająca z przygotowanych rozwiązań wyraziła na to zgodę.

Wykonując obowiązek przewidziany w art. 86b o.p. przy jednoczesnym zwolnieniu przez klienta z zachowania tajemnicy zawodowej, profesjonalny pełnomocnik niewątpliwie narazi się na postępowanie dyscyplinarne w związku ze złamaniem obowiązku zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w czasie prowadzenia sprawy. Okazuje się więc, że korzystający nie ma prawa do zwolnienia promotora z zachowania tajemnicy zawodowej, a nawet jeśli to zrobi, to jego pełnomocnik nie jest tym zwolnieniem związany, a wręcz nie może się do niego zastosować.

Wyłącznie na marginesie należy dodać, że nawet w przypadku, gdy sąd wydaje postanowienie o zwolnieniu adwokata, lub radcy prawnego z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej, to jednak czyni to wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Niewątpliwie przepis art. 86b o.p. jest sprzeczny z innymi, obowiązującymi już przepisami prawa, a przede wszystkim z u.p.a., u.r.p. oraz u.d.p. W konsekwencji tak sformułowany przepis, w szczególności w części, w której odnosi się do możliwości zwolnienia podmiotu zobowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej z jej dotrzymania, w praktyce będzie przepisem martwym. Tym samym, w zasadzie w każdej sytuacji, z wyjątkiem raportowania schematów podatkowych standaryzowanych, to podatnicy będą samodzielnie zobowiązani do raportowania schematów podatkowych. Co więcej, wprowadzone zmiany są niekompletne i pozbawione regulacji dotyczących chociażby trybu, w jakim miałoby dojść do zwolnienia adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Ustawodawca nie wprowadził właściwych przepisów, które regulowałyby takie kwestie jak forma zwolnienia (np. ustna, pisemna, szczególna), zwolnienie na wniosek/prośbę pełnomocnika, możliwość wyrażenia sprzeciwu przez pełnomocnika, czy termin, w którym najpóźniej klient zobowiązany jest dokonać omawianego zwolnienia, tak aby promotorzy mogli dochować terminów określonych w art. 86b o.p.

Zwolnienie z zachowania tajemnicy zawodowej a Ordynacja podatkowa

Ustawodawca, wprowadzając obowiązek raportowania schematów podatkowych, dokonał również zmian w ustawach regulujących zawody: adwokata, radcy prawnego oraz doradcy podatkowego. Ustawodawca dodał do przepisów regulujących tajemnicę zawodową ww. zawodów, tj. do art. 6 ust. 4 u.p.a., do art. 3 ust. 6 u.r.p. oraz art. 37 ust. 4 u.d.p. punkt drugi, zgodnie z którym obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III o.p. – w zakresie określonym tymi przepisami. Przy pierwszym zastanowieniu się nad tą kwestią wygląda na to, że ustawodawca przewidział i uregulował problem zwolnienia z zachowania tajemnicy zawodowej, który to został omówiony powyżej. Jednakże głębsza analiza zagadnienia prowadzi do zgoła odmiennych wniosków. Rozważenia wymaga korelacja ww. przepisów z art. 86b § 4 o.p. Z brzmienia art. 86b § 4 o.p. wynika bowiem, że profesjonalny pełnomocnik może uchylić się od obowiązku raportowania schematów podatkowych w sytuacji, gdy obowiązek ten naruszyłby zachowanie prawnie chronionej tajemnicy zawodowej i promotor nie został zwolniony przez korzystającego z obowiązku jej zachowania. Jednocześnie odpowiednie przepisy ustaw regulujących wykonywanie zawodu adwokata, radcy prawnego oraz doradcy podatkowego wskazują, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III o.p. w zakresie określonym tymi przepisami. Oznacza to, że odpowiednie przepisy u.p.a., u.r.p. oraz u.d.p., celem ustalenia, jaki dokładnie zakres informacji nie jest objęty tajemnicą zawodową, odsyłają do przepisów o.p., na co wskazuje użyte sformułowanie „w zakresie określonym tymi przepisami”.

Z literalnego brzmienia przepisów regulujących wykonywanie zawodów przez profesjonalnych pełnomocników wynika, iż tajemnicą zawodową nie są objęte informacje wskazane w rozdziale 11a działu III o.p. Brak jest jakichkolwiek wskazań, które sugerowałyby, że przepis ten dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy to klient zwolni adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Wobec tego konieczne wydaje się dokonanie wykładni omawianych przepisów, a przede wszystkim sformułowania „wzakresie określonym tymi przepisami”.

W pierwszej kolejności można by postawić tezę, iż sformułowanie to odnosi się do zakresu informacji, jakie promotor przekazuje właściwym organom, wywiązując się z obowiązku raportowania schematów podatkowych. To jednak oznaczałoby, że informacje te nie są w ogóle objęte tajemnicą zawodową. Biorąc pod uwagę brzmienie przepisu art. 86b § 4 o.p., a w szczególności fragment: „W przypadku gdy przekazanie przez promotora informacji o schemacie podatkowym innym niż schemat podatkowy standaryzowany naruszałoby obowiązek zachowania prawnie chronionej tajemnicy […]”, profesjonalni pełnomocnicy musieliby realizować obowiązek raportowania schematów podatkowych niezależnie od zwolnienia ich przez klientów z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Jednakże, skoro tajemnicą zawodową nie byłyby objęte informacje, o których mowa w rozdziale 11a działu III o.p., to wówczas nigdy nie ziściłaby się przesłanka określona w art. 86b § 4 o.p., tj. iż przekazanie przez promotora informacji o schemacie podatkowym innym niż schemat podatkowy standaryzowany nie naruszy obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy.

W ślad za tym profesjonalni pełnomocnicy, niezależnie od woli klientów i zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (skutecznie czy też nie), byliby zawsze zobowiązani do raportowania schematów podatkowych. Miejmy jednak nadzieję, iż tak zaprezentowana wykładnia omawianych przepisów nie spotka się z powszechnym uznaniem, jak również nie znajdzie zastosowania wśród organów podatkowych, a żaden podmiot nie pokusi się o jej wykorzystanie. Biorąc pod uwagę wykładnię funkcjonalną, intencję ustawodawcy, jak również treść uzasadnienia do ustawy zmieniającej, należy przyjąć, iż powyższa wykładnia jest błędna. W uzasadnieniu do tej ustawy ustawodawca zapewnia, iż została zachowana ochrona tajemnicy zawodowej wyrażająca się w możliwości nieprzekazywania informacji przez promotora, jeżeli naruszałoby to tę tajemnicę. Dodatkowo ustawodawca podkreśla, że wprowadzenie takiego rozwiązania zgodnie z Dyrektywą MDR12 jest dla państw członkowskich opcją, z której nasz projektodawca zdecydował się skorzystać w celu ochrony tak ważnej wartości, jaką jest tajemnica zawodowa13. Tak zaprezentowane stanowisko ustawodawcy niewątpliwie przemawia za przyjęciem tezy, iż sformułowanie „w zakresie określonym tymi przepisami” należy rozumieć jako odwołanie do sytuacji, kiedy to profesjonalny pełnomocnik zostanie zwolniony przez klienta z zachowania tajemnicy zawodowej. To z kolei oznaczałoby, że gdyby hipotetycznie przyjąć, iż klienci faktycznie władni są zwolnić adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, to wówczas podmioty te mogłyby dopełnić obowiązku raportowania schematów podatkowych bez narażenia się na postępowanie dyscyplinarne.

Niemniej jednak, podsumowując powyższą wypowiedź, wydaje się, że jedyną słuszną i możliwą do przyjęcia tezą jest stanowisko, iż klienci nie są władni zwolnić adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, a tym samym informacje określone w rozdziale 11a działu III o.p. podlegają ochronie poprzez tajemnicę zawodową. Tym samym adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi mogą odmówić wykonania obowiązku raportowania schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe standaryzowane z uwagi na narażenie się na uchybienie tajemnicy zawodowej.

Współpraca pełnomocnika z klientem przy raportowaniu schematów podatkowych

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, pojawia się kolejny problem, który w szczególności dotyczy praktycznej współpracy pełnomocnika z klientem w zakresie raportowania schematów podatkowych. Niewątpliwie profesjonalni pełnomocnicy staną przed trudnym zadaniem, polegającym na wyjaśnieniu klientom przyczyn braku możliwości raportowania schematów podatkowych wich imieniu w sytuacji, gdy klient zwolni pełnomocnika z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, a przepis art. 86b o.p. wprost taką możliwość przewiduje. 

Już dziś można sobie wyobrazić klientów, którzy zarzucają swoim pełnomocnikom, że odmawiają dopełnienia ciążącego na nich obowiązku raportowania schematów podatkowych, przerzucając go tym samym na mocodawców i umywając przy tym ręce „od brudnej roboty”. Idąc krok dalej można pokusić się o stwierdzenie, że z takim zarzutem pełnomocnicy mogą spotkać się również ze strony organów podatkowych. Przepis wprost przewiduje możliwość zwolnienia pełnomocnika z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, a nie każdy, w tym również klienci czy pracownicy organów podatkowych, zna przepisy regulujące wykonywanie zawodu adwokata, radcy prawnego oraz doradcy podatkowego, tym bardziej, jeśli mowa o zasadach etyki zawodowej. Tym samym stwierdzić należy, że wprowadzone zmiany, a przede wszystkim brzmienie art. 86b o.p. stawia profesjonalnych pełnomocników w niewątpliwie trudnej sytuacji. Z jednej strony ww. podmioty zobowiązane są do wywiązywania się z obowiązków nałożonych na nich przez o.p., zaś z drugiej zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej, przy czym jednocześnie ważne jest, by profesjonalni pełnomocnicy mogli utrzymywać z klientami relacje oparte na zaufaniu i wzajemnej współpracy.

Zagrożenia naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej można upatrywać również w art. 86b § 6 o.p. Zgodnie z tym przepisem promotor ma obowiązek zawiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej Szef KAS) o poinformowaniu korzystającego lub innych podmiotów o obowiązku przekazania schematu podatkowego do Szefa KAS. W zawiadomieniu promotor ma obowiązek wskazać datę udostępnienia schematu podatkowego lub dokonania czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego oraz liczbę podmiotów, które poinformował na podstawie art. 86b § 4 lub 5 o.p. Z literalnego brzmienia § 6 nie wynika, aby promotor miał obowiązek udostępnić dane korzystającego czy wskazać informacje pozwalające na jego identyfikację. Potwierdza to również treść uzasadnienia do ustawy zmieniającej, w którym czytamy, że promotor nie ma obowiązku ujawniania danych korzystającego ani innych obowiązanych podmiotów14. Jednakże powyższy przepis nakłada na adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji dotyczących udzielonej porady prawnej, które przecież objęte są tajemnicą zawodową.

Zgodnie z tym, o czym była mowa wcześniej, tajemnica zawodowa obejmuje wszystkie okoliczności związane z udzieloną poradą prawną lub prowadzoną sprawą, a więc również przykładowo datę wykonania usługi. Choć może wydać się, że jest to wniosek zbyt daleko idący, to jednak nawet sam fakt przygotowania dla klienta schematu podatkowego oraz udzielenia mu w tym zakresie pomocy objęty jest zakresem tajemnicy zawodowej. Jak się jednak okazuje, i ta kwestia została uregulowana w art. 86b o.p. Zgodnie z § 7 tego przepisu nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej: przekazanie informacji o schemacie podatkowym w sytuacji, w której przekazujący tę informację został zwolniony z obowiązku jej zachowania; przekazanie informacji o schemacie podatkowym standaryzowanym oraz przesłanie do Szefa KAS zawiadomienia o poinformowaniu korzystającego lub innych podmiotów o obowiązku przekazania schematu podatkowego do Szefa KAS. Zestawiając ten przepis z art. 6 u.p.a., art. 3 u.r.p. oraz art. 37 u.d.p. można uznać, iż adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy przekazując Szefowi KAS zawiadomienie, o którym mowa w art. 86b § 6 o.p. nie naraża się na wszczęcie postępowania podatkowego z uwagi na uchybienie tajemnicy zawodowej.

Do rozważenia pozostaje jednak kwestia, jak wypełnianie tego obowiązku wpłynie na relacje adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych z klientami. Klienci wymagają od profesjonalnych pełnomocników zachowania w tajemnicy bezwzględnie wszystkiego, co wiąże się z ich sprawą, w tym również z przedmiotem udzielonej porady prawnej. Wydawać by się mogło, że wywiązanie się z obowiązków nałożonych na profesjonalnych pełnomocników przez nowe przepisy jest sprzeczne z zasadą bezwzględnego i nieograniczonego obowiązywania tajemnicy zawodowej. Co niewątpliwie wpłynie w negatywny sposób na relacje między pełnomocnikiem i klientem oraz zmniejszy zaufanie klientów do adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, a może nawet spowoduje, że klienci ograniczą korzystanie z usług profesjonalnych pełnomocników, a w ślad za tym dojdzie do poszerzenia świadczenia usług w tzw. szarej strefie. Jednakże pomijając pewne nieścisłości w sformułowaniu przepisów oraz możliwość niekorzystnej ich wykładni, o czym mowa wyżej, natomiast biorąc pod uwagę intencje ustawodawcy wyrażoną w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, problem wydaje się nie istnieć.

Otóż zarówno w sytuacji, kiedy promotor dopełnia obowiązku raportowania schematów standaryzowanych, jak też zawiadamia Szefa KAS o poinformowaniu korzystających o obowiązku zgłoszenia schematów podatkowych, nie podaje danych korzystającego ani innych informacji pozwalających na jego identyfikację. Oznacza to, że wypełnienie tego obowiązku nie zagraża obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej. Jak wskazuje ustawodawca, omawiane regulacje mają na celu zebranie danych, które pozwolą porównać liczbę przygotowanych schematów z liczbą schematów zgłoszonych Szefowi KAS, a tym samym oszacować „szarą strefę” schematów, które choć powinny zostać zaraportowane, nie zostały zgłoszone. Promotor nie ma jednak obowiązku przekazania danych identyfikacyjnych korzystającego, a rozwiązanie to podyktowane zostało ochroną tajemnicy zawodowej.

____________________________________________

1 Nr 1 (6) 2019 miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, str. 46.

2 T.j. Dz.U. 2017 poz. 1049.

3 T.j. Dz.U. 2018 poz. 1184.

4 T.j. Dz.U. 2018 poz. 2115.

5 T.j. Dz.U. 2018 poz. 377.

6 Dz.U. 2018 poz. 2193.

7 T.j. Dz.U. 2018 poz. 800.

8 R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, Warszawa 2011.

9 T.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1987.

10 Postanowienie Sądu Najwyższego z 15 listopada 2012 r., sygn. akt SDI 32/12, Legalis, dostęp on-line.

11 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 16 czerwca 2010, sygn. akt II AKZ 198/10, Legalis, dostęp on-line.

12 Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r., zmieniająca Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych.

13 Uzasadnienie do ustawy wprowadzającej, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9060A2C883ED1DE4C12583130069CECC/%24File/2860.%20cz%20I.pdf.

14 Patrz http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9060A2C883ED1DE4C12583130069CECC/%24File/2860.%20cz%20I.pdf.

Wioletta Kajda Leszek Dutkiewicz

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland RB Magazine numer 66 - zapraszamy do pobierania za darmo https://t.co/6vybR1p617 https://t.co/8Pt3AgJ8k7
RB__Poland Russell Bedford kontynuuje ekspansję w Afryce - Russell Bedford https://t.co/gdO2jpjBLV
RB__Poland Podwyższenie kapitału zakładowego z innych kapitałów spółki jest dochodem z udziału w jej zyskach (PIT) - Russell B… https://t.co/xDu3ObSmI3
RB__Poland Rzeczpospolita wyróżnia Russell Bedford Poland za działalność w czasach epidemii koronawirusa - Russell Bedford https://t.co/bs4LTYCuBp